Přeskočit na obsah

Vliv kanagliflozinu na kardiovaskulární systém

Studie ukázaly, že SGLT2 inhibitory, které blokují absorpci glukózy v proximálních tubulech ledvin, snižují riziko nežádoucích kardiovaskulárních (KV) příhod u pacientů s diabetem 2. typu a současného nebo hrozícího KV onemocnění (NEJM JW Gen Med Oct 15 2015 and N Engl J Med 2015; 373:2117; NEJM JW Gen Med Aug 1 2017 and N Engl J Med 2017; 377:644). Nicméně jak si v tomto směru SGLT2 inhibitory stojí ve srovnání s dalšími antidiabetiky, je stále neznámé. V této retrospektivní kohortové studii s daty získanými z americké komerční zdravotní databáze vědci srovnávali KV stav pacientů s diabetem 2. typu, kteří užívali buď SGLT2 inhibitor kanagliflozin (Invokana) nebo jiné antidiabetikum.

Metodika a výsledky

Vědci shromáždili 3 kohorty dospělých pacientů rozdělené 1:1 dle propensity-score, kteří začali v letech 2013 až 2015 užívat kanagliflozin nebo jiné antidiabetikum (non-SGLT2 inhibitor, a to inhibitor dipeptidyl peptidázy-4 [DPP-4], agonistu glukagon-like peptidu [GLP-1] nebo derivát sulfonylurey). Během následujících 30 měsíců sledování bylo signifikantně nižší riziko hospitalizace pro srdeční selhání u kanagliflozinu oproti DPP-4 inhibitorům (poměr rizik HR, 0,7), GLP-1 agonistům (HR, 0,6) i derivátům sulfonylurey (HR, 0,5). Nebyly však pozorovány žádné signifikantní rozdíly mezi kanagliflozinem a ostatními antidiabetiky v riziku smíšených KV příhod (např. hospitalizace pro akutní infart myokardu, ischemická nebo hemoragická cévní mozková příhoda). Podobné výsledky poskytly analýzy citlivosti upravené pro základní koncentraci glykosylovaného hemoglobinu a podskupiny pacientů se známým KV onemocněním nebo srdečním selháním či bez nich.

Závěr

V této observační studii byl kanagliflozin oproti jiným antidiabetikům spojen s nižším rizikem hospitalizace pro srdeční selhání (avšak ne pro smíšené KV příhody). Relativní redukce nežádoucích KV příhod pozorovaná ve velké randomizované studii o kanagliflozinu z roku 2017 tedy nebyla tímto potvrzena. Efekt na srdeční selhání může být zprostředkován diuretickým působením SGLT2 inhibitorů (Diabetes Care 2018; 41:356).

V USA jsou pro pacienty s diabetem 2. typu a aterosklerotickým KV onemocněním doporučeny jako první volba změna životního stylu a metformin, následně pak, s ohledem na faktory specifické pro lék a pacienta, léčiva pro snížení rizika hlavních nežádoucích KV příhod a s nimi spojené mortality (empagliflozin a liraglutid, které jsou oba velmi drahé). Kromě toho se doporučuje i použití tradičních způsobů snižování KV rizika (aspirin, statiny, antihypertenziva).

Zdroj: Patorno E., Goldfine A. B., Schneeweiss S. et al. Cardiovascular outcomes associated with canagliflozin versus other non-gliflozin antidiabetic drugs: population based cohort study. BMJ 2018; 360: k119, doi: https://doi.org/10.1136/bmj.k119

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené