Přeskočit na obsah

Workshop pod Petřínem 2020

V sobotu 18. 1. 2020 proběhl Společný workshop mladých geriatrů a mladých praktiků pod záštitou ČGGS ČLS JEP, sdružení Mladí praktici, z. s., G4J (Geriatrics for Juniors) a EAMA (European Academy for Medicine of Ageing). Tentokrát na téma „Spolupráce a compliance“.


K velmi pozitivnímu prostředí setkání přispívala přátelská atmosféra a nepochybně i „genius loci“ prodchnutého duchem již téměř dvě století trvající péče o nemocné v nemocnici pod taktovkou Milosrdných sester sv. Karla Boromejského.

V krátkém úvodu primář MUDr. Jan Švejda představil nemocnici NMSKB a její zaměření na péči o polymorbidní a geriatrické pacienty.

Odborný program zahájil filosoficky pojatým sdělením „Vývoj spolupráce praktického lékaře a geriatra“ MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc., který následně svými komentáři podněcoval k hlubšímu zamyšlení nad gerontologií a geriatrickým pacientem nejen z pohledu medicíny, ale i z pohledu etiky.

Následující blok byl zaměřen na kognitivní poruchy. Posluchači byli seznámeni s Národním akčním plánem pro Alzheimerovu nemoc a s managementem syndromu demence v ordinaci praktického lékaře i geriatra. MUDr. Hana Vaňková měla připravenou aplikaci, která pomocí mobilních telefonů umožnila hlasování v plénu a okamžitou projekci odpovědí do prezentace, což podnítilo otevřenou diskusi k tématům a zvýšilo možnost interakce mezi posluchači a přednášejícím. Nejvýraznějším výstupem z hlasování bylo volání praktických lékařů po větší dostupnosti geriatrických ambulancí (v regionech i v kapacitě).

Nový vhled do možností léčby pacienta s demencí vnesla Mgr. Eva Nouzová se svým sdělením stran využití psychoterapie, kdy prezentovala velmi kladné zkušenosti s aplikací psychoterapeutických metod u těchto pacientů získané během svého dlouholetého pobytu ve Skotsku.

Velmi zajímavé byly též kazuistiky prezentované klinickou farmaceutkou PharmDr. Miladou Halačovou. Ambulantní lékaři se shodli, že by bylo velmi užitečné, kdyby i oni měli možnost konzultace a supervize této odbornosti, nyní dostupné převážně v lůžkových zařízeních.

Na závěr tohoto bloku byl krátce představen projekt Seniorské obálky, kdy zcela jednoduchou formou – umístěním plastové obálky se základními informacemi o zdravotním stavu seniora a jím užívané medikaci – je zajištěna dostupnost informací v případě nutnosti zásahu integrovaných složek záchranného systému.

V polední pauze proběhlo neformální setkání účastníků, kteří byli rozděleni do malých skupinek podle krajů, a měli tak příležitost diskutovat s ostatními kolegy o organizaci a dostupnosti péče pracovišť geriatra a praktického lékaře a jejich vzájemné spolupráci v jednotlivých regionech ČR.

Odpoledne bylo věnováno farmakologii. O své zkušenosti s odběrem farmakologické anamnézy a s compliance pacientů při užívání chronické medikace se s námi podělila MUDr. Zuzana Šnajdrová. Poté následovaly prezentace „Anticholinergní účinky léčiv“ a „Kazuistiky ve farmakoterapii geriatrických pacientů“, které přednesli kolegové z lůžkových oddělení fakultních nemocnic.

Na závěr naopak kolegové z odborných ambulancí připravili sdělení na téma „Respirační fyzioterapie“ a „Klinická výživa v primární péči“.

Celý workshop proběhl ve velmi příjemné atmosféře a umožnil navázání nových profesních i kolegiálních kontaktů. Bylo velkým přínosem setkat se s kolegy z jiného oboru a mít možnost sdílet poznatky a zkušenosti v péči o geriatrického pacienta, který je stejně tak pacientem geriatra jako pacientem praktického lékaře. Jste srdečně zváni na další workshop v lednu 2021.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Český startup Carebot získal certifikaci

10. 4. 2024

V Evropě sílí trend využití umělé inteligence při čtení snímků ze zobrazovacích metod. Mezi prvními se ho chápe i česká společnost Carebot. Během…