Přeskočit na obsah

U nízké hodnoty PSA stačí kontrola jednou za pět let

Jediné měření sérového prostatického specifického antigenu (PSA) provedené v středním věku je silným prediktorem pro vznik letálního karcinomu prostaty.

Data prospektivní studie amerických mužů ukázala přibližně sedmi- až třináctinásobně vyšší riziko vzniku letálního karcinomu prostaty v průběhu 30 let sledování u mužů ve věku 40 až 59 let, jejichž výchozí hodnota PSA při vstupu do studie přesahovala 90. percentil ve srovnání s těmi, jejichž hodnoty PSA byly na úrovni mediánu nebo nižší.

„Tyto poznatky by mohly být využity pro optimalizaci screeningových intervalů podle velikosti rizika stanovené na základě výchozí hodnoty PSA,“ míní vedoucí investigátor Mark A. Preston z Brigham and Women’s Hospital v Bostonu.

„Podle našich dat jeden ze sedmi pacientů s PSA > 3,0 ng/ml zjištěným ve věku 55 až 59 let a jeden z 12 mužů s PSA > 2,1 ng/ml ve věku 50 až 54 let, zemřel v důsledku karcinomu prostaty v průběhu následujících 30 let,“ napsali autoři v Journal of Clinical Oncology.

Tyto výsledky podle nich podporují závěry z dřívější švédské studie. Předeslali však, že tyto nálezy nutně neznamenají, že je zapotřebí u mladších mužů s vyššími hodnotami PSA hned provést biopsii prostaty nebo začít s léčbou, protože by to mohlo vést k přediagnostikování. Pouze je třeba přistoupit k intenzivnějšímu screeningu PSA, jenž by umožnil včasnou detekci karcinomu.

Preston a jeho kolegové provedli vyšetření PSA u mužů ve věku 40 až 59 let před randomizací do Physicians‘ Health Study. Výchozí hodnoty PSA byly dostupné u 234 případů karcinomu prostaty a u 711 kontrol odpovídajícího věku. Ve srovnání s muži s hodnotami PSA ve věkově specifickém mediánu nebo pod ním, se zjistilo konzistentní a signifikantní zvýšení rizika vzniku karcinomu prostaty napříč všemi věkovými skupinami. Odds ratio tři věkových skupin bylo následující:

  • 7,3 (95% CI 2,4 až 21,8) pro věkovou skupinu 40 až 49 let
  • 7,6 (95% CI 3,4 až 17,2) pro věk 50 až 54 let
  • 10,1 (95% CI 5,2 až 19,6) pro věk 55 až 59 let

Zvýšení rizika bylo ještě výraznější u mužů s PSA > 90. percentil s odds ratio 32,4 (95% CI, 7,1 – 149,0), 34,6 (95% CI 11,5 – 103,6) a 30,3 (95% CI 13,5 – 67,7) pro uvedené tři věkové skupiny, resp.

Riziko vzniku letálního karcinomu prostaty bylo také silně spojeno s velikostí hodnot PSA změřenými ve středním věku pacientů. Hodnoty odds ratio u mužů s hodnotami výchozího PSA > 90. percentil ve srovnání s muži se výchozí hodnotou PSA na úrovni mediánu nebo pod ním byly následující:

  • 8,7 (95% CI 1,0 až 78,2) ve věkové skupině 40 až 49 let
  • 12,6 (95% CI 1,4 – 110,4) ve věkové skupině 50 až 54 let
  • 6,9 (95% CI 2,5 až 19,1) ve věku 55 až 59 let

Absolutní riziko vzniku letálního karcinomu prostaty v následujících 30 letech bylo nízké u mužů s hodnotami PSA pod mediánem výchozího stavu: 0,19 % u mužů ve věku 40 až 44, 0,51 % u mužů ve věku 45 až 49, 1,62 % u mužů ve věku 50 až 54 a 0,59 % u mužů ve věku 55 až 59 let.

„Výsledky studie argumentují pro screening se začátkem ve věku 45 let,“ míní Preston, „neboť nedošlo k žádnému úmrtí na ca prostaty během 15 let sledování u mužů mladších 45 let s koncentrací PSA pod mediánem při vstupu do studie. U mužů ve věku do 45 let je předpoklad, že letální choroba bude zachycena s dostatečným předstihem při pozdějším screeningovém vyšetření.

Investigátoři doporučují delší intervaly screeningu pro muže s výchozí hodnotou PSA pod mediánem. „Zdá se, že při výchozí hodnotě PSA pod medianem ve věku 45 let se zachytí při opakovaném měření v pětletých intervalech nejvíce letálních případů vzhledem k tomu, že 15letá kumulativní incidence ve věku 40 až 44 let je nula a věkové skupině 45 – 49 let pouze 0,07 %,“ napsal Preston.

Se závěry investigátorů souhlasí Eric A. Klein z Cleveland Clinic, který doporučuje změřit PSA u všech mužů ve věku 50 let a navazující screening stanovit na základě tohoto výsledku. „Ti s nejvyšším rizikem by měli být vyšetřováni každý rok nebo aspoň každý druhý rok; ti s nízkým rizikem mohou být zřejmě vyšetřeni v intervalu 5 let,“ sdělil Klein. „Je to mnohem racionálnější, než screening každého muže každý rok již od věku 50 let do doby než buď dostane rakovinu prostaty, nebo zemře na něco jiného,“ dodal.

Zdroj: Journal of Clinical Oncology

Sdílejte článek

Doporučené