Přeskočit na obsah

Brněnská farmaceutická fakulta přestupuje k Masarykově univerzitě

„Na straně obou univerzit tak byly učiněny všechny kroky k tomu, aby se vzdělávání a věda v oblasti farmacie více propojily s lékařskými a přírodovědnými obory pěstovanými na Masarykově univerzitě,“ řekl rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš, který o přesunu farmacie začal jednat s rektorem VFU Aloisem Nečasem v září loňského roku bezprostředně po svém nástupu do funkce.

V novodobé historii českého vysokého školství je to vůbec poprvé, kdy k podobnému přesunu fakulty z jedné univerzity na druhou dojde. Protože platná legislativa s touto možností nepočítá, Akademický senát VFU stávající Farmaceutickou fakultu VFU k 30. červnu zrušil, a následně Akademický senát MU novou Farmaceutickou fakultu MU k 1. červenci zřídil. Masarykova univerzita už také předložila Národnímu akreditačnímu úřadu žádost o akreditaci dvou magisterských studijních programů farmacie, jednoho v českém a jednoho v anglickém jazyce, a také osmi doktorských studijních programů. Podle uzavřených dohod se VFU poté, co MU se svou žádostí u Národního akreditačního úřadu uspěje, svých akreditací k farmaceutickým oborům vzdá.

Navržené řešení počítá s přechodem všech zaměstnanců. Bez přerušení budou na nové fakultě MU pokračovat i stávající studenti. Výuka bude dál probíhat v současných prostorách v areálu VFU na Palackého třídě, které si Masarykova univerzita pronajme na pět let. Do budoucna se pak počítá s tím, že by se fakulta stala součástí areálu Univerzitního kampusu Bohunice, což podpoří synergii s Přírodovědeckou a Lékařskou fakultou MU, výzkumným institutem CEITEC a Fakultní nemocnicí Brno. Univerzity se v dnes podepsaných smlouvách také dohodly, že MU odkoupí od VFU přístrojové vybavení, které je nezbytné pro vědeckou a výzkumnou činnost.

„Velmi si vážím přístupu rektorů obou vysokých škol, kteří vnímají potřeby úzké součinnosti farmacie, medicíny a dalších vědních oborů na Masarykově univerzitě, a to jak v oblasti vzdělávání, tak ve vědě. Vycházejí tak vstříc společenskému zájmu uskutečňovat v rámci České republiky farmaceutické vzdělávání v co možná nejvyšší kvalitě,“ řekla děkanka Farmaceutické fakulty VFU Radka Opatřilová.

Zcela minimálně pocítí změnu uchazeči o studium farmacie a posléze i studenti prvních ročníků. Aktuální přijímací řízení se odehraje ještě na Farmaceutické fakultě VFU. Uchazeči, kteří budou přijati, budou mít možnost nastoupit na Farmaceutickou fakultu MU. Na stávající studenty Farmaceutické fakulty VFU bude MU pohlížet, jako by ke změně jejich studia nedošlo, a tato změna tak nebude mít negativní vliv na jejich ubytovací a další stipendia ani na případný vznik povinnosti hradit poplatky za prodlouženou dobu studia.

Farmaceutická fakulta byla součástí Masarykovy univerzity v letech 1952 až 1960, kdy byla rozhodnutím orgánů KSČ zrušena a farmaceutické studium bylo sloučeno s již existujícím farmaceutickým studiem v Bratislavě. Fakulta byla obnovena až v roce 1991, a to jako součást tehdejší Vysoké školy veterinární, dnešní Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. S ohledem na historický kontext bude v pořadí vzniku fakult v rámci MU uváděna jako šestá.

Další informace a podrobnosti k přesunu farmaceutické fakulty najdou všichni zájemci na webové stránce www.muni.cz/farmacie, která se bude průběžně aktualizovat. Dotazy k celému procesu je možné zasílat také na e‑mail farmacie@muni.cz.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené