Přeskočit na obsah

Řekli o CEITEC

1. Co považujete za největší úspěch či nejdůležitější krok v historii CEITEC?

2. Jakým směrem by se měl CEITEC v příštích deseti letech ubírat?

  • Prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc., ředitel Ústav matematiky a statistiky Přírodovědecké fakulty MU

1. Postupné spřádání představ o projektu CEITEC (zpočátku CETI) jde zpět do let 2005–2006, v kontextu příprav na budoucí příliv investic z tzv. strukturálních fondů EU. V úzké skupince „snílků“ jsme si uvědomovali, že vize vybudování skutečně mezinárodně významného vědeckého centra nemohla mít šanci uvnitř kterékoliv z brněnských vysokých škol. Tento pocit vzali za svůj také rektoři MU a VUT prof. Fiala a prof. Vrbka a postupně se rodily vize zahrnující šest partnerů a komplexní překlenutí výzkumných oblastí materiálových věd a věd o živé přírodě s důrazem na dopady na zdraví. Technicky navíc od začátku představy směřovaly k vytvoření velmi dobře vybavených a fundovaně provozovaných „core facilities“.

Ve spolupráci s agenturou CzechInvest a Ministerstvem zahraničí ČR se podařilo zrealizovat velkolepou mezinárodní spanilou propagační jízdu chystaného projektu (např. Brusel, Paříž, Londýn, Curych, Milán, Tokio, Washington). Paralelně se podařilo spolupracovat na národní úrovni na vytvoření přiměřeně strukturovaného financování dalších „velkých“ projektů vedle více aplikovaně a cíleně pojatých projektů menších. Takže uvnitř členů konsorcia CEITEC mohly vznikat i aplikovanější projekty paralelní, a zůstal tak prostor pro vcelku čisté uchování vizí pro CEITEC samotný.

Mně přijde absolutně úžasné, že se podařilo připravit a prosadit v českém prostředí předtím nevídanou strategii (jak kvalitou, tak obsahem i rozsahem) a že se CEITEC skutečně pod vedením Tomáše Hrudy v letech 2008–2011 podařilo připravit, financování získat a hlavně pak skutečně rozběhnout. Že se původní mlhavé představy tak pěkně naplnily, mi přijde skoro neuvěřitelné.

2. Domnívám se, že by měl CEITEC v dalších deseti letech především vytrvat v dobře nastoupené cestě. Možná může i dohnat něco málo z organizačních představ, které se během příprav a realizace projektu nemohly prosadit. Já jsem měl před deseti lety představu o CEITEC jakožto(do jisté míry virtuální) instituci kombinující znalé provozování mezinárodně významné laboratorní infrastruktury a pružnou strukturu vědeckých týmů, které budou moci i účelně migrovat mezi akademickými částmi členů konsorcia a centrem. Věřím, že by interní hospodaření a hodnocení mohlo být nastaveno tak, aby se úplné organizační začlenění do CEITEC vyplácelo organizačně jen těm v dané době extrémně úspěšným výzkumným skupinám, zatímco být na průměru už by mělo být pobídkou k větší integraci v rámci členů konsorcia.

Rezervy jsou zřejmě hlavně v pojetí financování takto ambiciózního výzkumu na národní úrovni. Věřím, že CEITEC je ale (spolu s představiteli celého konsorcia) tak silný, že krok za krokem bude moci budoucnost financování v ČR nejen předvídat, ale raději ji spoluvytvářet. Toho jsme vlastně byli svědky před patnácti lety a díky tomu mohl CEITEC před deseti lety vzniknout.

  • Prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc., předseda Grantové agentury ČR

1. Myslím si, že to není jedna jediná věc. Když jsme CEITEC tvořili, dávali jsme mu do vínku tři hlavní atributy. Za prvé centrum excelentní vědy. Za druhé centrum, které snoubí s excelentní vědou pokročilé výzkumné infrastruktury, pokročilé nejen kvalitou a kompetitivností přístrojového vybavení, ale také managementem a propracovaností „open access“ dostupnosti. A za třetí pokročilou vědeckou kulturou, která činí centrum přitažlivé pro pracovníky ze zahraničí. Snad se z každého atributu podařilo alespoň trochu naplnit.

2. Tak tohle bude hodně těžké. Při zachování současných „dobře našlápnutých“ směrů a dynamiky musí CEITEC především najít něco, co ho výrazně odlišuje od ostatních „silných hráčů“. A tady mne nenapadá nic jiného než využít sílu, kterou CEITEC má v oblastech spojujících „life sciences“ a „materials sciences“. Tuhle sílu je třeba v CEITEC ještě více probudit.

  • Prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc., vedoucí Centra neurověd CEITEC, I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně

1. Vznik vědeckého interdisciplinárního centra, které dosahuje evropské a světové úrovně v řadě oborů. Jeho vybudování umožnilo zajistit přístrojové i personální vybavení vysoké kvality a vědecký rozvoj nejen zkušeným vědcům, ale také talentovaným mladým adeptům vědy. CEITEC je velmi úspěšný v základním, aplikovaném i klinickém výzkumu, některé směry výzkumu mají přímý dopad např. na léčení závažných chorob.

2. CEITEC byl vybavován moderní přístrojovou infrastrukturou v době před cca pěti až deseti lety. Přístroje jsou na velmi dobré úrovni, ale měly by být průběžně obnovovány a nahrazovány modernějšími, aby si centrum udrželo svou mezinárodní úroveň. Rezervy jsou v možnostech nabírat nové, zejména zahraniční pracovníky, kteří budou participovat na dalším rozvoji CEITEC. Nutné by bylo navýšení jak finančních, tak prostorových kapacit. Navýšení finanční podpory výzkumným skupinám by mělo snížit závislost na získávání grantů, která je v ČR mnohem vyšší než ve vyspělých evropských zemích. To by zřejmě vyžadovalo systematickou podporu vládních orgánů.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené