Přeskočit na obsah

Screening karcinomu prostaty nabírá pevnější obrysy

iStock-1170315880
Ilustrační fotografie. Všechny osoby jsou modelem. Zdroj: iStock

V listopadu uspořádalo Národní screeningové centrum ÚZIS ČR ve spolupráci s MZ ČR konferenci PROSTAFORUM, kde čeští i zahraniční odborníci debatovali nad tím, jak nastavit organizovaný program časného záchytu karcinomu prostaty. Vědecké poznatky ukazují, že neorganizovaný screening nedosahuje kýžené efektivity, a zároveň v poslední době přibývají nové studie a z nich vyplývající doporučení, jak potenciální program organizovat s přihlédnutím ke specifickým podmínkám v různých zemích. V České republice se dokončuje metodika pro možný český organizovaný program.

Konference PROSTAFORUM 2022 s podtitulem „Čas k zavedení individualizovaného organizovaného programu časného záchytu karcinomu prostaty: CO ŘÍKAJÍ DŮKAZY?“ se uskutečnila 24. listopadu v konferenčním sále IKEM. Jejím cílem byla odborná diskuse zainteresovaných stran ke zvážení zavedení organizovaného programu časného záchytu karcinomu prostaty.

Konferenci zahájil ministr zdravotnictví prof. Vlastimil Válek, který upozornil na potřebu dostupnosti kvalitních screeningových programů napříč EU. Mezi státy EU jsou velké rozdíly v zátěži populace karcinomem prostaty, diskuse o brzkém zavedení organizovaných programů časného záchytu je nezbytná a prof. Válek ujistil o své podpoře těchto programů v EU i v ČR. Na úvodní slovo navázal příspěvek prof. Marka Babjuka, v němž dále ukázal důvody pro zavedení screeningového programu v ČR. Prof. Ladislav Dušek, ředitel ÚZIS ČR, hovořil o připravenosti na organizovaný screening z pohledu datového zázemí národního onkologického programu. Zahraniční přednášející, prof. Monique Roobol a prof. Hendrik Van Poppel, přinesli mezinárodní pohled na potřebnost, vědecké poznatky a vyplývající doporučení pro zavedení organizovaného programu. Prof. Ola sdílel velmi zajímavé a inspirativní zkušenosti ze zavedení regionálních populačních programů organizovaného testování karcinomu prostaty ve Švédsku.

V druhé sekci RNDr. Ondřej Májek představil národní data o karcinomu prostaty z hlediska možného dopadu organizovaného screeningu. Prof. Roman Zachoval představil návrh algoritmu pro zavedení organizovaného programu v ČR, který vychází z předchozí diskuse zainteresovaných odborníků v rámci tzv. kulatého stolu, který organizuje Národní screeningové centrum ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví. Program odborných přednášek uzavřel prof. Jiří Ferda, který shrnul významnou úlohu radiologa v diagnostice a časném odhalení zhoubných nádorů prostaty.

Navrhovaný pilotní program počítá s využitím jednoduchého, levného a dostupného vstupního testu – PSA, který lze použít pro rozhodnutí o indikaci k dalšímu došetření u urologa, případně i využití MR. Cílem je zabránit přechodu karcinomu do klinicky rozvinutého stadia s náročnou léčbou a špatnou prognózou. Cílem populačního pilotního programu je zároveň nastavit a vyhodnotit navržené postupy pro časný záchyt. Program by byl určen pro cílovou skupinu mužů ve věku 50 až 70 let, individuálně by bylo možné zařadit starší muže s dlouhou očekávanou délkou života. Muž by neměl být zařazen do screeningu pomocí PSA, aniž by byl dobře seznámen s jeho výhodami a riziky.

Pětileté relativní přežití u pacientů v časných stadiích dosahuje takřka 100 procent, zatímco u nemocných ve čtvrtém stadiu již pouze 40 procent. Včasná diagnóza nemoci v méně pokročilém stadiu nese pro pacienta daleko lepší prognózu, umožňuje vyšší úspěšnost léčby a pro pacienta je méně zatěžující. Pečlivou individualizací léčebného přístupu je nicméně nutné systematicky předcházet tzv. overtreatmentu, tedy nadměrně agresivní léčbě časných stadií onemocnění, která by naopak mohla nežádoucí dopady screeningu navyšovat.

Na konferenci RNDr. Májek představil návrh Pražské deklarace Prostafóra 2022 za zlepšení časného záchytu karcinomu prostaty v Evropě, vyzval k diskusi jejího obsahu a zvážení následné podpory.

Setkání se zúčastnilo přes 50 hostů, včetně zástupců pacientů, zdravotních pojišťoven, všech relevantních odborností a další odborníci v této oblasti. Přenos konference sledovalo přibližně dalších 100 účastníků z 20 zemí světa.

Více informací o akci je k dispozici na webových stránkách v českém jazyce https://prostaforum.cz/ a anglickém jazyce https://prostaforum.eu/. Tam je dostupný i celý záznam konference, fotogalerie a další informace včetně plného textu Pražské deklarace Prostafóra 2022.

RNDr. Ondřej Májek, Ph.D.,
PhDr. Karel Hejduk,
Národní screeningové centrum

Sdílejte článek

Doporučené