Přeskočit na obsah

Do sněmovny má šanci se dostat sedm stran. Co slibují ve zdravotnictví?

Program ANO

 • Jednou z klíčových priorit je podpora onkologie – dokončíme a zavedeme Národní onkologický plán…
 • Budeme realizovat náš Národní plán boje proti rakovině. Vybudujeme špičkový onkologický institut, který zlepší léčbu rakoviny pro všechny občany. Vybudujeme síť urgentních příjmů.
 • Chceme moderní nemocnice – masivně investujeme (…) jak do budov, tak do přístrojového vybavení. Nedopustíme jejich privatizaci.
 • Budeme vyžadovat sledování doby, za kterou je pacientovi poskytnuta předepsaná péče, povinné hlášení objednacích dob a informace, zda poskytovatelé přijímají, či nepřijímají nové pacienty.
 • Vytvoříme systém sdružených praxí a dále posílíme kompetence praktických lékařů. Zrušíme preskripční omezení znemožňující praktickým lékařům předepisovat léky pro své pacienty. Dále rozšíříme kompetence všeobecných sester…
 • Komplexní elektronizace zdravotnictví je naší prioritou. Implementujeme zákon eHealth, elektronizaci veškerých žádanek, poukazů a další zdravotnické dokumentace…
 • Zlepšíme financování a personálně posílíme orgány ochrany veřejného zdraví…
 • Budeme dále podporovat vznik samostatných lékařských praxí, především ordinací pediatrů, dětských psychiatrů a dalších lékařských oborů tam, kde jejich služby zatím nejsou dostupné. V lokalitách s kritickým nedostatkem zubařů vytvoříme státem garantované ordinace poskytující neodkladnou a základní zubní péči.

Výňatky z volebního programu Až do roztrhání těla

 

 

Program SPOLU

 • Českým zdravotníkům (…) nabídneme odpovídající stabilní profesní a finanční perspektivu.
 • Zajistíme důstojnou mzdu pro všechny zdravotnické pracovníky.
 • Údaje o kvalitě, dostupnosti a finančních tocích ve zdravotnictví poskytneme volně veřejnosti.
 • Zavedeme systém kontroly a hodnocení kvality zdravotnických zařízení. Spokojenost občanů se zdravotní péčí budeme pravidelně zveřejňovat.
 • Nabídneme jednotnou elektronickou kartu pacienta. Už žádné papírové zprávy.
 • Zlepšíme dostupnost péče. Zajistíme více praktických lékařů, dětských lékařů a stomatologů v menších obcích. Vytvoříme základní síť zdravotnických zařízení a lékařské pohotovostní služby s trvalým hodnocením regionální dostupnosti.
 • Zlepšíme kompetence a rozšíříme možnosti hodnocení praktických lékařů a ambulantních specialistů. Zvýšíme úlohu nelékařských zdravotnických pracovníků.
 • Posílíme význam preventivních programů a vzdělávání pacientů. Občany dbající na prevenci finančně zvýhodníme…
 • Podpoříme vzájemnou konkurenci zdravotních pojišťoven a odpovědnost za efektivitu systému. (…) Umožníme doplňkové připojištění zdravotních a sociálních služeb…
 • Financování zdravotnictví musí být otevřené a efektivní. Pomocí systému DRG zajistíme spravedlnost úhrad lůžkové zdravotní péče, zrušíme limity na odůvodněnou zdravotní péči.

Výňatky z volebního programu SPOLU

 

 

Program Pirátů a Starostů

 • Vybudujeme efektivní systém pro zvládání pandemie s důrazem na trasování, testování, očkování. Skoncujme s plošnými omezeními.
 • Reformujeme systém ochrany veřejného zdraví.
 • Dostupnost a kvalita bude systematicky sledována, vyhodnocována a podporována účelným financováním a vytvořením lepších pracovních podmínek pro zdravotníky.
 • Zavedeme elektronické žádanky, což zefektivní využívání specializované péče a také umožní měření čekacích dob.
 • Stanovíme základní síť nemocnic zajišťujících dostupnost urgentní péče, podpoříme udržitelnou roli ostatních nemocnic.
 • Připravíme odpovídající úhrady nákladově efektivních telemedicínských zdravotních služeb.
 • Vytvoříme nástroje pro vhodné financování domácí péče zajišťující její dostupnost a propojení se sociálními službami.
 • Umožníme zdravotním pojišťovnám aktivní podporu zdravého životního stylu a účasti na prevenci.
 • Naším cílem je společnost, ve které bude duševní zdraví prioritou a péče o duševní zdraví nebude stigmatem.
 • Náš přístup prevence a snižování rizik v politice závislostí povede ke snížení negativních dopadů na společnost i jednotlivce… Ilegální konopí stojí miliony na represi a miliardy tam, kde by šlo zdanit.

Výňatky z Programových priorit pro parlamentní volby 2021, Vraťme zemi budoucnost

 

 

Program SPD

 • Zdravotnictví v České republice se stále více vyvíjí v systém sloužící prospěchu korporací, které z něj odčerpávají prostředky, a stále méně prospěchu pacientů a zdravotníků.
 • SPD bude usilovat o to, aby stát a orgány veřejné správy mohly ovlivňovat výši odměn pracovníků ve zdravotnictví, která je stále nedostatečná, kvalitu a distribuci zdravotních služeb, aby stát mohl občanům garantovat jejich kvalitu a dostupnost.
 • SPD bude trvat na změně cenové politiky ke snížení neúčelných nákladů, předražených nákupů, tak aby zůstalo více prostředků na mzdy a léčení.
 • Podpoříme kvalitní primární a sekundární prevenci společensky nejvýznamnějších chorob, jako jsou choroby srdce, cév, nádorová a duševní onemocnění.
 • Z mnoha oborů, které jsou zanedbány, vyžaduje zvláštní pozornost stomatologie.

Výňatky z programu hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) pro sněmovní volby 2021 „Naše vlast, naše rodiny, náš bezpečný domov“

 

 

Program KSČM

 • KSČM bude prosazovat rovný přístup pacientů k moderní léčbě bez ponižujících sbírek (včetně léčby vzácných chorob) a bez další spoluúčasti pacientů.
 • STOP všem snahám o další privatizaci zdravotnictví.
 • Vznik páteřní sítě neziskových nemocnic, ambulancí a lékáren.
 • Jednu státní zdravotní pojišťovnu a důslednou kontrolu financování systému zdravotnictví.
 • Stabilizaci systému zdravotnictví prostřednictvím automatického navyšování plateb za státní pojištěnce (valorizace) a podporu nejen státním, ale i krajským nemocnicím.
 • Odpovídající důstojné ohodnocení náročné práce všech zdravotníků i sociálních pracovníků, zlepšení jejich finančních, pracovních a vzdělávacích podmínek.

Výňatky z Programových tezí KSČM, Šance na nový začátek

 

 

Program hnutí Přísaha

 • Reálně hrozí snahy o privatizaci nemocnic a ohrožení dostupnosti základní péče. Postavíme se proti privatizaci páteřních nemocnic. Budeme podporovat propacientskou racionalizaci sítě poskytovatelů zdravotní péče…
 • Navrhujeme sloučení dvou zdravotních pojišťoven pod vládou, Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR a Vojenské zdravotní pojišťovny ČR, do jedné. Ušetřené peníze investujeme do péče o pacienty.
 • Podpoříme rozvoj elektronizace zdravotnictví a telemedicíny podle příkladu Izraele.
 • Usilujeme o rozvinutí průběžného sledování kvality péče.
 • Naši zemi trápí dlouhodobý nedostatek zdravotních sester a zdravotnického personálu. Podpoříme čtyřiadvacetihodinová školková zařízení v našich nemocnicích i možnost kratších úvazků pro rodiče. Jsme pro zrušení duplicitní sesterské dokumentace a pro audit administrativní zátěže.

Výňatky z volebního programu Plán pro spravedlivé Česko

 

 

Program ČSSD

 • Zavedeme jednotný systém sledování čekacích dob na důležité zdravotní výkony s povinností zdravotnických zařízení tyto údaje zveřejňovat. Cílem je do roku 2025 dosáhnout stejně dostupné zdravotní péče ve všech regionech naší země a zkrátit provedení lékařských zákroků o třetinu.
 • Podpoříme pro každého seniora od 65 let možnost týdenního pobytu v lázních.
 • Budeme směřovat k uzákonění práva na eutanázii u nevyléčitelně nemocných osob.
 • Zabráníme privatizaci zdravotnických zařízení, a to především poskytovatelů akutní lůžkové péče.
 • Snížíme počet zdravotních pojišťoven na tři.
 • Zavazujeme se do roku 2025 navýšit tarifní platy zdravotníků o 50 %… Ve zdravotnictví je nutné začít dodržovat zákoník práce… Podpoříme při každé nemocnici akutní péče zajištění nepřetržitého hlídání dětí v noci a o víkendu.
 • Do roku 2025 zvýšíme počet studentů lékařských fakult a zdravotnických škol o 20 %, aby bylo naše zdravotnictví připravené na stárnutí populace i případné pandemie.

Výňatky z programu Vize ČSSD pro Česko 2030

 

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené