Přeskočit na obsah

S léčbou RS začněte brzy, říkají nové doporučené postupy

Doporučené postupy, které byly přijaty také společnostmi Multiple Sclerosis Asociation of America a National Multiple Sclerosis Society, byly představeny na ročním meetingu AAN 21. - 27. dubna 2018 v Los Angeles.

Subkomise AAN pro vytvoření, rozšíření a implementaci guidelines provedly systematickou rešerši, ve které pro zpracování dat vybraly 20 Cochrane review a 73 fulltextů studií. Jelikož byly poslední RS guidelines publikovány v roce 2002, komise se zaměřila na vyhledání nejnovějších informací o zahájení, změně (switch) a přerušení terapie DMT u klinicky izolovaného syndromu (CIS), relaps-remitující RS (RR-RS) a progresivních forem RS (P-RS).

“Možnosti léčby se pro pacienty s RS během poslední dekády dramaticky změnily a nyní máme mnoho DMT, ze kterých můžeme vybírat,” řekl autor doporučených postupů Alexander Rae-Grant, MD, člen Royal College of Physicians a AAN. “Nyní máme asi 17 léků na RS schválených FDA a několik dalších léčiv používaných off-label, takže pro lékaře jde o dramaticky rozdílný výběr. Navíc je i větší výběr, co se týká nežádoucích účinků, způsobu podání; některé jsou v tabletách, některé v infuzích, takže pro kliniky se RS stává velmi komplikovaným terénem, ve kterém je těžké se rozhodovat.”

Autoři našli skutečně kvalitní důkazy naznačující, že pro pacienty s RR-RS je podle výskytu nových T2 lézí na magnetické rezonanci (MR) a progrese nemoci v redukci ročního výskytu relapsů (AAR) a nové aktivity nemoci mnoho DMT účinnějších než placebo. Pacienti s primárně P-RS mohou benefitovat z terapie ocrelizumabem, který oproti placebu redukoval progresi onemocnění, a léčba glatimer acetátem a interferonem beta-1a oproti placebu lépe redukovala riziko konverze CIS v RS.

“Nyní víme, že časná léčba je lepší v redukci počtu nových relapsů a v redukci rizika dalšího poškození mozku,” uvedl Rae-Grant.

Autorský panel sestavil doporučení pro následující oblasti: zapojení pacienta, individualizovaná léčba, monitorování adherence k léčbě, hodnocení komorbidit, identifikace pacientů, kteří by měli s léčbou začít, změna DMT po průlomové atace nemoci a poradenství ohledně rizik spojených s DMT. Doporučení jsou rozdělena do 3 kategorií podle intenzity jejich síly: level A (“musí se”), level B (“mělo by se”), level C (“může se”).

Kdy začít s DMT?

 • Lékaři by měli pacientům s nově diagnostikovanou RS vysvětlit, jaké jsou léčebné možnosti během speciální schůzky na toto téma, jelikož mnozí pacienti si po vyslechnutí hlavní diagnózy později nevybavují další informace, které jim byly sděleny. (Level B)
 • Lékaři by při výběru léčby měli vzít v potaz pacientovy preference ohledně bezpečnosti, způsobu podání, vlivu na životní styl, ceny, účinnosti, nežádoucích účinků a snášenlivosti DMT a měli by se k tomuto tématu vracet i v průběhu nemoci. (Level A)
 • Lékaři by měli u pacienta vzbudit reálná očekávání ohledně DMT a upozornit je na skutečnost, že DMT neovlivňují symptomy RS, které mohou vyžadovat samostatnou léčbu. (Level A/B)
 • Lékaři by si měli být vědomi, zda je pacient připraven zahájit léčbu DMT nebo ji odmítá, a měli by patřičně edukovat pacienty s komorbiditami a konkomitantní léčbou, které by mohly negativně ovlivnit správnou adherenci k DMT. (Level B)
 • Pacienti s jedinou demyelinizační příhodou a dvěma nebo více lézemi na mozku charakteristickými pro RS by měli být edukováni o rizicích a benefitech DMT; léčba by měla být zahájena u pacientů, kteří se rozhodnou, že ji chtějí. (Level B)
 • Lékaři by měli aktivně monitorovat pacienty užívající DMT, jejich adherenci, nežádoucí účinky, snášenlivost a bezpečnost a ročně nebo podle vyhodnocení specifických rizik a úlevové strategie by měli shrnout svá pozorování. (Level B)
 • Lékaři by měli vzít v potaz plány a přání pacientů užívajících DMT mít potomky a podle toho diskutovat rizika mužské neplodnosti a vliv bezpečnosti užívání DMT na vývoj plodu. (Level B)
 • Lékaři by neměli předepisovat mitoxantron, pokud případné benefity významně nepřeváží rizika, neboť poregistrační sledování ukázalo, že se u něj často vyskytují závažné nežádoucí účinky. (Level B)
 • Pacienti s vysoce aktivní RS by měli dostat předepsán alemtuzumab, fingolimod nebo natalizumab, vs. interferon beta dokud se nezváží rizika a benefity pro individuální pacienty. (Level B)

“Pro osoby, které z finančních důvodů nemusí mít přístup k některým typům léčby, je v guidelines specifické doporučení; lékaři by měli zvážit off-label užití některých léčiv, konkrétně azathioprinu a kladribinu,” uvedla spoluautorka guidelinů Ruth Ann Marrie, MD, PhD, členka Royal College of Physicians. “Guideline také upozorňuje lékaře, aby mysleli na některé jiné zdroje, kde by pacienti mohli získat finanční podporu pro léčbu, jelikož jde o základní otázku, kterou řeší mnoho osob s RS.”

Pozn.: Kladribin je v EU schválen pro léčbu vysoce aktivní RR-RS

Kdy změnit DMT?

 • Lékaři by měli kvůli možné akumulaci nových lézí aktivně sledovat aktivitu nemoci a uvědomit si, že nové léze nebo relapsy se mohou objevit i po zahájení DMT, než léčba začne plně účinkovat. Změna DMT by měla být zvážena v případě, že pacient užíval DMT dostatečně dlouho s dobrou adherencí a objevil se u něj 1 nebo více relapsů, 2 nebo více nových lézí nebo zhoršená hybnost během 1 roku užívání DMT. (Level B)
 • Při zvažování změny DMT by za účelem dosažení co nejlepšího benefitu měli lékaři volit DMT s jiným mechanismem působení nebo profilem účinku. (Level B) Pokud si pacient stěžuje na injekce nebo související bolest, lékaři by měli zvážit záměnu za neinjekční formu nebo injekční s nižší frekvencí aplikace, což by mohlo zabránit špatné adherenci. (Level B)
 • Lékaři by měli sledovat odchylky v laboratorních nálezech a při jejich častém výskytu zvážit změnu DMT nebo snížení dávky nebo frekvence aplikace. (Level B)
 • Lékaři by měli pacienty, kteří zvažují léčbu natalizumabem, fingolimodem, rituximabem, ocrelizumabem nebo dimetyl fumarátem, upozornit na riziko progresivní multifokální leukoencefalopatie a u pacientů užívajících natalizumab, nebo pokud se u nich objevily JCV-protilátky, by měli zvážit změnu léčby za DMT s nižším rizikem. (Level B)
 • Lékaři by měli upozornit pacienty, kteří užívají novější DMT bez studií s dlouhodobými daty, na neznámé riziko malignity a infekcí, a pokud se u pacienta s DMT vyvine malignita nebo vážná infekce spojená s DMT, zvážit změnu léčby. (Level B)
 • Pacienti užívající natalizumab by si měli být vědomi, že během 6 měsíců po přerušení léčby hrozí vyšší riziko relapsu RS nebo zhoršení aktivity nemoci; ti, kteří přechází z natalizumabu na fingolimod by tak měli provést během 8 až 12 týdnů po přerušení natalizumabu, aby tím omezili riziko zvýšení aktivity nemoci. (Level A/B)
 • Před plánovaným otěhotněním by měli lékaři doporučit pacientce včas přestat užívat DMT, pokud rizika spojená s aktivitou RS nepřeváží rizika spojená s užíváním DMT během těhotenství. Pokud se pacientka během těhotenství náhodně vystaví DMT, léčbu by měla přerušit a DMT by neměla být během těhotenství zahájena, pokud rizika spojená s aktivitou RS nepřeváží rizika spojená s užíváním DMT během těhotenství. (Level B)

Kdy přerušit DMT?

 • Pacienti se stabilní RR-RS, kteří chtějí přerušit DMT, by měli být upozorněni na nutnost následného sledování a kontrol a vhodnost pokračování užívání DMT, dokud se neshodne pacient i s lékařem, že je bezpečné DMT přerušit. (Level B)
 • Pacienti se sekundárně P-RS, kteří si přejí přerušit léčbu, by měli být vyhodnoceni z hlediska pravděpodobnosti budoucích relapsů vzhledem ke svému věku, trvání nemoci, historii relapsů a aktivity na MR; lékaři mohou doporučit přerušení u pacientů, kteří nemají probíhající relapsy a kteří nebyli chodící alespoň 2 roky. (Level B/C)
 • U pacientů s CIS, u nichž nebyla diagnostikována RS, by lékaři měli zhodnotit rizika ne/přerušení DMT. (Level B)

Na základě nedostatků v současných znalostech a odborných podkladech komise navrhuje, aby se další výzkum zaměřil na následující:

 • Důkazy o účinnosti DMT na RS nad rámec standardních výstupů studií tak, aby je považovali za důležité lékaři i pacienti.
 • Srovnávací studie mezi jednotlivými DMT v subpopulacích pacientů s RS.
 • Benefity DMT pro nechodící pacienty se sekundárně P-RS.
 • Studie sledující dlouhodobé výstupy vysoce účinné terapie vs. step-up DMT v časných fázích nemoci.
 • Srovnání vysoce aktivních DMT s ostatními DMT u pacientů s CIS.
 • Studie sledující, zda po průlomové atace nemoci dojde ke zlepšení dlouhodobých výstupů po změně vs. pokračování DMT.
 • Studie identifikující biomarkery účinnosti DMT u subpopulací pacientů s RS.
 • Více důkazů, které by umožnily dělat informovaná rozhodnutí o přerušení DMT a jeho rizicích a benefitech.
 • Další výzkum ohledně minimalizování rizik pro těhotné ženy a zdraví plodu a dlouhodobého vlivu přerušení DMT během období před a po těhotenství.

Zdroj: Alicia Ciccone pro Neurology Advisor, dostupné na: https://www.neurologyadvisor.com/aan-2018-coverage/aan-mutliple-sclerosis-treatment-guidelines-disease-modifying-therapy/article/760516/

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Supratentorální sutura dury bez tenze

29. 9. 2023

Vodotěsné uzavření není důležité při sutuře dury u supratentorálních kraniotomií. Adhezivní těsnicí materiály by mohly být použity k zakrytí mezer…

Duchenne bez bariér

26. 9. 2023

Každý rok se v České republice narodí přibližně deset dětí, převážně chlapců, s Duchenneovou svalovou dystrofií (DMD). Příznaky onemocnění nastupují…