Přeskočit na obsah

Registr pacientů s RS vydává další data

Nadační fond IMPULS představil 27. března letošního roku další výsledky unikátního projektu ReMuS (celostátního registru pacientů s roztroušenou sklerózou), který byl zřízen na jaře loňského roku. V současnosti registr obsahuje údaje 2 920 pacientů ze sedmi center. Cílem je zapojení všech 15 RS center do roku 2015.

Praktický význam registru shrnuje profesorka Eva Havrdová, vedoucí lékařka Centra pro demyelinizační onemocnění 1. LF UK a VFN v Praze: „Data z registračních lékových studií pokrývají období dvou let, případně pak následuje sledování otevřených fází, ale onemocnění trvá několik desetiletí. Proto potřebujeme nutně vědět, k jakým důsledkům a u jakých skupin pacientů vede dlouhodobá léčba. Bezpečnost léčby v dlouhodobém horizontu a vzácné nežádoucí účinky registrační studie nepodchytí vůbec. Podle předběžných dat (MSBase Melbourne) je fakt, že pacient není léčen, nejsilnějším prediktorem disability. Cílem sběru dat je možnost efektivního plánování zdravotní péče. Zpracováním dat získáme poučení o nejefektivnějších režimech změny nebo eskalace léčby, abychom neztráceli čas prodléváním na méně efektivní léčbě. Informace z registru nám umožní i farmakoekonomickou analýzu, prohloubení vědeckého poznání a efektivní plánování výzkumných projektů.“

Česká republika má v současnosti jeden z nejpočetnějších registrů. Otevřená RS databáze v Melbourne (MSBase) čítá celkem záznamy 26 000 pacientů, z čehož jsou necelé tři tisíce původem z ČR. Tvorbu registru umožňuje software IMED (International Medical Education Directory).

MUDr. Dana Horáková, Ph.D., odborný garant projektu za Sekci klinické neuroimunologie a likvorologie České neurologické společnosti ČLS JEP, představuje nejdůležitější informace, které z registru vyplývají: „Součástí registru jsou nyní v jeho první fázi pouze pacienti s roztroušenou sklerózou, kteří jsou léčeni v jednom ze zapojených specializovaných center pro léčbu RS a kdykoliv od 1. 1. 2013 byli léčeni jedním z přípravků nákladné terapie DMD (disease modifying drugs) nebo intravenózními imunoglobuliny. Pro vstup do registru je požadován podpis informovaného souhlasu se zpracováváním osobních a klinických údajů v registru ReMuS.“

Dne 31. 12. 2013 byl proveden druhý export dat do registru ReMuS a následně proběhla základní průběžná analýza dat z registru zaměřená na období od 1. 7. 2013 do 31. 12. 2013. V hodnoceném období jsou součástí registru ReMuS data ze sedmi specializovaných center pro léčbu RS – VFN Praha, Teplic, Jihlavy, FN Motol, FN Plzeň, Pardubic a Ostravy. Tato centra vkládají údaje o svých pacientech do registru průběžně, ke dni exportu 31. 12. 2013 byla k dispozici data o léčbě 2 920 pacientů.

- Registr tvoří údaje 29 % mužů a 71 % žen.

- Průměrný věk v době poslední návštěvy se pohybuje těsně pod 40 let. Průměrný věk u žen je mírně vyšší než u mužů. V celém registru je nyní pouze dvanáct pacientů mladších 18 let a z nich jsou dva pacienti mladší 15 let.

- Ve všech centrech pro léčbu RS se léčí nejvíce pacientů ve věku 30–40 let.

- Průměrný věk v době začátku onemocnění je 29,5 roku. Věk v době začátku onemocnění se pohyboval od necelých 4 let až po 66 let.

- Více než polovina pacientů pracuje na plný nebo částečný úvazek (53,5 %).

- Průměrná doba trvání nemoci je 9,9 roku.

- Medián hodnoty EDSS je 2,5. Nejvíce pacientů spadá ve všech centrech do skupiny EDSS 1,5–2.

-Průměrný počet relapsů za jeden rok (ARR, annualized relapse rate) je 0,288.

- Naprostá většina relapsů byla léčena ambulantně. Podíl hospitalizací se pohybuje do 10 %.

- Nejvíce pacientů je léčeno přípravky Avonex a Copaxone.

- V hodnoceném období od 1. 7. 2013 do 31. 12. 2013 celkem porodilo deset pacientek s RS (0,5 %).

- Závažné nežádoucí příhody nebyly v posledních šesti měsících zaznamenány.

Podrobné údaje o zpracovaných datech ReMuS najdete na www.multiplesclerosis. cz

Výkonná ředitelka Nadačního fondu IMPULS Jana Vojáčková vyslovila přání směrem k přítomnému vicepremiérovi Pavlu Bělobrádkovi, aby byl tento prospěšný registr financován státem jako kdekoli jinde v Evropě, a nikoli ze soukromých zdrojů. Náklady na provoz registru v prvních dvou letech jsou odhadovány na 9 milionů korun. Vicepremiér odpověděl, že by velmi rád přislíbil konkrétní pomoc, ale v současnosti vláda řeší nejožehavější problémy zdravotní a sociální sféry. Sám však má pochopení pro nemocné, protože sám poznal negativa, která roztroušená skleróza přináší. Dokonce dodal, že se kvůli vážným potížím v zaměstnání, které byly vyvolány pouhou přítomností choroby, stal politikem a chce, aby vláda na zdravotně postižené nezapomínala.

Zdroj: Medical Tribune

Doporučené

Spojme síly v ochraně srdce

20. 9. 2023

Letošního kongresu Evropské kardiologické společnosti (ESC), který se konal od 25. do 28. 8. v Amsterdamu, se zúčastnilo více než 30 000 zdravotníků…