Přeskočit na obsah

Deklarace o opatřeních proti cévní mozkové příhodě

Iniciativa vedená Evropskou organizací pro cévní mozkové příhody (ESO) a Stroke Alliance for Europe (SAFE) má za cíl povzbudit evropské země, aby prokázaly svůj závazek ke zlepšení prevence, léčby, péče a podpory mozkové příhody, a to podepsáním Deklarace o Akčním plánu pro boj s cévní mozkovou příhodou a připojením se tak k boji proti CMP v celé Evropě.

Více než jeden milion lidí v Evropě onemocní CMP a 460 000 Evropanů na její následky každoročně zemře. Celosvětově žije s CMP téměř 10 milionů lidí a odhaduje se, že počet lidí s mrtvicí vzroste během příští generace o 26 procent. Tento nárůst způsobí rozpočtům a společnostem značné náklady na zdravotní péči. Náklady spojené s CMP v Evropě byly nedávno odhadnuty na 60 miliard eur a předpokládá se, že do roku 2040 vzrostou o 44 procent, tedy na 86 miliard eur. Podle autorů akčního plánu lze dopady CMP snížit vhodnou investicí a organizací služeb pro prevenci, léčbu, podporu a péči. Za účelem koordinace úsilí o snížení zátěže mozkové příhody v celé Evropě proto zahájily v roce 2018 organizace ESO a SAFE Akční plán pro boj s cévní mozkovou příhodou pro Evropu, zastupující odborníky na mozkovou příhodu a pacienty z celé Evropy.

„Díky významným objevům v posledních desetiletích lze dnes cévní mozkové příhodě předcházet a léčit ji, stále však existuje značná propast mezi znalostmi a poskytováním služeb v oblasti CMP, a to navzdory vysoké nákladové efektivnosti péče o toto onemocnění. Všichni pacienti s cévní mozkovou příhodou v celé Evropě by měli mít přístup k nejlepší možné péči založené na důkazech, aby byla zajištěna nejlepší kvalita života po cévní mozkové příhodě. K dosažení tohoto cíle nám pomůže právě Akční plán pro boj s CMP pro celou Evropu,“ říká Hanne Christensenová, profesorka neurologie a předsedkyně Akčního plánu pro boj s CMP v Evropě. Jak dodává spolupředsedkyně akčního plánu a neuroložka Francesca Romana Pezzellová, tento plán poskytuje jednotný přístup k léčbě a managementu cévních mozkových příhod a pomůže řešit nerovnosti v péči o toto onemocnění v evropských zemích, které byly vytvořeny vlivem koronavirové pandemie.

Podle Arlene Wilkiové, generální ředitelky SAFE a spolupředsedkyně Akčního plánu pro boj s CMP v Evropě, je cévní mozková příhoda jednou z hlavních příčin zdravotního postižení dospělých v Evropě a má dopad na všechny aspekty života – ekonomické, sociální, lékařské, fyzické a duševní zdraví. I proto je potřeba věnovat okamžitou pozornost tomu, aby bylo zajištěno, že narušení péče o cévní mozkovou příhodu způsobené COVID‑19 nebude mít vliv na krizi zdravotnictví způsobenou pandemií.

Cílem akčního plánu je zlepšit celý proces péče o toto onemocnění, od prevence a rané léčby po podporu a následnou péči. Má zlepšit výsledky pro pacienty a pečovatele a být vysoce nákladově efektivní pro všechny země v Evropě. Akční plán pro boj s CMP pro Evropu rovněž pomůže snížit zátěž jiných nepřenosných nemocí, například zavedení vhodných preventivních strategií pro cévní mozkovou příhodu také sníží výskyt demence, srdečních chorob, diabetu a obezity, což bude mít významný dopad na kvalitu života, průměrnou délku života a náklady na zdravotní péči.

Společnosti ESO a SAFE nedávno zahájily prováděcí plán Akčního plánu pro boj s CMP, který má oslovit všech 53 zemí v evropském regionu. Implementační plán bude přizpůsoben každé zemi, aby byla zajištěna jeho účinnost, pomůže vytvořit národní plány pro boj s CMP a poskytne nástroje ke zlepšení prevence, léčby, podpory a péče o toto onemocnění, včetně online vzdělávacího centra pro CMP a seznamu důkazů v základní péči. Budou shromažďovány roční národní souhrnné údaje o 12 klíčových ukazatelích výkonnosti uvedených v prohlášení, aby bylo možné provádět srovnávací testy v průběhu času i v rámci jednotlivých zemí. To poskytne každé zemi znalosti a údaje, které potřebuje k dalšímu zlepšování provádění svého národního plánu. (více na https:// actionplan.eso‑stroke.org/).

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené