Přeskočit na obsah

Sotio má v klinickém zkoušení další protinádorový přípravek

Jde o látku na bázi interleukinu 15 (IL‑15) označovanou jako SO‑C101. První nemocní byli takto léčeni v monoterapii, nyní byl zařazen první pacient, který SO‑C101 dostává v kombinaci s inhibitorem PD‑1 pembrolizumabem. Podporu pro další vývoj přípravku dávají mimo jiné data prezentovaná na letošním kongresu AACR.


SOTIO a její francouzská sesterská společnost Cytune Pharma, která přípravek vyvíjí, na konci dubna představily nová preklinická data prokazující léčebný potenciál přípravku SO‑C101 na bázi IL‑15 u různých typů nádorů. Data byla prezentována v rámci výročního kongresu Americké asociace pro výzkum rakoviny AACR Annual Meeting 2020.

SO‑C101 (RLI15) je fúzní protein mezi cytokinem IL‑15 a vysokoafinitní doménou jeho receptoru IL‑15Rα. Jedná se o nový imunoterapeutický přístup s možným využitím v léčbě různých onkologických onemocnění. Výsledky z preklinické fáze testování indikují, že SO‑C101 díky svému specifickému mechanismu účinku aktivuje efektorové buňky imunitního systému, především cytotoxické CD8+ T lymfocyty a NK buňky. Zároveň SO‑C101 nestimuluje regulační T buňky, které imunitní reakci proti nádoru tlumí.

Preklinické pokusy prokázaly, že SO‑C101 je ve srovnání s léčbou nemodifikovanými cytokiny IL‑15 a IL‑2 účinnější a lépe snášený. SO‑C101 a další produkty tohoto portfolia je možné kombinovat s dalšími imunoterapeutickými přístupy, včetně tzv. checkpoint inhibitorů.

Dosavadní výsledky preklinického výzkumu ukazují, že:

  • SO‑C101 snižuje v závislosti na NK a CD8+ T buňkách rychlost růstu nádoru u myšího modelu nádorového onemocnění plic.
  • SO‑C101 navozuje proliferaci buněk protinádorové imunitní odpovědi a zvyšuje jejich počet v nádoru, lymfatických uzlinách a slezině, přičemž aktivuje geny zodpovědné za cytotoxicitu NK a CD8+ T buněk u myšího modelu.
  • SO‑C101 snižuje rychlost růstu nádoru u již vyvinutých nádorů v myším modelu nádorového onemocnění prostaty a zvyšuje počet NK a CD8+ T buněk, nikoli však regulačních T lymfocytů.
  • SO‑C101 v kombinaci s blokací PD‑1 zabraňuje rozvoji nádorů u myší a indukuje paměťovou imunitu, která vede ke zpomalení růstu nádorů při opakované expozici nádorovému onemocnění.
  • Zprostředkovaná protinádorová odpověď přípravku SO‑C101 v kombinaci s blokací PD‑1 je u myší závislá zejména na NK a CD8+ T buňkách.

„SO‑C101 je v imunoonkologii velmi nadějnou terapeutickou látkou vzhledem ke své schopnosti výrazně aktivovat NK buňky a CD8+ T lymfocyty, tedy dva nejdůležitější buněčné typy imunitního systému zprostředkovávající protinádorovou odpověď. Preklinická data prokazují schopnost SO‑C101 zpomalovat a bránit růstu nádorů u různých myších modelů,“ říká prof. MUDr. Radek Špíšek, Ph.D., generální ředitel společnosti SOTIO, a dodává: „Plánujeme do konce roku dokončit část naší klinické studie fáze 1/1b hodnotící bezpečnost a správné dávkování přípravku SO‑C101 u pokročilých nádorů. Letos v létě zahajujeme druhou část klinické studie hodnotící jeho fungování v kombinaci s přípravkem pembrolizumab.“

Přípravek SO‑C101 je v současné době zkoumán v rámci multicentrické, otevřené studie fáze 1/1b (NCT04234113), hodnotící jeho bezpečnost a předběžnou účinnost jako monoterapie a v kombinaci s pembrolizumabem u vybraných pacientů s pokročilým nádorovým onemocněním.

První pacient podstoupil léčbu přípravkem SO‑C101 v monoterapii loni v Institutu Gustave Roussy v Paříži, který patří celosvětově k nejvýznamnějším institucím zabývajícím se první aplikací nově vyvíjených léčiv pacientům. Profesor Aurélien Marabelle, koordinující investigátor klinické studie SC103, k jejímu zahájení uvedl: „Jsem velmi rád, že právě náš institut zařadil prvního pacienta do této významné klinické studie. Jsme přesvědčeni, že přípravek SO‑C101 má potenciál změnit životy velkého množství pacientů trpících nádorovými onemocněními, která se v současnosti léčí jen obtížně. Těším se na další pokrok ve vývoji této inovativní terapie.“

Průběžné výsledky probíhající první části klinické studie zkoumající dávkování přípravku SO‑C101 jako monoterapie ukazují na slibnou biologickou aktivitu přípravku při aktivaci NK buněk a CD8 T lymfocytů, tedy buněk, které zprostředkovávají protinádorovou imunitní odpověď u různých typů nádorů. Na tyto výsledky nyní navazuje druhá část klinické studie hodnotící jeho kombinaci s pembrolizumabem. „Vzhledem k mechanismu působení má přípravek SO‑C101 slibný potenciál v kombinaci s tzv. checkpoint inhibitory,“ řekl prof. Radek Špíšek.

K zařazení prvního nemocného léčeného kombinací přípravku SO‑C101 a inhibitoru PD‑1 pembrolizumabu již došlo. „Zahájení této části klinické studie je pro nás velmi důležitý milník ve vývoji jednoho z nejdůležitějších přípravků z našeho portfolia,“ říká k tomu prof. Špíšek.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené