Přeskočit na obsah

U žen s poruchou srdečního rytmu dochází k rychlejšímu kognitivnímu poklesu než u mužů

iStock-1165368503
Ilustrační fotografie. Všechny osoby jsou modelem. Zdroj: iStock

U žen s fibrilací síní dochází ke kognitivním poruchám a demenci rychleji než u mužů se stejnou poruchou. Toto zjištění přinesl výzkumu prezentovaný v červnu na ACNAP 2023, vědeckém kongresu Evropské kardiologické společnosti (ESC), a publikovaný v Alzheimer's & Demence: The Journal of the Alzheimer's Association.

„Příznaky fibrilace síní u žen jsou poskytovateli zdravotní péče často ignorovány nebo jsou připisovány stresu nebo úzkosti, takže tato porucha může zůstat po dlouhou dobu nediagnostikována. Oproti tomu u mužů je pravděpodobnější, že bude diagnostikována a léčena rychle,“ řekla autorka studie dr. Kathryn Woodová z Emory University v Atlantě s tím, že být nediagnostikován znamená nedostávat perorální antikoagulační léky k prevenci krevních sraženin a CMP způsobených často právě fibrilací síní.

Podle dr. Woodové doporučují guidelines ESC pro péči o pacienty s fibrilací síní perorální antikoagulancia pro ženy i muže. „Nicméně víme, že u žen je ve srovnání s muži méně pravděpodobné, že tyto léky dostávají. To je další důvod, proč ženy mohou mít malé tiché ikty, které nejsou rozpoznány a poškozují mozkovou tkáň, což vede ke kognitivnímu zhoršení,“ dodává lékařka.

Fibrilace síní je nejčastější poruchou srdečního rytmu, která postihuje více než 40 milionů lidí na celém světě. Lidé s tímto onemocněním mají pětinásobně vyšší riziko CMP ve srovnání se zdravými vrstevníky. Ženy mají více příznaků fibrilace síní než muži a horší výsledky poruchy s vyšším rizikem úmrtí a více invalidizujícími CMP.

Demence je častější u žen než u mužů.

Fibrilace síní je spojena s vyšším rizikem pro kognitivní poruchy a demence pravděpodobně proto, že tento stav je spojen s více než dvojnásobným rizikem tichých (asymptomatických) mozkových příhod. Hromadění těchto CMP a souvisejících poranění mozku může v čase přispět k poruše kognitivních funkcí. Prevence CMP pomocí perorálních antikoagulancií je hlavní prioritou v léčbě fibrilace síní a může snížit riziko demence.

Jednalo se o první longitudinální studii, která používala multicentrická data ke zkoumání rozdílů mezi pohlavími v prevalenci kognitivních onemocnění u pacientů s fibrilací síní a trajektorií k demenci. Studie zahrnovala 43 630 účastníků z kohorty Národního koordinačního centra pro Alzheimerovu chorobu (NACC), která od roku 1984 zahrnuje dospělé z obecné populace USA. Z toho 4 593 (11 %) mělo fibrilace síní na počátku studie a 39 037 (89 %) nikoli. Průměrný věk byl 78,5 roku, ženy tvořily 46 procent. Aby byli účastníci zahrnuti do této studie, museli mít alespoň tři roční návštěvy kliniky, během kterých absolvovali neuropsychologické testy a byli zařazeni do kategorie normální kognice, mírná kognitivní porucha (MCI) nebo demence.

Výzkumníci analyzovali souvislosti 1) mezi fibrilací síní a kognitivní diagnózou na počátku a 2) mezi fibrilací síní a dobou do progrese kognitivní diagnózy. Analýzy byly přizpůsobeny faktorům, které by mohly ovlivnit vztahy, včetně věku, pohlaví, rasy, vzdělání, BMI, kouření, deprese, hypertenze, diabetu, vysokého cholesterolu, srdečního selhání, CMP a spánkové apnoe. Muži a ženy s fibrilací síní byli porovnáni s těmi, kteří tuto nemoc neměli, a byly zkoumány rozdíly podle pohlaví.

Ženy s fibrilací síní měly třikrát vyšší pravděpodobnost, že budou mít MCI a demenci na začátku studie ve srovnání s ženami bez fibrilace síní, s poměrem šancí 3,43 (MCI) a 3,00 (demence). Poměr šancí pro muže byl 1,73 a 1,60, ale žádná asociace nebyla statisticky prokázána.

Během střední doby sledování čtyř let progredovalo 30 procent účastníků do horší fáze kognitivní poruchy a u 21 procent se rozvinula demence. Vyšší riziko progrese do horšího stadia kognitivní poruchy měly ženy s fibrilací síní (ve srovnání s ženami bez fibrilace síní). Pokud jde o postup do každé fáze, měly ženy s fibrilací síní větší pravděpodobnost přechodu z normální kognice k MCI (HR 1,17) a od MCI k vaskulární demenci (HR 2,57). Asociace mezi fibrilací síní a rychlejším poklesem kognitivních funkcí nebyly u mužů statisticky významné.

„Analýzy naznačují silnější spojení mezi fibrilací síní a poklesem kognitivní funkce u žen ve srovnání s muži. Stanovení způsobů identifikace pacientů s nejvyšším rizikem kognitivního poklesu a cévní mozkové příhody ovlivní budoucí intervence, které by předešly kognitivnímu poklesu nebo demenci nebo zpomalily jejich průběh,“ shrnula dr. Woodová.

Doporučené