Přeskočit na obsah

Semaglutid podávaný souběžně s inhibitorem SGLT‑2 zlepšuje kontrolu glykémie

 

Popis a cíl studie

Celkem 302 dospělých pacientů – diabetiků s hodnotami glykovaného hemoglobinu (HbA1c) 53–86 mmol/ mol, kteří užívali inhibitor SGLT‑2 buď samostatně, nebo současně s metforminem či sulfonylureou, bylo randomizováno do dvou skupin. V rámci dvojitě zaslepené studie SUSTAIN 9 užívala jedna skupina semaglutid, druhá placebo. Subkutánní podání probíhalo jednou týdně po dobu 30 dní. Do studie bylo zapojeno 61 zdravotnických zařízení v šesti zemích (Rakousko, Kanada, Japonsko, Norsko, Rusko a USA). Cílem studie bylo vyhodnotit účinnost a bezpečnost semaglutidu při souběžném užívání inhibitoru SGLT‑2 u pacientů s nedostatečně kompenzovaným diabetem 2. typu – konkrétně posoudit změny v hodnotách HbA1c po 30 dnech užívání semaglutidu nebo placeba, a dále změny v tělesné hmotnosti. Sledovány byly také nežádoucí účinky terapie.Výsledky studie SUSTAIN 9

Semaglutid, analog lidského glukagonu podobného peptidu 1 (GLP‑1), byl pacientům podáván v dávce 1 mg jednou týdně. Dosavadní antidiabetická léčba nebyla po dobu studie přerušena. Změny v hodnotách HbA1c byly výrazně příznivější u skupiny užívající semaglutid (–1,5 % versus –0,1 % u skupiny užívající placebo). Pacienti léčení semaglutidem vykazovali také větší hmotnostní úbytek (4,7 kg oproti 0,9 kg).

Po dobu studie bylo zaznamenáno 356 případů nežádoucích účinků u 104 pacientů (69,3 % subjektů) ze skupiny užívající semaglutid. V kontrolní skupině bylo evidováno 247 případů nežádoucích účinků, které postihly 91 osob (60,3 % pacientů).

Většina pozorovaných nežádoucích účinků byla mírná či středně závažná. K nejčastěji udávaným problémům patřily gastrointestinální potíže. Závažné nežádoucí účinky byly zaznamenány u sedmi pacientů (4,7 %) užívajících semaglutid a u šesti pacientů (4 %) z kontrolní skupiny s placebem. K závažné hypoglykémii došlo u čtyř pacientů léčených semaglutidem.


Závěr: Začlenění semaglutidu do léčby pomocí inhibitoru SGLT‑2 představuje u diabetu 2. typu významné zlepšení kontroly glykémie. Jeho přínosem je také pozitivní vliv na redukci hmotnosti. Odborníci ovšem podotýkají, že doba trvání studie SUSTAIN 9 byla příliš krátká na to, aby bylo možné hodnotit stálost účinku sledované léčby na snížení glykémie.Zdroj: https://www.jwatch.org/fw115120/2019/ 03/04/type‑2‑diabetes‑adding‑semaglutide‑sglt2‑ ‑inhibitor?query=pfwTOC&jwd=000013223977& jspc=

 

Čtěte také

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené