Přeskočit na obsah

Unikátní program pro pacienty s nádory jater

Především nemocní s primárním karcinomem jater tak mají možnost být zařazeni do transplantačního programu IKEM, nebo jim je v Komplexním onkologickém centru (KOC) VFN v Praze indikována adresná léčba na základě molekulární charakteristiky nádorové choroby a genové výbavy pacienta. Pacienti s nádory, které mají stejné genetické změny, dostanou léky cílené na danou změnu nezávisle na typu a primární lokalizaci nádoru. Určitým příkladem tohoto inovativního onkologického řešení jsou zhoubné nádory zažívacího traktu.

„Spolupráce mezi IKEM a VFN vytváří ojedinělou možnost pro pacienty z celé ČR. Naše spolupráce probíhá ve dvou úrovních. Pacienti s primárními nádory jater mají větší šanci se vypořádat se svou nemocí pomocí transplantace jater a pacienti IKEM, kteří už nějakou transplantaci prodělali a objevil se u nich nyní nádor, budou mít nyní možnost projít léčbou ušitou jim přímo na míru ve VFN Praha,“ popsal stručně nový projekt Ing. Michal Stiborek, MBA, ředitel IKEM.

IKEM se v současné době stará o 5 000 pacientů po transplantaci a spolu s rozvojem transplantačního programu jich kolem 500 ročně přibývá. Počet pacientů tedy narůstá a stejně tak se díky stále modernější léčbě prodlužuje délka jejich života. Každoročně tak narůstá počet nemocných vyžadujících odbornou péči. Nový tým, který nabízí pacientům s onkologickým onemocněním pomoc, vznikl na základě snahy KOC VFN Praha vytvořit regionální síť tak, aby se k adresné léčbě dostalo co nejvíce nových pacientů. Primárně z této spolupráce budou benefitovat právě pacienti s primárním karcinomem jater.

Hepatocelulární karcinom (HCC) je celosvětově pátou nejčastější malignitou a třetí nejčastější příčinou úmrtí v rámci onkologických onemocnění. Nejčastějším rizikovým faktorem je jaterní cirhóza, kterou má 90 procent pacientů, většinou na podkladě alkoholismu, dále pak infekce virem hepatitidy B a C. Toto onemocnění se vyskytuje u mužů dvakrát častěji než u žen. V ČR je každoročně HCC diagnostikován u více než 900 pacientů. Jde o skupinu poměrně malou, ale z pohledu vyléčení velmi specifickou a obtížně vyléčitelnou. Mortalita pacientů s HCC, kdy je onemocnění v pokročilém stadiu, je hned po karcinomu pankreatu nejvyšší, o dvouletém přežívání mluvíme jen u malé části pacientů.

„Ne všichni pacienti, u kterých je diagnostikován tento typ onemocnění, jsou dobrými kandidáty na transplantaci jater. Myslíme si, že právě ve spolupráci s komplexním onkologickým centrem jsme schopni identifikovat skupinu pacientů, pro které je transplantace jater tím, co je vyléčí. Jen v IKEM byla loni transplantována játra 160 pacientům, ovšem jen 35 pro zhoubný nádor. Během posledních deseti let pak transplantaci z tohoto důvodu podstoupilo celkem 240 lidí,“ uvedl náměstek ředitele IKEM pro strategii a rozvoj doc. MUDr. Jiří Malý, Ph.D., s tím, že desetileté přežívání u pacientů po transplantaci se dnes u nás pohybuje mezi 50 a 60 procenty, přičemž v některých vyspělých státech je ještě o deset procentních bodů vyšší.

Druhou skupinu pacientů, které se tato nová spolupráce týká, představují nemocní po transplantaci, a to nejen jater, ale i ledvin, srdce, pankreatu atd. – všech orgánů, které v IKEM transplantují (tzn. kromě transplantace plic, prováděné ve FN v Motole). Právě pro tyto pacienty jsou po pěti a více letech primárním problémem onkologická onemocnění. Díky personalizované léčbě jsou nyní lékaři schopni identifikovat ty kandidáty, kteří budou z moderní léčby benefitovat, a nabídnout jim kvalitní péči.


Potřeba superspecializované péče narůstá

„Úspěšný a rozvíjející se transplantační program IKEM vede k nárůstu počtu nemocných sledovaných na specializovaných pracovištích následně po transplantaci. Nádorová onemocnění vzniklá v potransplantačním období vyžadují koncentrovanou superspecializovanou diagnostiku a léčbu, která bude v rámci plánované spolupráce poskytována na pracovištích Onkologické kliniky VFN a měla by přinášet novou kvalitu péče pro tuto unikátní skupinu nemocných. Stejně tak budeme obdobnou spolupráci nabízet i jiným zdravotnickým zařízením,“ dodává onkolog a ředitel VFN prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA. VFN je druhou největší nemocnicí v ČR a vůbec největším zařízením z pohledu objemu specializované a superspecializované unikátní péče, představující zde až 15 procent. Jednou z vlajkových lodí tohoto zařízení je právě komplexní onkologické centrum, které poskytuje řetězec péče počínaje molekulárněgenetickou diagnostikou, přes inovativní zobrazovací metody, precizní superpřesnou radioterapii až po biologickou léčbu a rozsáhlý výzkumný program včetně zahraniční spolupráce.

Mezioborová spolupráce a propojení všech léčebných možností si vyžádaly vytvoření funkčního „tumor boardu“, který byl rozšířen i o „molekulární“ experty, což vede ke společnému řešení superkomplikovaných případů. „Pro pacienty v IKEM je nově dostupný ambulantní onkolog VFN a v plánu je i postupné rozšiřování mezioborových týmů a příprava společných výzkumných programů,“ uvedl doc. Malý s tím, že od 1. ledna 2020 bude v prostorách IKEM zřízena ambulance VFN, kde jsou monitorováni všichni pacienti po transplantaci a ti, u nichž hrozí zvýšené riziko nádorových onemocnění. Právě tento lékař pak zajišťuje průchodnost pacienta do VFN. „Pro nás to znamená nasmlouvat si tyto výkony s VZP a ostatními zdravotními pojišťovnami, což v případě VZP máme již přislíbeno, s ostatními pojišťovnami o tom budeme jednat v průběhu ledna,“ dodává doc. Malý.

Takovýto příklad odborné spolupráce dvou superspecializovaných center je v ČR zatím ojedinělý. „Jde o začátek, dosud měla takováto spolupráce charakter kolegiální pomoci. Nyní se snažíme ji posunout na systémově vyšší úroveň, abychom péči o naše pacienty zajistili na základě jejich onemocnění napříč celým systémem. Samozřejmě funguje i spolupráce mezi našimi odborníky a odborníky dalších fakultních nemocnic a jiných specializovaných pracovišť, ale dosud neměla úroveň oficiální spolupráce na tak vysokém stupni kvality, který bychom chtěli pacientům poskytnout,“ vysvětlil doc. Malý.

To potvrdil i prof. Feltl, podle něhož VFN sice spolupracuje s řadou pracovišť, avšak tato spolupráce je i pro ni nová. „Angažujeme se na tvorbě regionálních sítí, máme např. smluvně ošetřenu spolupráci s Nemocnicí Na Pleši ohledně spolupráce zejména v péči o pacienty s karcinomem plic, včetně lůžkové a následné péče. To je péče směrem následným a paliativním. Tento nový projekt ale znamená péči směrem druhým, kde máme superselektovanou skupinu pacientů s relativně vzácným onemocněním s velmi specifickou léčbou, jakou je transplantace, která se neprovádí nikde jinde než v IKEM a v menším rozsahu v CKTCH (Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno),“ popisuje. Jde tedy zejména o pacienty se zhoubným nádorem, pro něž dosud nebyla onkologická péče dostatečně zajištěna. Neznamená to, že by se jim péče nedostávalo, následně pacient podstoupil transplantaci a byl „někam poslán a někdo se o něj staral“. „Nyní nově nabízíme, že pokud se to pacientovi bude líbit, může mít péči zde pod patronátem KOC VFN,“ dodává prof. Feltl.

Ve řadě zemí je takovýto přístup již běžný. „Leaderem tohoto přístupu je zejména jihovýchodní Asie, kde je karcinom jater jedním z nejčastějších onemocnění. Na rozdíl od asijské rasy je u nás relativně vzácný, častější je u nás výskyt jaterních metastáz. V Asii je to přesně naopak. Např. v Japonsku je již péče tímto způsobem, který nás inspiroval, úchvatně zajištěna. Tím směrem míříme, a i v komplexu např. výzkumu a grantů bychom se za několik let chtěli dostat na jejich úroveň,“ uvedl prof. Feltl.

Myšlenku spolupráce dvou vysoce specializovaných center podporuje i největší zdravotní pojišťovna. Aplikovaná tumor agnostická medicína a rozšíření poolu pacientů pro transplantaci jater je zcela novým modelem cílené léčby a vyžaduje inovativní pojetí od plátců zdravotní péče, kterou právě VZP přislíbila. „Projekt spolupráce mezi dvěma superspecializovanými pracovišti, jako jsou VFN a IKEM, který cílí na zajištění komplexní vysoce specializované péče pro pacienty s onkologickým onemocněním jater, VZP jednoznačně podporuje v rámci standardních úhradových mechanismů. Je totiž plně v souladu se strategií VZP zajistit pro všechny své klienty dostupnou a efektivní zdravotní péči. Speciálně v oblasti onkologie se VZP snaží podporovat fungování a kapacity onkologických center a tato nová spolupráce posouvá zdravotní péči o naše klienty na úplně novou kvalitativní úroveň,“ uvedl ředitel VZP Ing. Zdeněk Kabátek s tím, že společným cílem všech je, aby klient „nebloudil“ systémem, ale aby se mu v těžké životní situaci s takto těžkou diagnózou dostalo komplexní zdravotní péče na jednom místě.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené