Přeskočit na obsah

Suspektní infarkt myokardu a normální saturace kyslíkem? Kyslíková podpora není třeba

V roce 2015 bylo ve studii Air Versus Oxygen in Myocardial Infarction prokázáno, že kyslíková podpora u pacientů s akutním infarktem myokardu s elevací ST segmentu nepřináší žádný benefit (a možná pacientům spíše škodí). Nicméně nebylo jasné, zda tento závěr platí i pro pacienty s akutním infarktem myokardu bez elevace ST segmentu. Z tohoto důvodu mnozí lékaři pokračovali v kyslíkové podpoře u těchto pacientů navzdory normální saturaci krve kyslíkem.

Situaci se rozhodli objasnit švédští výzkumníci, kteří za tímto účelem koncipovali randomizovanou, kontrolovanou studii. Do studie bylo zahrnuto 6 629 pacientů ve věku ≥ 30 let, kteří byli přijati na urgentní příjem, koronární jednotku nebo do katetrizační laboratoře s bolestí na hrudi, dušností, kyslíkovou saturací ≥ 90 % a s elevací troponinu nebo ischemickými změnami na EKG.

Pacienti byli randomizováni do dvou skupin. První skupina podstoupila podporu kyslíkem skrze masku s rychlosti průtoku 6 l/min po dobu 6 až 12 hodin, druhá skupina žádnou kyslíkovou podporu nedostala. Primárním cílem studie byla mortalita ze všech příčin za rok od příhody, sekundární cíle zahrnovaly mortalitu ze všech příčin ve 30 dnech od příhody, a rehospitalizace pro akutní infarkt myokardu po 30 dnech a jednom roce.

Mezi skupinami nebyl nalezen signifikantní rozdíl v mortalitě ze všech příčin po jednom roce (5 % vs. 5,1 %), mortalitě po 30 dnech (2,2 % vs. 2 %), nebo rehospitalizaci ve 30 dnech (1,4 % vs. 0,9 %) a po jednom roce od příhody (3,8 % vs. 3,3 %).

Každá nepotřebná intervence, i když se jedná o něco tak neškodného jako je kyslík, je příležitost k chybě a poškození pacienta. Z výsledků studie tak vyplývá, že pacienti s normální saturací kyslíkem by neměli dostávat kyslíkovou podporu.

Zdroje:

  1. Hofmann R et al. Oxygen therapy in suspected acute myocardial infarction. N Engl J Med 2017 Aug 28; [e-pub]. (http://dx.doi.org/10.1056/NEJMoa1706222)
  2. Loscalzo J. Is oxygen therapy beneficial in acute myocardial infarction? Simple question, complicated mechanism, simple answer. N Engl J Med 2017 Aug 28; [e-pub]. (http://dx.doi.org/10.1056/NEJMe1709250)

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené