Přeskočit na obsah

Romosozumab dostal šanci od FDA

Romosozumab je inhibitor sklerostinu, který je antagonistou signální dráhy pro osteoblastogenezi. Produkce sklerostinu v osteocytech stoupá při fyzické inaktivitě, a naopak klesá při zatížení kostí, čímž dochází k produkci kostní hmoty.

Romosozumab je humanizovaná monoklonální protilátka proti sklerostinu, která byla od počátku třetího tisíciletí opakovaně testována s velmi dobrým efektem na výskyt zlomenin u postmenopauzálních žen.

Poprvé to bylo v randomizované, placebem kontrolované, klinické studii fáze I u 72 zdravých jedinců. Primárním cílem studie byla bezpečnost a snášenlivost léčby. Sekundárním cílem bylo sledování farmakokinetiky, markerů kostní remodelace a denzity kostního minerálu. Léčba byla dobře tolerována. V závislosti na podané dávce bylo pozorováno zvýšení markerů kostní novotvorby PINP (Procollagen type I N‑terminal propeptid), kostní frakce ALP a osteokalcinu, současně došlo v závislosti na podané dávce ke snížení markerů kostní resorpce, následkem čehož vzniká tzv. anabolické okno. Již 28. den po jednom injekčním subkutánním podání romosozumabu v dávce 10 mg/kg se zvýšil marker syntézy kolagenu (PINP) o 184 procent, zatímco koncentrace markeru osteoresorpce klesala po 14 dnech na polovinu. Po 84 dnech se kostní denzita v bederní páteři zvýšila o 5,3 procenta a v proximálním femuru o 2,8 procenta.

Následovaly další klinické studie, včetně studií fáze III: FRAME s 7 180 postmenopauzálními ženami s osteoporózou a ARCH s 4 093 postmenopauzálními ženami s osteoporózou a vysokým rizikem zlomenin, v níž byl jako komparátor použit alendronát. Ve studiích prokázal romosozumab vysokou účinnost v podobě téměř 50% snížení rizika fraktur obratlů (oproti alendronátu) a 27% snížení rizika všech klinicky prokázaných fraktur (vs. alendronát). Romosozumab však nebyl schválen ani v USA, ani v Evropě, protože u žen léčených romosozumabem bylo zvýšené riziko významných kardiovaskulárních příhod ve srovnání s alendronátem (2,5 % u romosozumabu a 1,9 % u alendronátu). Amgen a UCB od poloviny roku 2017 žádaly opakovaně o registraci, až nakonec uspěly v USA. V Evropské lékové agentuře (EMA) žádost stále leží (od začátku 2018).


Zdroj: FirstWord, The New England Journal of Medicine

 

Čtěte také

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Proč bychom měli analyzovat cesty pacientů

29. 2. 2024

V anglickém jazyce rozlišujeme „patient pathway“ a „patient journey“. Zvláště zajímavým tématem s velkým potenciálem ke zlepšení je cesta pacienta v…

Robotických výkonů bude přibývat

28. 2. 2024

Otcem myšlenky založit ve Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze multioborové centrum robotické chirurgie je přednosta Urologické kliniky 3. LF UK a…