Přeskočit na obsah

Sekurin dalším markerem prognózy u karcinomu prsu?

„Sekurin je nedávno objevený onkogen s mnoha známými funkcemi zasahujícími do iniciace, progrese a regulace buněčného cyklu. Jeho exprese byla popsána u některých maligních onemocnění, včetně karcinomu prsu,“ říká Kati Talvinenová z Univerzity v Turku. Se svými kolegy navrhla studii, aby ověřila prognostickou hodnotu zjištěných koncentrací sekurinu u pacientek s invazivním karcinomem prsu. Zdá se totiž, že pozitivní nález sekurinu v nádorové tkáni by mohl v klinické praxi sloužit jako indikátor prognózy onemocnění. Výsledky uvedené práce byly prezentovány v časopise British Journal of Cancer.

 

Do klinické studie bylo zařazeno 310 pacientek s potvrzeným invazivním karcinomem prsu. Pacientky byly léčeny způsobem obvyklým a zavedeným v klinické praxi. V rámci studie byl sledován průběh jejich onemocnění po dobu průměrně 10,5 roku po operaci. Ve vzorku odebrané nádorové tkáně byly pomocí imunohistochemické metody TMA (Tissue Microarrays) zjišťovány koncentrace sekurinu a proteinu Ki‑67, což je antigen exprimovaný výhradně buňkami v aktivní fázi buněčného cyklu. Detekce Ki‑67 je proto spjata s určením proliferační aktivity (určuje se tzv. proliferační index) korelující s gradem tumoru i s prognózou onemocnění. Proto se Ki‑67 již rutinně využívá jako biomarker proliferační aktivity u různých typů nádorů a je významným prognostickým faktorem.

Pozitivní hodnoty sekurinu i proteinu Ki‑67 v jádře byly vyjádřeny jako percentuální podíl z celkového počtu nádorových buněk. Vysoká pozitivita sekurinu byla definována jako hodnota vyšší než 1,5 % pozitivních buněk, vysoká pozitivita Ki‑67 jako hodnota nad 10,0 % z celkového počtu nádorových buněk.

Dokončení na str. A3

 

Sekurin byl na základě pozorovaných údajů prokázán jako významný prediktivní faktor přežití ve vztahu k nádorovému onemocnění, a to u všech typů invazivních karcinomů prsu. V analýze se zohledňoval věk pacientky, velikost nádoru, stav axilárních uzlin v době stanovení diagnózy, dále histologický typ karcinomu prsu i stav proliferace určený pomocí Ki‑67. Autoři zjistili, že nízké hodnoty sekurinu prokázané imunohistochemickými metodami jsou spojeny s příznivým průběhem onemocnění, zvláště u nádorů s nízkou pozitivitou Ki‑67. Kombinace vysoce pozitivních hodnot sekurinu i proteinu Ki‑67 znamenala 4,3krát vyšší riziko úmrtí na karcinom prsu oproti skupině s nízkými hodnotami sekurinu a Ki‑67. Navíc se zjistilo, že pozitivita sekurinu je spojena s více než 13násobným rizikem úmrtí na karcinom prsu u pacientek, které mají invazivní duktální karcinom a nízké hodnoty Ki‑67 (p = 0,024).

Autoři zdůrazňují, že výsledky studie tak naznačují, že nulová nebo nízká exprese onkogenu sekurinu by mohla znamenat významně příznivější prognózu onemocnění. Současné nezávislé vyšetření sekurinu a proteinu Ki‑67 tedy prohlubuje prognostickou informaci odvoditelnou ze stavu proliferace nádorových buněk zjištěného pomocí Ki‑67.

„Výsledky studie jsou nadějné. Přesto je samozřejmě nezbytné provést další výzkumy k potvrzení toho, jak by je bylo možno aplikovat do terapeutických a prognostických rozvah o té které konkrétní pacientce,“ komentují výsledky studie autoři.

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Medical Tribune

Sdílejte článek

Doporučené

Spánkové poruchy spojené s covidem‑19

20. 9. 2022

Výzkumníci z Centra výzkumu spánku a chronobiologie Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ) realizují rozsáhlý výzkum vlivu onemocnění covid‑19 na…

Využití telemedicíny v diabetologii

19. 9. 2022

Na největším letošním setkání diabetologů, 58. diabetologických dnech v Luhačovicích, v bloku věnovaném technologiím představil předseda ČDS prof.…