Přeskočit na obsah

Uplatnění kognitivně-behaviorální terapie u pacientů s CHOPN

Na možnosti uplatnění kognitivně-behaviorální terapie u pacientů s CHOPN se zaměřila studie zveřejněná v časopise ERJ Open Research.

CHOPN a úzkost

Mnoho pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí se potýká s úzkostnými stavy. Úzkost může při CHOPN zhoršovat projevy nemoci i celkový zdravotní stav, a vést tak k opakovaným hospitalizacím. Úzkost je ovšem v rámci péče o pacienty s CHOPN přehlíženým problémem. Randomizovaná kontrolovaná studie s 236 účastníky hodnotila přínos kognitivně-behaviorální terapie (KBT) u pacientů s tímto onemocněním dýchacích cest. Autoři studie se zaměřili na stupeň úzkosti, počet návštěv lékaře ve spojitosti s úzkostí související s CHOPN a ekonomický přínos této psychologické intervence. U všech účastníků studie byly již na počátku sledování pozorovány symptomy úzkosti, přičemž ve více než polovině případů se jednalo o závažné projevy úzkosti.

Popis studie zaměřené na kognitivně-behaviorální terapii

Pacienti s různě závažným stupněm CHOPN byli v rámci studie rozděleni do dvou skupin. Jedna skupina obdržela informační leták s informacemi o možnostech zvládání úzkosti. Druhá skupina se navíc účastnila kognitivně-behaviorální terapie pod vedením speciálně vyškolených zdravotníků. Ti je seznamovali s technikami KBT použitelnými při projevech úzkosti souvisejících s CHOPN a byli jim nápomocni také při zvyšování fyzické aktivity. Všichni pacienti měli k dispozici v případě potřeby dechovou rehabilitaci.

Výsledky studie

U skupiny pacientů, kteří se po dobu tří měsíců účastnili kognitivně-behaviorální terapie, bylo po skončení intervence pozorováno méně projevů úzkosti než u pacientů z druhé skupiny. Při srovnání výsledků podle skóre HADS Anxiety Subscale určeného k hodnocení symptomů úzkosti bylo u první skupiny zaznamenáno po třech měsících zlepšení skóre o 3,4 bodu, zatímco ve skupině bez KBT bylo zjištěno zlepšení jen o 1,9 bodu.

Poskytování kognitivně-behaviorální terapie se pozitivně promítlo také do snížení nákladů za nemocniční péči. Úspora financí za každého pacienta z této skupiny dosahovala 1089 britských liber za péči v nemocnici a 63 liber za pohotovostní službu.

Shrnutí a závěr

Výsledky studie ukazují, že kognitivně-behaviorální terapie může být prospěšnou intervencí s ohledem na zdravotní stav pacientů i ekonomické aspekty léčby CHOPN. Autoři studie upozorňují na další důležitý poznatek, a to že závažnost symptomů CHOPN a úzkosti nemusí být přímo úměrné a že i pacienti s mírnými projevy chronické obstrukční plicní nemoci se mohou potýkat se závažnou úzkostí. Zmírnění úzkosti má zásadní dopady na kvalitu života, na schopnost pacientů být fyzicky aktivní a může se pozitivně promítnout také do doby přežití.

Zdroj: https://www.medicalnewstoday.com/articles/323809.php

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené