Přeskočit na obsah

Siponimod pro sekundárně progresivní roztroušenou sklerózu

Je siponimod účinným a bezpečným léčivem pro terapii pacientů se sekundárně progresivní roztroušenou sklerózou (SP-RS)?

Sekundárně progresivní forma RS se vyznačuje progredující disabilitou bez typických atak, které jsou charakteristické pro relaps-remitentní formu RS (RR-RS). Míra rizika a načasování přechodu z RR-RS do SP-RS jsou nepředvídatelné, nicméně se ukázalo, že až 90 % RR-RS se může vyvinout v SP-RS během 25 let. Ukázalo se, že pro snížení relapsů a aktivity nemoci je účinných několik látek ze skupiny disease-modifying léčiv, ale většina z nich selhala v prevenci zhoršování symptomů nemoci u progresivní formy RS.

Tato multicentrická, randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie fáze III financovaná farmaceutickou společností probíhala v téměř 300 nemocničních klinikách a centrech specializovaných na RS v celkem 31 státech. Vědci randomizovali 1 651 pacientů s diagnózou SP-RS do ramene užívajícího siponimod (1 105 pacientů) nebo placebo (546 pacientů). Z těchto 1 327 (80 %) dokončilo studii (82 % ze skupiny se siponimodem a 78 % ze skupiny s placebem). Medián času setrvání ve studii byl 21 měsíců a medián doby užívání léčiva byl 18 měsíců. Primárním výstupem byla progrese ztráty hybnosti potvrzená během 3 měsíců a objevila se u 288 (26 %) z 1096 pacientů užívajících siponimod a u 173 (32 %) z 545 pacientů užívajících placebo, šlo tedy o statisticky signifikantní rozdíl (HR 0,79; relativní snížení rizika 21 %). Více nežádoucích příhod bylo nahlášeno ve skupině užívající siponimod oproti placebu (89 % z 1099 pacientů oproti 82 % z 546 pacientů), včetně nežádoucích příhod, které byly popsány již dříve u jiných modulátorů receptoru pro sfingosin-1-fosfát (bradykardie, hypertenze, reaktivace viru varicella-zoster) a závažnějších nežádoucích příhod (18 % oproti 15 % u placeba). Frekvence výskytu infekcí, malignit a mortality byly v obou studijových ramenech stejné.

V této studii siponimod snížil riziko progrese ztráty hybnosti u velké skupiny pacientů, z nichž řada dosáhla stadia SP-RS s výrazným omezením hybnosti už před vstupem do studie. Ačkoliv siponimod vykázal rovněž dobrý bezpečnostní profil, bude potřeba provést další studie, než bude potvrzen jako vhodný léčivý přípravek pro SP-RS.

Zdroj: Jaime Toro, MD pro NEJM Journal Watch

Původní článek: Kappos L et al. Siponimod versus placebo in secondary progressive multiple sclerosis (EXPAND): A double-blind, randomised, phase 3 study. Lancet 2018 Mar 31; 391:1263.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Supratentorální sutura dury bez tenze

29. 9. 2023

Vodotěsné uzavření není důležité při sutuře dury u supratentorálních kraniotomií. Adhezivní těsnicí materiály by mohly být použity k zakrytí mezer…

Duchenne bez bariér

26. 9. 2023

Každý rok se v České republice narodí přibližně deset dětí, převážně chlapců, s Duchenneovou svalovou dystrofií (DMD). Příznaky onemocnění nastupují…