Přeskočit na obsah

Chci s.r.o.. Jak mám postupovat u pojišťovny?

Na přelomu roku jsem přes portál VZP podal pojišťovně informaci, že mým záměrem je v r. 2012 provést změnu z dosavadní FO na s.r.o. Pracovnice VZP, která jedná o smluvních vztazích mi sdělila, že to mám podat písemně (proč?), s tím, že tato agenda podléhá výběrovému řízení na Krajském úřadě. Mám na to jiný názor podle zákona č. 48/1997 a novely tohoto zákona, ale mohu se mýlit.

Odpovídá JUDr. MUDr. Jan Skácel, koncipient Advokátní kancelář Dáňa, Pergl a Partneři.

 

Je evidentní, že VZP dovozuje nutnost konání výběrového řízení před uzavřením nové smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb při Vámi popsané transformaci transformaci poskytovatele zdravotních služeb z fyzické osoby na osobu právnickou (s.r.o.) na základě čistě jazykového, formálního a restriktivního (zužujícího) výkladu níže uvedeného ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění.

Podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ČÁSTI OSMÉ - SÍŤ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ, ustanovení §46 odst. 1 a 2 bylo vždy nutné konat výběrové řízení při jakékoliv transformaci zdravotnického zařízení od účinnosti tohoto zákona 1. dubna 1997 až do 31. prosince 2007, protože tato ustanovení stanovila:

(1) Zdravotní pojišťovna je povinna zajistit poskytování zdravotní péče svým pojištěncům. Tuto povinnost plní prostřednictvím zdravotnických zařízení, se kterými uzavřela smlouvu o poskytování a úhradě zdravotní péče. Tato zdravotnická zařízení tvoří síť smluvních zdravotnických zařízení zdravotní pojišťovny (dále jen "síť").

(2) Před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče se koná výběrové řízení. Konání výběrového řízení mohou navrhnout zdravotní pojišťovna nebo zdravotnické zařízení oprávněné poskytovat zdravotní péči v příslušném oboru (tato druhá věta je dnes odstavcem 4 §46).


Teprve až zákonem č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ČÁST ČTYŘICÁTÁ - Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění, Čl.LXIV, bod 32. s účinností od 1. ledna 2008 došlo ke změně výše uvedeného ustanovení §46 odst. 2 včetně poznámky pod čarou č. 46a, kdy nový §46 odst. 2 stanovil:

"(2) Před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče se koná výběrové řízení. Výběrové řízení se nekoná

a) pro zdravotnická zařízení lékárenské péče,

b) pro zdravotnická zařízení Vězeňské služby České republiky,

c) v případech rozšíření sítě již smluvního zdravotnického zařízení zdravotnické záchranné služby,

d) při uzavírání nové smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče, pokud se jedná o smluvní vztah se stejným subjektem a současně nedochází k rozšíření rozsahu poskytované zdravotní péče,


a ke změně tímto zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů, kdy se ustanovení §46 doplnilo o odstavec 3, který stanovil:

"(3) V případě změny právní formy zdravotnického zařízení se výběrové řízení koná pouze tehdy, dochází-li k rozšíření rozsahu poskytované zdravotní péče”.


Tento zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, byl vládním návrhem zákona, sněmovním tiskem 222/0 v 5. volebním období Poslanecké sněmovny, 2006 – 2010. Tento původní sněmovní tisk obsahoval ještě jednu možnost, kdy se nemělo konat výběrové řízení, a to původní navrhované písm. a), které mělo stanovit, že se výběrové řízení nekoná i pro zdravotnická zařízení poskytující ambulantní zdravotní péči praktickým lékařem, praktickým lékařem pro děti a dorost, zubním lékařem a ženským lékařem.


Nakonec pozměňovacím návrhem v Poslanecké sněmovně tato možnost nekonání výběrového řízení právě u primární zdravotní péče vypadla a návrh zákona byl postoupen Senátu již bez této možnosti nekonání výběrového řízení. Z důvodové zprávy k zákonu č. 261/2007 Sb., ve znění sněmovního tisku 222/0 je k relevantnímu ustanovení nového §46 odst. 2 chudá a také ne zcela relevantní z důvodu výše uvedeného pozměňovacího návrhu, který „vypadla“ možnost nekonat výběrové řízení u primární zdravotní péče. Z důvodové zprávy se pouze dozvíme: „Dále je upraveno výběrové řízení předcházející uzavření smlouvy mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením. Návrh zákona vymezuje případy, pro které neplatí povinnost konání výběrového řízení. Jedná se zejména o poskytovatele primární zdravotní péče (nakonec právě pro poskytovatele primární zdravotní péče nebyla přijata možnost nekonání výběrového řízení – viz výše), kterých je narůstající nedostatek a v takových případech je výběrové řízení zbytečnou administrativní zátěží. Návrh zákona dále  upravuje a zjednodušuje průběh dnešní procedury výběrového řízení a umožňuje publikovat věcné důvody, které vedly k výsledku výběrového řízení. Cílem je omezení zbytečné administrativy při zvýšení informovanosti veřejnosti“.


Při Vámi avizované transformaci, kdy si chcete založit obchodní společnost – společnost s ručením omezeným, v níž budete pravděpodobně jediným společníkem a jediným statutárním orgánem (jednatelem). Na tuto společnost s ručením omezeným, pak převedete zdravotnické zařízení, sám se stanete z provozovatele zdravotnického zařízení (poskytovatele zdravotních služeb) odborným zástupcem a sám také budete pro společnost ve Vaší ordinaci vykonávat práci pravděpodobně v nezměněném rozsahu poskytované zdravotní péče.

Dojde tedy ke změně subjektu – fyzickou osobu nahradí právnická osoba. Fyzická osoba může pouze založit právnickou osobu, stát se jejím vlastníkem, sama se nemůže stát právnickou osobou. Vždy tedy půjde o jiný subjekt. A také se nejedná pouze o změnu právní formy „z fyzické osoby na právnickou osobu“. Tímto tedy vznikne nový provozovatel zdravotnického zařízení (nový poskytovatel zdravotních služeb).

Tedy na základě čistě jazykového, formálního a restriktivního výkladu, který použila VZP, lze dospět ke stejnému závěru, že je nutné po založení a vzniku společnosti s ručením omezeným konat výběrové řízení.

Jedině na základě teleologického (hledisko účelu zákona – viz i důvodová zpráva: cílem je omezit zbytečnou administrativu) a extenzivního (rozšiřujícího) výkladu by šlo dospět k opačnému závěru, že není nutné konat výběrové řízení, protože ani personálně a ani věcně (za splnění podmínky nezměněného rozsahu poskytované dosavadní zdravotní péče, jeden společník, jeden jednatel, jeden a ten samý lékař bude pro nově vzniklou společnost vykonávat zcela shodnou práci jako dosud, nelze přizvat dalšího lékaře) nevznikne nic nového, co by zde již dříve nebylo. Navíc pravděpodobně neexistuje rozumný důvod proto, aby při změně právní formy například z společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost, kde se v zásadě nekoná výběrové řízení, se u zde popsané transformace výběrové řízení konalo (praktik nebo ambulantní specialista si za účelem poskytování zdravotních služeb ve vlastní ordinaci založí obchodní společnost).


Pokud byste se nedohodl s VZP na tom, že není nutné konat výběrové řízení, pak je jednou z možností se s VZP pravděpodobně zdlouhavě soudit, a nutno podotknout s nejistým výsledkem (lze si představit i úspěšnou argumentaci zdravotních pojišťoven i s ohledem na nepřijetí původně navrhovaného písm. a) o nekonání výběrového řízení v oblasti primární zdravotní péče, které nebylo přijato), což Vám nedoporučuji.

V případě, že se s VZP nedohodnete na přehodnocení jejího postoje k nutnosti konat výběrové řízení, pak Vám nezbude nic jiného, než založit společnost s ručením omezeným, získat pro tuto společnost oprávnění k poskytování zdravotních služeb na druh, formu, rozsah a obor zdravotní péče, kterou hodlá poskytovat, již podle nového zákona o zdravotních službách, a požádat o konání výběrového řízení, které by snad mělo dopadnout pozitivním výsledkem, na jehož základě by snad VZP a ostatní zdravotní pojišťovny již se společností s ručením omezeným uzavřely nové smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb (výsledek výběrového řízení nezakládá právo na uzavření smlouvy se zdravotní pojišťovnou). Tento postup je samozřejmě zdlouhavější a riskantnější, ale pravděpodobně v případě nedohody s VZP o nekonání výběrového řízení, jediný možný, pokud se nerozhodnete jako poskytovatel zdravotních služeb zůstat jako fyzická osoba.


JUDr. MUDr. Jan Skácel

www.akdpp.cz 

Zdroj: AK Dáňa, Pergl & Partneři

Sdílejte článek

Doporučené