Přeskočit na obsah

Top ten medicínských inovací

Clevelandská klinika vydává každoročně svůj seznam deseti nejvýznamnějších medicínských inovací (léků, technických řešení či medicínských postupů), které by podle názoru jejích odborníků měly nejvíce a nejvýrazněji ovlivnit zdravotní péči v roce následujícím.

Jednou z deseti inovací bylo i nové nechirurgické řešení pro přenos zvuku zubní a kostní tkání, určené pro nemocné s jednostrannou hluchotou.

Jednostranné ohluchnutí, které bývá obvykle následkem traumatu, virové infekce nebo neurinomu akustiku, je v současnosti neléčitelné - dostupné metody mají totiž řadu omezení. Nové nechirurgické řešení představuje miniaturní, nenápadné a vyjímatelné zařízení pro přenos zvuku zubní a kostní tkání. Je odlišné od dosavadních sluchových pomůcek, které využívají přenosu zvuku vzduchem a pouze jej zesilují.

Přenos zvuku zubní a kostní tkání nevyžaduje funkční zevní ani vnitřní ucho, neboť ty zvuk přenášený těmito tkáněmi a kochleami obchází a směřuje přímo ke zvukovému nervu. Téměř neviditelné zařízení je tvořeno miniaturním mikrofonem umístěným před neslyšícím uchem a rovněž miniaturní, snadno vyjímatelnou jednotkou umístěnou příchytkami na zubech a obsahující baterii a elektroniku pro bezdrátový přenos zvuku z mikrofonu a jeho přeměnu na vibrační energii přenášenou na zubní tkáň.

Dokončení na str. A4

Další z deseti nejvýznamnějších medicínských inovací, které by podle názoru odborníků z Clevelandské kliniky měly nejvíce a nejvýrazněji ovlivnit zdravotní péči v roce následujícím, je věnována prevenci plicních komplikací v intenzivní medicíně:

Nízkoobjemová, nízkotlaká endotracheálnítrubice s manžetou zajišťuje účinné kontinuální utěsnění dýchacích cest, a tak dramaticky snižuje riziko ventilační pneumonie a úmrtí u pacientů jednotek intenzivní péče

Nejlepší ochranou proti tzv. ventilační pneumonii je vyloučení mechanické ventilace, což ovšem není vždy možné. Pro ty, u nichž je intubace nezbytná, je nyní k dispozici nová možnost prevence této komplikace, na jednotkách intenzivní péče poměrně časté. Jedná se o nízkoobjemovou nízkotlakou endotracheální trubici s manžetou a speciálním sáním, která zajišťuje účinné kontinuální utěsnění dýchacích cest a drenáž sekretů ze subglotického prostoru tak, že nemohou pronikat do plic. Tím u pacientů jednotek intenzivní péče dramaticky snižuje riziko ventilační pneumonie a úmrtí. Zařízení je natolik účinné a bezpečné, že je lze zavést až na dobu 30 dnů.

Systém srdeční podpory s kontinuálním průtokem o váze necelého kilogramu je schopen převzít čerpací práci srdce

Systémy srdeční podpory a náhrady se od roku 1984, kdy byly poprvé úspěšně užity, dočkaly významných pokroků - zvyšuje se jejich účinnost a bezpečnost, zmenšuje velikost, zdokonaluje technické řešení i zdroje energie. Nejnovější řešení má již skutečně miniaturní rozměry i hmotnost a je poháněno dobíjitelnými akumulátorovými bateriemi, které jako jediná součást zůstávají mimo organismus. Zařízení má pouze jedinou pohyblivou část - rotační čerpadlo zajišťující kontinuální průtok krve - a je implantováno tak, že v hrudníku spočívá vedle biologického srdce, přebírá funkci levé komory a je schopno přečerpat až deset litrů krve za minutu. Podobné systémy by měly být řešením pro nemocné, jejichž srdce jsou ireverzibilně poškozena dlouhodobou srdeční nedostatečností, virovými infekcemi, kardiomyopatiemi a opakovanými infarkty myokardu, jako most k transplantaci a eventuálně pro pacienty, pro něž transplantace jako trvalé řešení není vhodná.

Nová perorální antikoagulancia jako prediktabilní a dobře tolerovaná alternativa warfarinu v prevenci žilního tromboembolismu

Zavedení antiko agulancia warfarinu v roce 1954 bylo jedním z revolučních kroků v historii medicíny. Nicméně ne zcela předvídatelné účinky, potřeba trvalé monitorace, dlouhý nástup účinku a také interakce s potravou i dalšími léky představují v jeho užívání určité limitace a problémy. Warfarin ani další "tradiční" inhibitory koagulace na bázi antagonismu vitaminu K prostě ani zdaleka nesplňují současné požadavky na ideální antikoagulační léčivo. Průlomovým krokem v této oblasti se tak stalo až uvedení nové generace léků - přímého inhibitoru faktoru Xa rivaroxabanu (Xarelto, Bayer Healthcare) a inhibitoru trombinu dabigatranu (Pradaxa, Boehringer Ingelheim). V obou případech se jedná o perorálně účinné látky s dobře predikovatelnou farmakokinetikou, které se specificky váží na aktivní místa svých cílových molekul, přičemž ke svému účinku nevyžadují kofaktor. Zatím jsou schváleny k využití u pacientů po náročných ortopedických operacích (náhrada kolenního a kyčelního kloubu), předpokládá se však rozšíření jejich indikací.

Zachování fertility prostřednictvím kryoprezervace oocytů

Zmrazování spermií a zárodečných buněk se užívá již po několik desetiletí, avšak zmrazování neoplodněných vajíček nebylo až donedávna možné. Problém spočíval v tom, že oocyty jako vůbec největší buňky lidského organismu jsou tvořeny hlavně vodou, a tak na rozdíl od spermií tvořených celulárním materiálem vytvářejí při zmrazování a rozmrazování ledové krystaly, které je poškozují. Nové kryoprezervační technice se podařilo tento problém vyřešit a dokáže zachovat vajíčka neporušena; díky ní se již narodilo ve světě nejméně 900 zdravých dětí. Nejprve je chirurgickou technikou za kontroly ultrazvukem z ženina organismu extrahováno osm či více "mladých" vajíček, jež jsou pak novou technikou pečlivě zmrazena a uložena v tekutém dusíku. I po mnoha letech, když si žena přeje založit či rozšířit rodinu, mohou být bezpečně rozmrazena bez rizika tvorby ledových krystalů a poškození, poté oplodněna a uložena do dělohy původní, ale i náhradní matky.

Nucená fyzická zátěž zlepšuje motorické funkce u pacientů s Parkinsonovou chorobou

Jízda na kole při frekvenci nejméně 90 otoček pedálů za minutu může pacientům s Parkinsonovou nemocí významně napomoci ve zlepšení jejich motorických funkcí, a dokonce vést až k vymizení tremoru. Fyzická zátěž dolních končetin totiž překvapivě vede ke zlepšení motorické kontroly i na končetinách horních a v dlaních v důsledku zvýšeného uvolňování dopaminu. Otázkou je, jak pacienty k takové jízdě v patřičném tempu přimět - jako optimální se ukázala jízda na tandemu, kde nemocný sedí vzadu, zatímco vepředu sedí zdravý člověk schopný udržovat potřebnou rychlost.

Spolehlivá diagnostika a monitorace poruch dýchání ve spánku v domácích podmínkách

Spánková apnoe se tradičně hodnotí ve spánkových laboratořích pomocí polysomnografie, zaznamenávající mozkovou aktivitu, pohyby očí, svalovou aktivitu, dechovou a tepovou frekvenci a koncentraci kyslíku v krvi. Kapacity těchto laboratoří však v poslední době přestávají stačit, a proto je tak vítáno nové, uživatelsky příjemné, relativně levné a spolehlivé zařízení umožňující diagnostiku spánkové apnoe v domácím prostředí. Umisťuje se na zápěstí a umožňuje vyhodnocovat signály odrážející změny v autonomním nervovém systému vyvolávané poruchami spánku. Tyto signály jsou ukládány na paměťové kartě, kterou lze vyjmout, a z níž se tak signály mohou přehrát do počítače a odeslat do lékařské ordinace k automatickému vyhodnocení. Spánkové laboratoře se tak stěhují do bytů a domů nemocných.

Perorální agonista trombopoetinových receptorů stimuluje produkci trombocytů

Nově schválená molekula vůbec prvního perorálního agonisty trombopoetinových receptorů stimuluje v kostní dřeni produkci buněk, v nichž se tvoří krevní destičky - trombocyty, a slibuje tak účinnější léčbu idiopatické (imunitní) trombocytopenie. Je tak účinnější než dosud užívané léky i splenektomie. "Chytrý protein" romiplostim (Nplate) je prvním lékem, který pomáhá kompenzovat protilátkami navozenou zvýšenou destrukci krevních destiček a clearance endogenního trombopoetinu tím, že jako trombopoetinové mimetikum zvyšuje suboptimální produkci trombocytů a vyzrávání megakaryocytů v kostní dřeni. romiplostim je kombinovaný proteinový produkt připravovaný technologií rekombinantní DNA; má současně vlastnosti peptidového proteinu a protilátky, není však zcela totožný ani s jednou z těchto složek.

Okludér ouška levé síně srdeční pro prevenci cévních mozkových příhod u nemocných s fibrilací síní jako alternativa dlouhodobého podávání warfarinu

Jde o uzávěr ouška levé síně, prováděný během cca devadesátiminutové miniinvazivní procedury implantací okludéru ve tvaru jakéhosi deštníčku; jinou možností je nasazení jakési svorky. Trvalý uzávěr v tomto kritickém místě eliminuje tvorbu trombů a brání jejich průniků do přívodných mozkových cév, kde mohou způsobit cévní mozkovou příhodu. U většiny takto ošetřených pacientů je možno zcela vysadit warfarin.

Technologie umožňující převádět zobrazené patologické vzorky do digitální podoby

Nová technologie umožňuje vytvářet digitální patologické snímky, které mají vynikající kvalitu a rozlišovací schopnost. Lze je zobrazovat, ukládat a analyzovat pomocí počítačů a distribuovat prostřednictvím internetu. Obrázky vzorků ze sklíček se tak dostávají do pamětí počítačů, jejichž monitory se mění na virtuální mikroskopy, a lze je sdílet bez ohledu na čas i prostor.

Zdroj: Medical Tribune

Sdílejte článek

Doporučené