Přeskočit na obsah

EMA bude schvalovat perorální semaglutid

Jedná se o tabletu podávanou jednou denně a semaglutid je první agonista receptoru GLP‑1 v ústní formě.Žádost, která byla podána také v USA a Kanadě, se opírá o výsledky deseti klinických studií programu PIONEER, které zahrnuly 9 543 dospělých pacientů s diabetem 2. typu. Studie ukázaly, že osoby léčené semaglutidem per os dosáhly významnějšího snížení glykovaného hemoglobinu a tělesné hmotnosti v přímém srovnání s moderními antidiabetiky jiných skupin, jako je sitagliptin, empagliflozin, liraglutid a dulaglutid. Proti placebu pak proběhla studie třetí fáze PIONEER 1, ve které perorálně podávaný semaglutid prokázal statisticky významnou redukci glykovaného hemoglobinu a při dávce 7 a 14 mg i statisticky významné snížení tělesné hmotnosti u nemocných s relativně krátce probíhajícím diabetem, u nichž úprava životosprávy nestačila ke kontrole onemocnění. Podávání semaglutidu nebylo doprovázeno zvýšeným výskytem hypoglykémií, bylo však (tak jako u jiných analog GLP‑1) spojeno s vyšším výskytem nauzey, ta však spolu s časem ustupovala. „Semaglutid tak v porovnání s placebem pomohl většímu počtu pacientů dosáhnout cílové koncentrace glykovaného hemoglobinu a klinicky významné redukce hmotnosti. Jeho bezpečnostní profil byl přitom srovnatelný s placebem,“ uvedl jeden z hlavních investigátorů prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc., z Centra experimentální medicíny pražského IKEM, který tato data prezentoval na loňském zasedání EASD.

Čtěte také

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené