Přeskočit na obsah

XII. Bedrnův den - chirurgický kongres v novém stylu

XII. Bedrnův den - chirurgický kongres v novém stylu 

Ve dnech 23. až 24. dubna se v Hradci Králové konal celorepublikový chirurgický sjezd pořádaný Chirurgickou klinikou LF UK a FN Hradec Králové a katedrou válečné chirurgie FVZ UO v Hradci Králové. Záštitu nad sjezdem převzali děkan LF UK v Hradci Králové prof. MUDr. V. Palička, CSc., ředitel FN Hradec Králové doc. MUDr. L. Heger, CSc., a děkan FVZ UO plk. prof. MUDr. R. Prymula, CSc. Registrováno bylo více než 180 účastníků z celé České republiky i ze Slovenska.

Hlavním tématem sjezdu byly Moderní trendy v břišní, úrazové a cévní chirurgii. Vědecký program byl rozložen do dvou pracovních dnů a byl věnován specifickým problémům každodenní chirurgické praxe. Organizátoři zvolili formu vyzvaných přednášek zařazených do monotematických minisekcí, které byly vhodně doplněny ilustrativními kasuistikami, přičemž auditorium mohlo interaktivně participovat pomocí hlasovacího zařízení. Druhým významným tématem, zařazeným vůbec poprvé na podobném jednání, byla výchova chirurgů, jejich edukace i vědeckovýzkumná činnost.

Vzdělávání u chirurgů


Po krátkém přivítání všech účastníků přednostou chirurgické kliniky doc. Ferkem, děkanem LF a ředitelem FN, kteří, každý z jiného pohledu, připomněli mimořádný význam a odkaz akademika Jana Bedrny, na jehož počest se Bedrnův den koná, byl první den věnován systému a způsobům vzdělávání mladých lékařů, zejména chirurgů. O důležitosti této problematiky svědčila i přítomnost náměstkyně ministryně zdravotnictví pro zdravotní péči MUDr. Markéty Hellerové, která v úvodní přednášce informovala o aktuálně probíhajících změnách v systému vzdělávání na úrovni chystaných anebo již probíhajících legislativních změn. Proběhne-li legislativní proces podle plánu MZ, s účinností od 1. července 2009 se rozdělení specializačních oborů ze současných 83 změní na 40 oborů základních a 44 nástavbových (podobně, jako je tomu v ostatních zemích EU). Bude vytvořeno celkem sedm tzv. základních kmenů; pro chirurgické obory bude společný tzv. chirurgický kmen na 24 měsíců. Po jeho absolvování bude moci lékař žádat o zařazení do nástavbového oboru specializačního vzdělávání, které bude provádět příslušné akreditované zdravotnické zařízení (!), nikoliv ministerstvo zdravotnictví, jako je tomu dosud. V další části hovořila paní náměstkyně o způsobech financování popromočního vzdělávání. Na úvodní přednášku vhodně navázal prof. MUDr. F. Antoš, CSc., vedoucí katedry chirurgie iPVZ v Praze, přičemž uvedené principy konkretizoval na podmínky chirurgie. Poukázal na nutnost výchovy celoplošně v rámci republiky, avšak zdůraznil přitom nutnost akreditace všech těchto pracovišť. Upozornil, že dosud ještě více než polovina nemocnic v Čr nezažádala o zahájení akreditačního řízení. Zkušenosti s výchovou rezidentů v akreditovaném chirurgickém centru přednesl doc. Ferko, když názorně dokumentoval vypracovaný systém vlastního pracoviště, který objektivizuje jednotlivá kritéria hodnocení všech složek vzdělávání chirurgů. Zdůraznil nutnost vytváření podmínek pro práci rezidentů i jejich školitelů, což se na hradecké chirurgické klinice daří. Celý blok přednášek vyvolal zájem a živou diskusi, do níž aktivně vstupovali se svými zkušenostmi a pohledy předsedající děkan hradecké LF a ředitel FN. Dokumentovali tak nutnost nedílné jednoty vzdělávání v souladu s požadavky zdravotnického zařízení i lékařské fakulty.


Nově přednášeli i postgraduální studenti


V následujícím bloku, který byl na chirurgickém kongresu zcela nově věnován studentům doktorského studijního programu v oboru chirurgie, zaznělo ve dvou sekcích 13 přednášek mladých lékařů ze všech lékařských fakult ČR. Prezentovali průběžné výsledky svých prací, přičemž, což je obzvláště potěšitelné, se ve velké míře věnují experimentální činnosti nebo dobře připraveným klinickým studiím. Přednášející prokázáli zdatnost při přípravě sdělení v časovém limitu, který byl striktně dodržován, i dobrou znalost řešené problematiky v následné diskusi.

Udělení medaile akademika Jana Bedrny


Druhý den jednání měl slavnostní úvod. V rámci oficiálního zahájení byly předány pamětní medaile akademika Jana Bedrny třem významným osobnostem, které se zasloužily o rozvoj chirurgických oborů a spolupráci s chirurgickou klinikou v Hradci Králové. Medaile z rukou děkana LF, ředitele FN a přednosty chirurgické kliniky převzali prof. MUDr. Jaromír Emr, DrSc., emeritní přednosta ortopedické kliniky, doc. MUDr. Michal Kroó, CSc., významný bývalý pracovník neurochirurgické kliniky, a prof. MUDr. Jan Dominik, CSc., emeritní přednosta kardiochirurgické kliniky v Hradci Králové. Jménem vyznamenaných promluvil prof. Dominik, který rovněž podtrhl nesmazatelné zásluhy a místo akademika Bedrny v československé a evropské chirurgii.

Úloha a odpovědnost chirurga při operačním traumatu


V následující, zřejmě stěžejní sekci celého kongresu zazněla tři sdělení. V prvním doc. Ferko komplexně analyzoval úlohu a odpovědnost chirurga ve vztahu k operačnímu traumatu, operaci jako takové u každého chirurgického nemocného. Zdůraznil aspekty odborné i etické v přístupu k nemocnému, z hlediska taktiky operování a strategie celkové chirurgické léčby. Tyto myšlenky byly rozvinuty a konkretizovány v následujících sděleních MUDr. Havla a spolupracovníků formou interaktivní kasuistiky o kriticky nemocném chirurgickém pacientovi léčeném komplexně na JiP chirurgické kliniky. Demonstrace rozhodovacích procesů, do nichž formou hlasování mohli účastníci vstupovat, vyvolala neobyčejný zájem a pozdější diskusi, která zahrnovala problémy medicínské, etické, morální, ale také ekonomické. Z oblasti traumatologie trojici vystoupení vhodně doplnil prim. Kočí interaktivní kasuistikou na téma "damage control surgery" u polytraumat. Celý blok aktivně opět řídili prof. Palička a doc. Heger spolu s prof. V. Černým, přednostou kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. Bohatá diskuse se nevyhýbala náročným etickým otázkám v souvislosti s marnou léčbou (futile therapy), ukončení, resp. nepokračování v resusctitační péči apod. Aspekty etické, finanční i právní byly komentovány předsednictvem i z pléna. Všichni účastníci vysoce oceňovali aktivní zapojení děkana LF a ředitele FN v řízení sekce odborného chirurgického sjezdu, neboť problematika je široká, interdisciplinární a obecně medicínská i společenská a nutně vyžaduje širokou diskusi na celostátní úrovni.

Nutnost dodržování standardů v traumatologii


Následující program probíhal ve dvou paralelních sekcích. Jedna věnovaná abdominální chirurgii se zabývala tématy, jakými byly incidentální karcinom žlučníku, kolorektální chirurgie, otázkami mukózního a transmurálně se šířícího karcinomu s postižením uzlin, ale také akutní biliární pankreatitidou a cholecystitidou, jakož i chirurgickou technikou při řešení ložiskového postižení jater.

Druhá sekce věnovaná úrazové chirurgii se zabývala opět formou interaktivních kasuistik s doplňujícími přednáškami vstupním vyšetřením u nestabilního úrazového pacienta, tupými traumaty hrudníku a jejich významem u polytraumat. Další skupinu tvořila sdělení na téma nestabilní pánevní kruh a stavy u závažných poranění končetin, kdy se chirurg musí rozhodovat v rovině kompetice život versus končetina. V jednotlivých sděleních i bohaté diskusi byla opakovaně zdůrazněna nutnost znalosti a dodržování standardizovaných postupů v traumatologii (jako např. Advanced Trauma Life Support - ATLS, Damage Control Surgery - DMS apod.). Veškeré kroky je třeba brát jako jednotlivé dílčí úkony pokračující resuscitace traumatizovaného pacienta, kdy jsou urgentní operace prováděny s cílem obnovit fyziologické funkce, nikoliv anatomické struktury! Při rozhodovacích činnostech se doporučuje využívat vypracovaná skórovací schémata (např. MESS, ATOMiC aj.). Vždy je třeba postupovat co nejvíce racionálně, podle stanovených protokolů a přitom využívat i interdisciplinární spolupráci, kterou umožňuje akreditované traumacentrum. Opakovaně byla zdůrazněna nutnost "hovořit stejným jazykem" ze strany všech členů ošetřujícího týmu, aby kvalita a kontinuita péče o závažné traumatické stavy byla na co nejvyšší úrovni.

Po oba dny byly přednášky vhodně doplněny posterovou sekcí, v níž se prezentovali zejména mladí autoři pořádajícího pracoviště, a několika trvale promítanými videoprezentacemi z laparoskopické operativy v abdominální chirurgii.

Kongres zcela nového stylu


Závěrem je možno konstatovat, že kongres proběhl úspěšně na vysoké odborné i společenské úrovni. Akce byla garantována Českou chirurgickou společností ČLS JEP a byla zařazena do systému kontinuálního vzdělávání České lékařské komory a České asociace sester. Za její organizaci je nutno poděkovat všem pořadatelům z chirurgické kliniky, fakultní nemocnice i dalších složek a rovněž sponzorům, bez jejichž podpory bypodobnou akcinebylo možno uspořádat. Vedle generálního partnera, kterým byla firma Johnson & Johnson, spol. s r. o., podpořilo kongres dalších 11 firem, které vystavovaly své výrobky v přilehlých prostorách jednacích sálů. Jak ve svém závěrečném hodnocení kongresu řekl prof. Antoš, kongres zcela nového stylu, obsahující témata výuky, výchovy, vědy a výzkumu v chirurgii, jakož i problémy každodenní chirurgické praxe, si za svou náplň, ale i bezchybné provedení zaslouží ocenění "jednička s hvězdičkou". Organizátoři tak nastavili vysoko laťku pro příští Bedrnovy dny, které budou pořádány v Hradci Králové vždy ve dvouletých intervalech (liché roky). S vedením olomoucké chirurgické kliniky LF UP se organizátoři dohodli na pravidelném střídání s Petřivalského-Rapantovým dnem v Olomouci (sudé roky).


stránka: B2
autor: Doc. MUDr. Leo Klein, CSc.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené