Přeskočit na obsah

Rutinní suplementace vitaminu D nepřináší podle studií žádoucí efekt

Prvním z těchto publikovaných výzkumů je studie VITAL (Vitamin D And Omega-3 Trial), které se zúčastnilo téměř 26 tisíc jedinců ve středním až pokročilém věku s negativní anamnézou kardiovaskulárních chorob, malignit a dalších závažných nemocí.

Účastníci studie byli randomizováni k terapii vitaminem D3 v dávce 2000 IU denně nebo k terapii placebem. Vzestup průměrné hladiny 25-hydroxyvitaminu D v séru byl pozorován pouze u jedinců podstupujících terapii vitaminem D. Medián doby sledování činil 5 let, přičemž za toto období byly pozorovány závažné kardiovaskulární příhody a případy invazivních maligních nádorů se stejnou frekvencí v obou terapeutických skupinách. Vědci by nyní eventuálně měli zhodnotit další sledované parametry, mezi něž patří i incidence fraktur.

Na incidenci fraktur se soustředila metaanalýza 33 randomizovaných studií, které hodnotily efekt rutinní suplementace vápníku a/nebo vitaminu D u jedinců starších 50 let. Z výsledků studie vyplývá, že při suplementaci nebyl pozorován pokles rizika fraktur proximálního femuru, vertebrálních a nonvertebrálních fraktur a celkového počtu fraktur.

Americká odborná společnost U. S. Preventive Services Task Force v minulém roce aktualizovala doporučené pokyny zabývající se suplementací vitaminu D. Pracovní skupina nalezla dostatek důkazů, které svědčí proti suplementaci vitaminu D v prevenci pádů. Současně nenalezla dostatek důkazů, které by potvrdily přínos suplementace v prevenci fraktur u mužů a premenopauzálních žen.

U postmenopauzálních žen není doporučena suplementace v nízkých dávkách, v rámci vysokých dávek nebyly nalezeny dostatečné důkazy svědčící pro žádoucí efekt v prevenci zlomenin. Tato doporučení je možné aplikovat pouze na starší jedince žijící v komunitě bez osteoporózy nebo deficience vitaminu D.

Zdroj: https://www.jwatch.org/na48009/2018/12/26/no-value-routine-vitamin-d-supplementation?query=topic_nutrition&jwd=000020018440&jspc=MPD

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené