Přeskočit na obsah

Ochrana po vakcinaci proti meningokokovi přetrvává dlouhodobě

Letošním Hradeckým vakcinologickým dnům z pochopitelných důvodů dominovala problematika očkování proti COVID‑19. Jak zde ale opakovaně zaznělo, bylo by velkou chybou kvůli tomuto programu upozaďovat ostatní očkování. Na prevenci invazivních meningokokových onemocnění se zaměřil blok, který podpořila společnost Pfizer.

MUDr. Pavla Křížová, CSc., z NRL pro meningokokové nákazy, Centrum epidemiologie a mikrobiologie SZÚ, Praha, se ujala třetí přednášky, zaměřené na invazivní meningokoková onemocnění (IMO), na něž je ve světě upřena velká pozornost epidemiologů, kliniků i mikrobiologů vzhledem k vysoké smrtnosti a celoživotním následkům u přeživších, které toto onemocnění způsobuje. Data surveillance IMO ukazují, že incidence onemocnění a zastoupení jednotlivých séroskupin se dynamicky mění v čase i geograficky. Dlouhodobě nejvíce případů IMO v Evropě způsobuje séroskupina B. V řadě zemí byl v posledních letech zaznamenán vzestup výskytu dosud vzácnějších séroskupin W a Y. „Ke geografické i časové dynamice bude zcela jistě více a více přispívat vakcinační strategie v jednotlivých zemích,“ upozornila přednášející. „Z hlediska incidence IMO patřila Česká republika dosud zhruba do středu. Převažuje zde rovněž séroskupina B, která byla ovšem v průběhu posledních zhruba dvaceti let proměnlivě střídána séroskupinou C.“ Data specifické věkové nemocnosti dokumentují, že v posledních letech u dětí ve věku do jednoho roku a dospívajících ve věkové skupině 15–19 let je séroskupina B zhruba vyrovnaná se součtem séroskupin C, W a Y.

V České republice byla v lednu 2018 uvedena na trh dvousložková vakcína proti meningokokům séroskupiny B (Trumenba). Její účinnou složkou je antigen fHbp (factor H binding protein) zastoupený ve stejném poměru podčeledí A a B. Bivalentní formulace pomáhá poskytovat širokou protekci proti IMO způsobenému séroskupinou B; u více než 96 procent invazivních izolátů meningokoků séroskupiny B v Evropě byla na povrchu bakterií doložena exprese fHbp z podčeledi A či B. Ve vakcíně je obsažena lipidovaná forma antigenu, která oproti nelipidované formě vyvolává vyšší tvorbu baktericidních protilátek a podporuje jejich zkříženou reaktivitu.

Doktorka Křížová dále přiblížila studii, které měla možnost se zúčastnit i česká NRL. Pro studium baktericidního působení protilátek vyvolaných vakcínou Trumenba na N. meningitidis B byla vyvinuta metoda MEASURE. Testováno bylo 1 814 izolátů invazivních N. meningitidis B ze Spojených států amerických, Velké Británie, Francie, Norska a České republiky. Studie prokázala, že více než 91 procent izolátů exprimovalo fHbp podčeledí A nebo B v dostatečném množství, aby byly citlivé k baktericidnímu působení protilátek vyvolaných vakcínou Trumenba. Tato exprese je konzistentní ve všech geografických oblastech.

„Pokrytí izolátů N. meningitidis je nově studováno metodami genotypové analýzy, nejčastěji metodou sekvenace celého genomu.“ Doktorka Křížová vyzdvihla pokrok ve vývoji z poslední doby. V mezinárodní databázi PubMLST byl recentně představen index MenDeVAR (Meningococcal Deduced Vaccine Antigen Reactivity Index), který informuje o funkčním efektu dostupných MenB vakcín pro daný izolát. Tento index je založen na zpracování informací o přítomnosti jednotlivých alelových variant antigenů MenB vakcín, expresi a citlivosti těchto antigenních variant na protilátky v baktericidním testu.

Přednášející připomněla také nové informace o dlouhodobé účinnosti vakcíny Nimenrix. Výsledky studie MenACWY‑TT doložily robustní imunogenitu přetrvávající po dobu deseti let. Po aplikaci posilovací dávky dochází k vzestupu neutralizačních protilátek, bez ohledu na to, která očkovací látka proti MenACWY byla využita v základním očkovacím schématu.

21-21_E3

IMO patří celosvětově mezi nejzávažnější infekční nemoci s vysokou smrtností. Nejlepší prevencí tohoto onemocnění je očkování. K očkování je v České republice doporučena kombinace konjugované tetravakcíny A, C, W, Y a vakcíny proti séroskupině B. Doporučení pro očkování je průběžně aktualizováno ve spolupráci NRL a České vakcinologické společnosti ČLS JEP. Od 1. ledna 2018 je dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, hrazeno očkování proti invazivním meningokokovým infekcím, pneumokokovým infekcím, invazivním onemocněním vyvolaným H. influenzae typu b a proti chřipce u jedinců se zdravotní indikací.

V roce 2019 byly předloženy podklady pro zařazení meningokokových vakcín do očkovacího kalendáře dle aktuálních i dlouhodobých dat surveillance IMO v ČR. V prvním roce života bylo doporučeno očkování MenB vakcínou a následně konjugovanou tetravakcínou A, C, W, Y, u adolescentů bylo doporučeno očkování před dovršením věku 15 let oběma vakcínami v opačném pořadí.

Od 1. května 2020 je zákonem č. 205/2020 Sb., o ochraně veřejného zdraví, zařazeno očkování malých dětí proti IMO mezi hrazená očkování: proti séroskupině B, pokud je očkování zahájeno do dovršení šestého měsíce věku, proti séroskupinám A, C, W, Y, je‑li očkování provedeno jednou dávkou ve druhém roce života.

V září 2021 bylo nově schváleno zařazení očkování i adolescentů proti IMO mezi hrazená očkování a od ledna 2022 vstoupí novela zákona v platnost. Hrazeno bude očkování proti séroskupině B, je‑ ‑li zahájeno do dovršení dvanáctého měsíce věku nebo od dovršení čtrnáctého do dovršení patnáctého roku věku pojištěnce. Očkování proti séroskupinám A, C, W, Y bude hrazeno, je‑li provedeno jednou dávkou od dovršení prvního do dovršení druhého roku věku nebo od dovršení čtrnáctého do dovršení patnáctého roku věku pojištěnce.