Přeskočit na obsah

Vakcína proti covidu-19 může lidem se srdečním selháním pomoci žít déle

vakcíny, COVID-19
Foto: shutterstock.com

Pacienti se srdečním selháním (SS), kteří jsou očkováni proti covidu-19, mají o 82 procent vyšší pravděpodobnost, že budou žít déle než neočkovaní. Výzkum byl prezentován 11. května na vědeckém kongresu Srdeční selhání 2024 pořádaném Evropskou kardiologickou společností (ESC). Srdeční selhání, jehož prevalence u nás narůstá, je život ohrožujícím onemocněním postihujícím více než 64 milionů lidí na celém světě.

„Pacienti se srdečním selháním by měli být očkováni proti covidu-19, aby chránili své zdraví. V této rozsáhlé studii pacientů se srdečním selháním bylo očkování proti covidu-19 spojeno s nižší pravděpodobností nákazy infekcí, méně častým přijetím do nemocnice kvůli srdečnímu selhání nebo úmrtím z jakékoli příčiny během šestiměsíčního období ve srovnání s neočkovanými,“ řekl autor studie Dr. Kyeong-Hyeon Chun z National Health Insurance Service Ilsan Hospital, Goyang v Korejské republice.

Předchozí studie prokázaly bezpečnost očkování proti covidu-19 u pacientů s kardiovaskulárními chorobami včetně SS a prokázaly, že důsledky covidu-19 jsou horší u pacientů se srdečním selháním ve srovnání s pacienty bez SS. Nicméně dosud bylo jen málo poznatků o tom, jak vakcíny proti covidu-19 konkrétně fungují u pacientů se srdečním selháním. Tato celostátní retrospektivní studie zkoumala prognózu pacientů se SS právě podle stavu očkování proti covidu-19.

Studie použila databázi Korean National Health Insurance Service, která pokrývá téměř všechny obyvatele Korejské republiky, k získání informací o očkování a klinických výsledcích. Účastníci, kteří dostali dvě nebo více dávek vakcíny proti covidu-19, byli definováni jako „očkovaní“ a ti, kteří očkováni nebyli nebo dostali pouze jednu dávku, byli definováni jako „neočkovaní“.

Studie zahrnovala 651 127 pacientů ve věku 18 let nebo starších se SS. Průměrný věk byl 69,5 roku a 50 procent tvořily ženy. Z celkové studované populace bylo 538 434 (83 %) definováno jako očkovaní a 112 693 (17 %) jako neočkovaní. Pro kontrolu faktorů, které by mohly ovlivnit vztah mezi stavem očkování a výsledky, provedli vědci porovnání 1 : 1 očkovaných a neočkovaných pacientů podle věku, pohlaví, jiných zdravotních stavů (např. vysoký krevní tlak, diabetes, vysoký cholesterol atd.), podle příjmu a regionu bydliště. Ve srovnávací analýze bylo nakonec hodnoceno 73 559 očkovaných a 73 559 neočkovaných pacientů.

Medián sledování byl šest měsíců. Ukázalo se, že očkování bylo spojeno s o 82 procent nižším rizikem úmrtnosti ze všech příčin, o 47 procent nižším rizikem hospitalizace pro SS a o 13 procent nižším rizikem infekce covidem-19 ve srovnání s neočkovanou kohortou. Co se týče kardiovaskulárních komplikací, očkování bylo spojeno s významně nižším rizikem cévní mozkové příhody, infarktu myokardu, myokarditidy/perikarditidy a žilního tromboembolismu ve srovnání s neočkovanou skupinou.

Doporučené