Přeskočit na obsah

Sekvence neodjuvantní léčby může zlepšit výsledky u karcinomu rekta

kolorektalní karcinom
Ilustrační foto: Shutterstock

U pacientů s lokálně pokročilým karcinomem rekta došlo k přechodu na celkovou neoadjuvantní léčbu, která může zlepšovat odpověď na terapii a snížit potřebu operace. Aktuálně byly publikovány výsledky otevřené multicentrické studie fáze II Organ Preservation for Rectal Adenocarcinoma (OPRA), která randomizovala pacienty buď k indukční chemoterapii s FOLFOX nebo kapecitabinem/ oxaliplatinou po dobu čtyř měsíců, po níž následoval kapecitabin a radioterapie, nebo k opačné sekvenci, tedy chemoradioterapii následované konsolidační chemoterapií. Z 324 pacientů byla většina mužů (63 %) s karcinomem ve stadiu III, který byl T3 (77 %), uzliny pozitivní (71 %) a méně než 5 cm od análního okraje. U pacientů, kteří nedosáhli klinické kompletní odpovědi, byla provedena totální mezorektální excize. Při mediánu sledování tři roky bylo přežití bez známek onemocnění podobné u obou ramen a nebylo lepší než historická míra 75 procent u pacientů podstupujících konvenční chemoradioterapii s následnou operací. Přežití bez lokální recidivy a přežití bez vzdálených metastáz bylo v obou léčebných ramenech rovněž podobné.

Skupina chemoradioterapie–konsolidační terapie měla vyšší míru přežití bez totální mezorektální excize po třech letech než druhá skupina (60 % vs. 47 %; p = 0,02). Studie OPRA naznačuje bezpečnost a proveditelnost přístupu celkové neoadjuvantní léčby u pacientů s karcinomem rekta. Sekvence chemoradioterapie následovaná chemoterapií přinesla vyšší míru zachování orgánů a může pacientům nabídnout optimální šanci na neoperační léčbu karcinomu rekta.

Zdroj: Garcia‑Aguilar J et al. Organ preservation in patients with rectal adenocarcinoma treated with total neoadjuvant therapy. J Clin Oncol 2022 Apr 28; [e‑pub].

Sdílejte článek

Doporučené