Přeskočit na obsah

Domácí paliativní péče o pacienta v terminálním stavu

Paliativní péče je jedním z druhů zdravotní péče a v souladu s platnou legislativou ji lze poskytovat i ve vlastním sociálním prostředí pacienta.

Spektrum oborů péče není neměnné a na základě vývoje v oblasti medicíny dochází průběžně k jeho kultivaci. Od 1. 1. 2018 tak vznikla nová odbornost 926 – domácí paliativní péče o pacienta v terminálním stavu. Legislativnímu zakotvení této péče předcházel pilotní program VZP ČR v délce tří let, do něhož bylo zapojeno okolo dvaceti zařízení z celé ČR a který umožnil nastavit optimální parametry pro poskytování tohoto typu péče v režimu úhrad z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Vyhláškou č. 354/2017 Sb. byl proces začlenění tohoto oboru mezi hrazené služby dokončen.

Legislativní předpoklady

Vzhledem k tomu, že personální zabezpečení a věcné a technické vybavení pro poskytování domácí paliativní péče o pacienta v terminálním stavu nejsou ukotveny v příslušných vyhláškách, musí žadatel o nasmlouvání odbornosti 926 splnit podmínky stanovené Věstníkem MZ ČR 13/2017. Poskytovatelem odbornosti 926 může být subjekt, který splňuje požadavky na věcné a technické vybavení v souladu s vyhláškou č. 92/2012 Sb., a to pro kontaktní pracoviště. Je nutné získat oprávnění k poskytování zdravotních služeb ve vlastním sociálním prostředí pacienta v oboru paliativní medicína nebo paliativní medicína a léčba bolesti a oprávnění k poskytování zdravotních služeb ve vlastním sociálním prostředí pacienta v oboru všeobecná sestra. Nezbytným předpokladem je režim nepřetržité péče s dostupností 24 hodin denně a 7 dní v týdnu.

Co se týká výběrového řízení na poskytování zdravotní péče, žadatel předkládá kladné stanovisko:

  • z výběrového řízení na poskytování paliativní péče ve vlastním sociálním prostředí pacienta v oboru paliativní medicína a všeobecná sestra nebo
  • ze dvou výběrových řízení, jedno na poskytování zdravotní péče ve vlastním sociálním prostředí pacienta v oboru všeobecná sestra a druhé na poskytování ambulantní péče v oboru paliativní medicína.

Personální zabezpečení pracoviště odbornosti 926 je pro rok 2020 stanoveno ve složení:

  • lékař se zvláštní odbornou způsobilostí nebo se zvláštní specializovanou způsobilostí v oboru paliativní medicína v úvazku 0,20
  • lékař se specializovanou způsobilostí v oborech, které jsou základními obory pro nástavbový obor paliativní medicína v úvazku 1,00
  • všeobecná sestra způsobilá k výkonu povolání bez odborného dohledu v počtu 5,00 úvazků.

Z důvodu zabezpečení kvality a bezpečnosti poskytování zdravotních služeb je předpoklad, že pro rok 2021 budou požadavky na výši úvazků lékařů i sester upraveny a na výši úvazků budou kladeny větší nároky, a to v závislosti na jednání se zástupci odborné společnosti.

Zdravotní služby v rámci odbornosti 926

Odbornost 926 disponuje dvěma kódy výkonů, jejichž prostřednictvím je pacientovi v terminálním stavu poskytována paliativní péče ve vlastním sociálním prostředí:

  • kód 80090 – Agregovaný výkon domácí paliativní péče o pacienta v terminálním stavu – klinicky nestabilní pacient
  • kód 80091 – Agregovaný výkon domácí paliativní péče – klinicky nestabilní pacient se závažnými symptomy.

V agregovaných výkonech jsou zahrnuty veškeré poskytované zdravotní služby za 1 den (tj. komplex výkonů lékaře i sestry, ev. psychologa nebo jiných specialistů přizvaných ke konziliu, doprava lékaře i sestry za pacientem, léčba souvisejících komplikací, léčivé přípravky, spotřebovaný materiál, amortizace a náklady na údržbu přístrojů, včetně režie). K výkonům nelze vykazovat žádný jiný výkon nebo ošetřovací den, který nesouvisí s poskytováním domácí paliativní péče. Na základě vyhodnocení stavu pacienta dle závažnosti symptomů (Edmonton Symptom Assessment Scale – ESAS) je denně vykazován příslušný agregovaný výkon.

Rozdíly mezi odborností 925 a odborností 926

V souvislosti se založením odbornosti 926 se nabízí otázka, zda péče v rámci této odbornosti nekoliduje s péčí poskytovanou v rámci stávající odbornosti 925 – domácí péče. Je však třeba si uvědomit, že odbornost 926 je určena pro pacienty, kteří se vzhledem k jejich symptomové zátěži do péče odbornosti 925 obvykle ani nedostávají a zůstávají do konce života hospitalizováni v lůžkových zařízeních. Odbornost 926 má přesně stanovena kritéria pro přijetí do péče, a je tedy zaručeno využití kapacity výhradně pro pacienty, kterým již nemůže být poskytována péče v součinnosti praktického lékaře a domácí péče.

Závěrečné shrnutí

V současné době má VZP ČR již více než 40 smluvních poskytovatelů odbornosti 926, kteří poskytují péči pacientům na konci jejich života. Možností nasmlouvání péče o pacienta v terminálním stavu, a tím umožnění strávit v domácím prostředí poslední fázi života, dochází k naplnění účelu zavedení tohoto oboru péče. Obor se tak, i přes relativně krátkou dobu své existence, úspěšně etabloval vedle již zavedeného oboru domácí péče a doplnil svými specifickými zdravotními službami portfolio péče o pacienty, kteří chtějí a mohou strávit závěr svého života v domácím prostředí.

Mgr. Lenka Pivoňková,

vedoucí oddělení správy smluv RP Praha

Zdroj: VZP - Komerční sdělení

Sdílejte článek

Doporučené

VZP plánuje zanedbatelný schodek

7. 12. 2023

Správní rada Všeobecné zdravotní pojišťovny schválila svůj návrh zdravotně pojistného plánu na rok 2024, už poněkolikáté plánuje schodek.

Výuka o duševním zdraví posílí prevenci

6. 12. 2023

Předmět Výchova ke zdraví by mohl být rozšířen o kapitoly týkající se zlepšení gramotnosti v oblasti duševního zdraví. Podle dřívějších mezinárodních…