Přeskočit na obsah

Úhrady mění moderní krytí v životní komplikaci


Od 1. 9. 2010 došlo na podkladě rozhodnutí VZP ke změnám v dosavadních úhradách moderních obvazových materiálů. Do konce srpna letošního roku byly úhrady těchto materiálů stanoveny zákonem 48/1997 tak, že dle přílohy č. 3, oddílu C zákona, se hradilo tam uvedené krytí do rozměrů 10 × 10 cm, a to do částky 150 korun. U těchto materiálů bylo a je důležité schválení revizního lékaře.

Dále existují materiály (amorfní gely, pasty, oplachové roztoky), které nešly zařadit svou strukturou do výše udaných rozměrů, a tak byly hrazeny dle § 15, odst. 8 zákona 48/97 ve výši 75 % ceny pro konečného spotřebitele a zbytek doplácel pacient. U těchto látek nebyl v zákoně uvedený revizní lékař.

Od 1. 9. 2010 došlo na podkladě rozhodnutí VZP k vyřazení materiálů, které přesahovaly, i když jen např. o 1 cm výšky či šířky, rozměr 10 × 10 cm. Zde je však bohužel pro toto rozhodnutí opora v zákoně. Ke změně úhrady ale došlo také u druhé skupiny různorodého krytí, a to tak, že úhrada pojišťovnou zůstala dále ze 75 %, ale přibyla i potřeba mít tento materiál schválený revizním lékařem.

Člověka napadá, že pokud je striktně aplikován zákon co do velikosti materiálů, proč u druhé skupiny není zákon také tak důsledně dodržován? Je otázka, zda jde u druhé skupiny o rozhodnutí možné, či proti zákonu 48/97, což mohou rozhodnout jen právníci. Důležité je, že se toto rozhodnutí výrazně dotklo pacientů s chronickými ranami, kteří moderní krytí používají. A těch není málo. Jde o pacientky s bércovými vředy, pacienty s defekty při diabetické noze a jinými defekty chronickými, ale i akutními.

Je smutné, že o těchto připravovaných změnách se odborná veřejnost dozvěděla jen pokoutně, z "druhých rukou", koncem letošního srpna. Při přípravě těchto změn nebyli osloveni zdravotníci ke konzultaci. Česká společnost pro léčbu rány (ČSLR) se pokusila ještě koncem srpna oslovit vedení VZP s upozorněním na možné hraniční rozhodnutí v oblasti úhrad a nabídla spolupráci pro další údobí, kdy budou připravovány další změny. Bohužel, již připravené změny byly provedeny, a tak vyšlo, co vyšlo.

Jak pacientovi zkomplikovat život

Prvního září začalo pro pacienty, ale i pro zdravotníky v oblasti předepisování materiálů pro léčbu ran období chaosu. Lékárny slyšely, k jakým změnám má dojít, ale neměly číselníky, ty přišly s mnohadenním zpožděním. Nechtěly proto tato krytí, u nichž mělo dojít ke změně, vydávat, jak bylo dosud zažité. Pacienti začali s poukazy, které byly vystaveny koncem srpna a po veškeré proběhlé administrativě se lámaly se zářím, poletovat mezi lékárnami, které již chtěly schválení, a mezi lékaři, již museli toto schválení dopisovat či vystavovat znovu. A to jak poukaz, tak žádost o zvýšení úhrady pro revizního lékaře.

Začalo se rychle ukazovat, jak změny úhrady komplikují život zejména pacientům. Zdravotníkům také, ale my jsme na různá méně pochopitelná rozhodnutí zvyklí. Dovolím si uvést několik dalších příkladů. Dcera přiváží polymorbidní a imobilní matku k ošetření.

Pro známky výrazného zhoršení indikována k aplikaci antiseptického roztoku. Dcera dostává jak poukaz, tak žádost pro revizního lékaře, což dříve nebylo. Její reakce byla: "Jak to mám časově zvládnout? To se zaměstnavateli nebude líbit, protože jezdím s matkou opakovaně po lékařích. A ještě tohle!"

Do ambulance přijíždí ke kontrole ze vzdáleného místa republiky mladý muž na vozíku. Jeho dolní končetiny jsou deformovány s rozsáhlými defekty. Je však potřeba říci, že když přišel po prvé, byly defekty výrazně větší, zapáchaly. Podařilo se nám správnou volbou krytí a dobrou spoluprací defekty zmenšovat, odstranit zápach a převazy primárním krytím bylo možné provádět jednou za 4 až 5 dní.

Předepsané krytí bylo mírně nad 10 × 10 cm, ale bylo v číselníku a preskripce probíhala do srpna bez problémů. Najednou byl materiál vyřazen.

Pacient dostal informaci, že si bude muset kolem 2 000 Kč doplácet na relativně krátké časové období. Přitom bylo jasné, že toto je jediné krytí, jež u něj za celou dobu jeho postižení přineslo léčebný efekt a kdy nemusel měnit krytí tak často. Navíc každá výměna primárního krytí byla a je bolestivá. Takto se podařilo bolest výrazně zmenšit. Ukázalo se opět, jak bez hlubších znalostí problému a přítomnosti odborníků provedené kroky mohou výrazně pacientovi zkomplikovat život. A takovýchto pacientů, jichž se ony kroky týkají, je velké množství.

Obdobné problémy a zkušenosti má (alespoň co se mi podařilo zjistit) i řada ambulancí po celé republice, v nichž se léčí chronické rány. Od zeleného stolu se rozhoduje dobře, nemoci jsou totiž daleko. Těžko si proto úředník uvědomí, čím musí tito handicapovaní pacienti procházet a v čem žijí, kolik dělají všechny přidružené náklady. Ve výše uvedeném případě má ale příběh dobrý konec. Je potřeba pochválit pobočku jeho zdravotní pojišťovny, která mu umožnila po seznámení se s problémem výjimku.

VZP - vše pro pacienta. Opravdu?

Na podkladě dopisu ČSLR na adresu ústředí VZP jsme byli vyzváni ke schůzce, kde bychom si vzájemně osvětlili naše názory a postoje. Ze strany VZP se schůzky zúčastnila paní ředitelka odboru léčiv a zdravotnických prostředků, vedoucí oddělení zdravotnických prostředků a další pracovnice tohoto oboru, čili ti ve VZP nejpovolanější. Jednání neprobíhalo v konfrontačním duchu, každá strana měla však trochu jiný pohled na věc.

Jako příklad lze uvést náš dotaz, zda nové omezení bylo vytvořeno s úmyslem zkomplikovat předepisování, zhoršit dostupnost materiálů a tím ušetřit. Bylo nám vysvětleno, že ne, že jeho účelem je lepší zajištění a pořádek při předepisování, lepší dostupnost a že není zaměřeno proti pacientům. Dále jsme se shodli na tom, že je potřeba změnit a upravit ně-

Dokončení na str. C2

jakým způsobem potřebu rychlé preskripce. Bylo nám řečeno, že je vhodná další spolupráce, a že je potřeba tedy dále rychle pracovat na této problematice. V krátké době bychom měli být VZP vyzváni k další spolupráci při tvoření seznamů materiálů a úhrad.

Zástupci ČSLR poukázali na připravený návrh rozdělení (stávající je zastaralé, potřebuje obnovit) a úhrad moderních obvazových materiálů. Toto rozdělení a návrhy úhrad byly vytvořeny na žádost VZP již v roce 2008. Dokument, který dal hodně práce a musel být vypracován o prázdninách (nejlépe okamžitě), vznikl jako konsensus VZP, odborných společností a zástupců dovozců.

Základní myšlenkou návrhu je změna nevyhovující terminologie, úhrada bez omezení velikosti, ale platba za jednotku míry - ať cm2 u plošných krytí, gramy u gelů či past nebo ml u roztoků. Finanční hodnoty u jednotlivých materiálů byly při jednáních stanoveny tak, aby odpovídaly stávajícím cenám jednotlivých skupin v číselníku. Přijetím by odpadlo pracné skládání malých rozměrů.

Takové skládání výrazně zvyšuje spotřebu krycích materiálů (musejí se totiž překrývat) a tím i ekonomickou náročnost krytí, a to bychom nikdo neměli chtít. V dalším bodě bylo připraveno zrušení institutu revizního lékaře při předepisování. Tato činnost je pro ošetřující lékaře výrazně časově zatěžující a zdržuje při poskytování péče. Věřím, že i revizní lékaře tato činnost zdržuje. Jedno je jisté - neděje se ve prospěch pacienta, proto byla domluvena regulace preskripčním omezením.

Rozešli jsme se v dobré víře, že se na změnách bude pracovat. Již je listopad a nikde nic. Můžeme slibům věřit? A co pacienti?


Zdroj: Medical Tribune

Sdílejte článek

Doporučené

Proč bychom měli analyzovat cesty pacientů

29. 2. 2024

V anglickém jazyce rozlišujeme „patient pathway“ a „patient journey“. Zvláště zajímavým tématem s velkým potenciálem ke zlepšení je cesta pacienta v…

Robotických výkonů bude přibývat

28. 2. 2024

Otcem myšlenky založit ve Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze multioborové centrum robotické chirurgie je přednosta Urologické kliniky 3. LF UK a…