Přeskočit na obsah

Začátek konce biodegradabilních koronárních stentů?

Koronární angioplastika byla léta prováděna pomocí jednoduché balónkové angioplastiky, která byla spojena s vysokou mírou restenózy. Vynález stentů dramaticky snížil riziko restenózy, avšak za cenu rizika trombózy stentu. Tento problém měla vyřešit implantace biodegradabilních koronárních stentů.

Randomizovaná kontrolovaná klinická studie, které se zúčastnilo 1 845 pacientů, porovnávala efektivitu biodegradabilních a klasických metalických stentů. Oba typy stentů byly potaženy everolimem. U celkem 40 % účastníků byla diagnostikována stabilní ischemická choroba srdeční, u 25 % akutní infarkt myokardu s elevací v ST-segmentu a u 35 % akutní koronární syndrom bez elevace ST-segmentu.

Po dvou letech sledování nebyly shledány žádné signifikantní rozdíly v primárních cílech studie (kardiální úmrtí, infarkt myokardu v cílové tepně, revaskularizace cílové tepny). Dvouletá míra kumulativní incidence pro primární cíle činila u biodegradabilních stentů 11,7 %, u metalických stentů 10,7 % (HR = 1,12; 95% CI 0,85‒1,48; p = 0,43).

Trombóza stentu byla zaznamenána u 31 pacientů s biodegradabilním stentem a 8 pacientů s metalickým stentem (dvouletá míra kumulativní incidence 3,5 % vs. 0,9 %; HR = 3,87; 95% CI 1,78‒8,42; p < 0,001). Pacienti s biodegradabilním stentem tak byli ve více než 3,5× větším riziku trombózy v porovnání s pacienty s implantovaným metalickým stentem.

Recentní výzkum tak potvrzuje výsledky dříve publikované studie ABSORB II (Lancet 2016), která porovnávala pacienty s biodegradabilním a klasickým stentem a z jejíchž výsledků vyplynulo, že biodegradabilní stenty jsou spojeny s vyšším rizikem trombózy.

Zdroje: 1. Wykrzykowska JJ et al. Bioresorbable scaffolds versus metallic stents in routine PCI. N Engl J Med 2017 Mar 29; [e-pub]. http://dx.doi.org/10.1056/NEJMoa1614954

2. Mukherjee D. Device thrombosis with bioresorbable scaffolds. N Engl J Med 2017 Mar 29; [e-pub]. http://dx.doi.org/10.1056/NEJMe1703202

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Proč bychom měli analyzovat cesty pacientů

29. 2. 2024

V anglickém jazyce rozlišujeme „patient pathway“ a „patient journey“. Zvláště zajímavým tématem s velkým potenciálem ke zlepšení je cesta pacienta v…

Robotických výkonů bude přibývat

28. 2. 2024

Otcem myšlenky založit ve Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze multioborové centrum robotické chirurgie je přednosta Urologické kliniky 3. LF UK a…