Přeskočit na obsah

Diabetes, hypertenze, obezita: bonifikační programy VZP PLUS zaměřené na vybraná chronická onemocnění

V minulé Poradně jsme představili bonifikační program VZP PLUS, zejména jeho moduly zaměřené na zvýšení dostupnosti praktických lékařů a stomatologů. Cílem programu VZP PLUS je rovněž řešení organizace a hodnocení kvality zdravotní péče poskytované skupinám pojištěnců s vybraným chronickým onemocněním.

V roce 2020 se vybrané skupiny poskytovatelů mohou zapojit do tří takových dílčích programů.

VZP PLUS – DIABETES

Program je nabízen poskytovatelům v oboru všeobecného praktického lékařství (odbornost 001), ambulantním poskytovatelům v oboru diabetologie (odbornost 103) a vnitřního lékařství (odbornost 101). V programu je hodnoceno pět kvalitativních kritérií:

 • vyšetření glykovaného hemoglobinu
 • vyšetření LDL cholesterolu
 • vyšetření na oftalmologii
 • vyšetření rizika syndromu diabetické nohy
 • vyšetření nefrologických parametrů.

Tato kritéria jsou hodnocena u pacientů, kteří jsou v pravidelné péči daného poskytovatele. Pojištěnci jsou identifikováni na daném pracovišti zapojeného poskytovatele takto:

 • odbornost 001 – pojištěnci, na které byl vykázán výkon 01201 – Péče o stabilizovaného kompenzovaného diabetika 2. typu praktickým lékařem
 • odbornost 101 – pojištěnci, u nichž byl vykázán výkon 09532 – Výkon prohlídky dispenzarizované osoby s hlavní diagnózou E11* nebo E12*
 • odbornost 103 – pojištěnci, u nichž byly vykázány výkony 09532 nebo 13051 – Cílená edukace diabetika s hlavní diagnózou E11* nebo E12*.

Kvalitativní kritéria jsou hodnocena za zapojené pracoviště poskytovatele (IČP) za podmínky, že bude na tomto pracovišti v roce 2020 dispenzarizováno alespoň 10 pojištěnců VZP s definovanými diagnózami.

Ing. Miroslav Jankůj, Ph.D., vedoucí oddělení ambulantních zdravotnických zařízení

VZP PLUS – HYPERTENZE

Program je nabízen poskytovatelům v oboru všeobecného praktického lékařství (odbornost 001) a ambulantním poskytovatelům v oboru kardiologie (odbornost 107) a vnitřního lékařství (odbornost 101). V programu jsou hodnocena čtyři kvalitativní kritéria:

 • vyšetření krevního tlaku
 • vyšetření LDL cholesterolu
 • vyšetření EKG
 • vyšetření nefrologických parametrů.

Kvalitativní kritéria jsou hodnocena u pacientů, kteří jsou v pravidelné péči daného poskytovatele. Pojištěnci jsou identifikováni na daném pracovišti zapojeného poskytovatele v odbornostech 001, 101 a 107 prostřednictvím výkonu 09532 s diagnózou I10* až I13*.

Kvalitativní kritéria jsou vyhodnocena za zapojené pracoviště poskytovatele (IČP) za podmínky, že bude na tomto pracovišti v roce 2020 dispenzarizováno alespoň 15 pojištěnců VZP s definovanými diagnózami.

VZP PLUS – OBEZITA

Tento program je nabízen poskytovatelům v oboru praktického lékařství pro děti a dorost (odbornost 002). V programu jsou hodnocena čtyři kvalitativní kritéria:

 • hodnocení hmotnostně výškového poměru/BMI
 • sledování compliance pacienta
 • vyšetření krevního tlaku
 • vyšetření sérových lipidů.

Kvalitativní kritéria jsou hodnocena u pacientů, kteří jsou v pravidelné péči daného poskytovatele v odbornosti 002. Do vyhodnocení jsou zahrnuti pojištěnci, na které je na daném pracovišti v roce 2020 vykázán alespoň dvakrát výkon 02039 – Záchyt a sledování pacienta s obezitou v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost.

Vyhodnocení a výpočet bonifikace

Princip výpočtu bonifikace je pro všechny uvedené programy stejný. V každém programu mají kvalitativní kritéria definovány podmínky splnění.

Podle dosaženého podílu je kritérium buď splněno kompletně (je splněn podíl pojištěnců s nejpříznivějšími hodnotami), částečně (jsou splněny uspokojivé hodnoty), nebo nesplněno. Na základě splnění je každému kritériu přiřazena váha a váhy za jednotlivá kritéria jsou sečteny. Maximální bonifikace pak může dosáhnout až 500 Kč (dle výsledné váhy) za každého sledovaného pojištěnce na daném pracovišti (např. 500 Kč × 200 sledovaných pojištěnců × 0,90 součet vah za jednotlivá kritéria = bonifikace ve výši 90 000 Kč).

Pokud jste ještě nepodepsali bonifikační dodatek a máte zájem o účast v programu, obraťte se nejpozději do 31. 3. 2020 na příslušnou regionální pobočku VZP, kde vám předají více informací. Podrobné metodiky včetně příkladů výpočtu bonifikace najdete na stránkách www.vzp.cz/vzp‑plus.

Ing. Miroslav Jankůj, Ph.D.,
vedoucí oddělení ambulantních
zdravotnických zařízení

Zdroj: VZP - Komerční sdělení

Sdílejte článek

Doporučené