Přeskočit na obsah

Statiny mohou zlepšovat průběh infekce COVID‑19

Novým střípkem do mozaiky je americká retrospektivní observační studie, která shromáždila data od 170 pacientů hospitalizovaných mezi únorem a červnem s COVID‑19 a porovnala je s více než 5 000 negativními kontrolami.


Pomocí regresní analýzy autoři srovnávali rizikové faktory spojené s progresí COVID‑19 do potřeby intenzivní péče nebo úmrtí. Ukázalo se, že nemocní, kteří před hospitalizací alespoň třicet dnů užívali statiny, měli nižší riziko progrese infekce a současně se u nich zkrátil čas zotavení.

U celkem 53 procent pacientů s COVID‑19 došlo k progresi do závažného stavu, a to v mediánu dvou dnů od přijetí. Medián doby do úzdravy činil sedm dnů. Předchozí užívání statinů bylo spojeno s nižším rizikem závažného průběhu COVID‑19 – aOR = 0,29 (95% CI 0,11–0,71, p < 0,01) a došlo ke zkrácení doby do úzdravy – aHR = 1,92 (95% CI 0,81–4,56).

Britská HEART‑UK letos přinesla doporučení pro management dyslipidémií u pacientů s COVID‑19, opřená o dosud dostupná data, tedy hlavně z nerandomizovaných studií a metaanalýz, a názory odborníků (Iqbal Z et al., Atherosclerosis 2020). Podle tohoto konsensu se u pacientů léčených statiny, fibráty a ezetimibem doporučuje v léčbě pokračovat (výjimku představují významné lékové interakce nebo nárůst jaterních enzymů více než na trojnásobek horního limitu normy). U inhibitorů PCSK9 je doporučeno u kriticky nemocných zvážit rizika a benefity léčby, ale léčba by měla být restartována po úpravě stavu pacienta. Lipoproteinová aferéza je bezpečná a mělo by se v ní pokračovat, pokud je to logisticky možné.

Konsensus obsahuje také tabulku interakcí mezi hypolipidemiky a léky používanými k terapii COVID‑19. Např. v kombinaci s remdesivirem je ideální atorvastatin, simvastatin či pravastatin zaměnit za nízké dávky rosuvastatinu.

 

Zdroj: Daniels LB, Sitapati AM, Zhang J, Zou J, Bui QM, Ren J, Longhurst CA, Criqui MH, Messer K. Relation of Statin Use Prior to Admission to Severity and Recovery Among COVID‑19 Inpatients. Am J Cardiol. 2020 Sep 16;136:149–155. doi: 10.1016/j. amjcard.2020.09.012. Epub ahead of print. PMID: 32946859; PMCID: PMC7492151.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené