Přeskočit na obsah

Fórum: Očkování zdravotníků

brýle,stetoskop
Foto: shutterstock.com

WHO doporučuje očkování proti chřipce a covidu všem zdravotníkům, stejné doporučení vydali čeští vakcinologové. Ve shodě s nimi připomíná ČLS JEP, že lékaři a zdravotničtí pracovníci chrání očkováním nejen sebe, ale i své pacienty. Přes výzvy a deklarace je v ČR proočkovanost zdravotníků proti chřipce nízká, i když se zlepšuje, zatímco proti covidu bylo za pandemie dosaženo dobré proočkovanosti. Příští měsíce ukážou, zda příznivý trend potrvá. Od loňska spadají zdravotníci do kategorie plně hrazeného očkování proti chřipce, očkování proti covidu bylo zdarma vždy. Zákon nepřikazuje zdravotníkům očkování proti chřipce a covidu, osvícené managementy nemocnic je ale zaměstnancům nabízejí. Zeptali jsme se v nemocnicích: Chystáte se sám/sama před nadcházející sezónou nechat naočkovat proti chřipce, covidu nebo RS virům? Jak vaše nemocnice podporuje očkování zaměstnanců?

 • MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA,

ředitel Nemocnice Strakonice, a. s., senátor (za ODS), místopředseda Výboru pro zdravotnictví

Nemocnice Strakonice, a. s., nabízí očkování proti chřipce jako jednu z mnoha zaměstnaneckých výhod. Pro zaměstnance nemocnice je očkování zdarma a očkovat proti chřipce samozřejmě budeme. Stejně tak očkujeme a budeme očkovat i novou očkovací látkou proti covidu. Osobně se nechám očkovat proti covidu i chřipce současně v jeden den.

 • Prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc., Ph.D.,

Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, přednostka Ústavu radiační onkologie 1. LF UK a FN Bulovka

Protože se v ambulanci setkávám s velkým množstvím pacientů a proti covidu‑19 jsem byla sice očkována třikrát, ale naposledy zhruba před rokem, a zatím jsem nákazou neonemocněla, plánuji očkování zopakovat. Zaměstnavatel nám očkování umožňuje, ale nenutí nás k němu. Myslím, že chránit se před nákazou je rozumné.

 • Prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D.,

předsedkyně České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP, přednostka Pneumologické kliniky 1. LF UK a FTN

Ano, nechám se očkovat proti kombinaci covidu‑19 (nová vakcína proti variantě omikron) spolu s chřipkou. To doporučujeme pro všechny zaměstnance v naší nemocnici a v rámci ČPFS propagujeme toto očkování pro všechny naše chronické pacienty a pro všechny zdravotníky. Proti RSV doporučujeme vakcinaci jedincům nad 60 let a jedincům se závažnými zdravotními riziky.

 • Mgr. Lenka Gutová, MBA, LL.M.,

náměstkyně ředitele pro nelékařské zdravotnické profese a řízení kvality zdravotní péče, Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha

Dostupná očkování proti zmíněným nemocem považuji za základní preventivní opatření. Přenos těchto virů, které mohou způsobit komplikovaná onemocnění dýchacích cest, jež mohou být pro rizikové osoby smrtelná, můžeme díky očkování snížit. Je třeba si uvědomit, že očkováním chráníme nejen sebe, ale také naše okolí. Letošní novinkou mezi vakcínami je i ta proti RS virům. Tato nová vakcína je doporučena pro osoby starší 60 let s chronickými plicními nemocemi. Jsme rádi, že ji v našem očkovacím centru můžeme též nabídnout.

V ÚVN podporujeme očkování zaměstnanců takzvanými očkovacími kampaněmi, které pořádáme sezónně, dle charakteru onemocnění. Před teplými měsíci proběhla očkovací kampaň zaměřená na klíšťovou encefalitidu a s přicházející sezónou respiračních infekcí začalo i letos očkování aktualizovanou vakcínou proti covidu‑19 a chřipce. Po aplikaci vakcíny proti chřipce dostávají zaměstnanci na svou identifikační průkazku barevné značky tak, aby i pacienti byli informováni, že jsou ošetřováni očkovanými profesionály. Mimo očkovací kampaně pro sebe mohou naši zaměstnanci uplatnit příspěvek na další očkovací látky jako zaměstnanecký benefit.

Našim zdravotníkům, zejména těm, co pracují na pohotovosti, emergency, akutních ambulancích a příjmech, doporučujeme také aplikaci dvoudávkové vakcíny proti mpox.

Sama jsem očkována proti klíšťové encefalitidě a chystám se před nadcházející sezónou nechat naočkovat proti chřipce a v případě nárůstu onemocnění covid‑19 též proti tomuto viru.

Měli bychom využívat a nabízet všechny dostupné metody prevence infekcí, které chrání naše zdraví a také zdraví ohrožených osob kolem nás. Očkování je jednou z nich.

 • MUDr. Petr Smejkal,

hlavní epidemiolog IKEM

Sám se chystám se naočkovat proti chřipce a covidu – novou vakcínou XBB1.5. kvůli sobě i kvůli svým pacientům.

Nemocnice organizuje webinář, na kterém vystoupím spolu s přednostou transplantcentra a imunologie, kde se pokusíme vysvětlit výhody očkování pro zaměstnance (zejména tedy v této době chřipka a covid‑19), a napsali jsme též společně vysvětlující text na web. Jinak osobním přesvědčováním při vizitách a konziliích.

 • MUDr. Milan Trojánek, Ph.D.,

přednosta Kliniky infekčního lékařství a cestovní medicíny 2. LF UK a FN Motol

Sám se naočkovat proti covidu‑19 i sezónní chřipce jednoznačně nechám. Domnívám se, že význam tohoto očkování spočívá nejen v tom, že ochráním sám sebe, ale tím, že se nechám naočkovat, můžu snížit riziko, že bych tyto infekce případně mohl přenést na své pacienty a blízké. Dostupná data i zkušenosti ze zahraničí tento benefit potvrzují.

Očkování zaměstnanců proti sezónní chřipce ve FN Motol zajišťuje očkovací centrum naší kliniky. V rámci společného výzkumného projektu s paní doc. Hejlovou z Fakulty sociálních věd UK se snažíme zjistit, jak očkování proti chřipce vnímají samotní zdravotníci a co můžeme udělat pro zvýšení proočkovanosti. Již na základě prvotních zjištění jsme upravili samotné logistické zajištění očkování. Očkovací centrum se nachází v hlavním komunikačním koridoru mezi dětskou a dospělou částí, máme prodlouženou pracovní dobu podle požadavků zdravotníků (včetně soboty), není nutná rezervace termínu nebo objednání, navíc připravujeme projekt mobilních očkovacích týmů a očkování je pro zaměstnance zdarma. Ve spolupráci s Odborem komunikace FNM a kolegy z FSV UK připravujeme profesionální komunikační kampaň určenou pro zaměstnance nemocnice, jejímž cílem je vysvětlit význam očkování zdravotníků a poskytnout jim dostatek odborných informací, aby se mohli rozhodnout, zda se letos nechají naočkovat.

 • Prof. MUDr. Monika Arenbergerová, Ph.D.,

Dermatovenerologická klinika FNKV, zástupkyně přednosty, proděkanka 3. LF UK

Čtenáři mě znají jako propagátora prevence. Stan proti melanomu, který jsme letos pořádali už osmnáctým rokem, je jedním z těchto případů. I když už máme k dispozici moderní biologickou a další cílenou léčbu tohoto závažného onemocnění, úplné vyléčení můžeme nabídnout prostou excizí nádoru jen tomu, kdo přijde v časném stadiu nádoru, nebo ještě lépe těsně před tím, než se aktivní znaménko změní v melanom. Podobně tomu bylo na počátku pandemie covidu‑19, kdy očkování chránilo proti infaustnímu průběhu onemocnění a často i samotné nákaze. Přitom jiná účinná léčebná varianta nebyla k dispozici. V té době jen málokdo očkování odmítal a o každém, kdo se dostal k vakcíně mimo pořadí, stálo za to napsat jeden i více článků v nejčtenějších médiích. Dnes je situace jiná. Pandemie byla odvolána, reportáže z nemocnic vystřídaly reportáže z Ukrajiny, vakcín je v chladničkách lékařů dostatek a v ordinacích se na ně netvoří ani pořadníky, ani fronty. Na SARS‑CoV‑2 jsme si zvykli a také se nám přizpůsobil. Už se standardně selektovaly takové mutace, které tolik nezabíjejí, vyvolávají jen mírnější formy onemocnění, a tím mají možnost se lépe šířit v populaci. Zároveň máme k dispozici dvě účinná virostatika, která pomáhají při infekci pacientům s rizikem těžšího průběhu choroby. Za těchto podmínek jsme udělali v naší rodině strategické rozhodnutí – můj manžel se nechal naočkovat nejnovější variantou Comirnaty Omicron XBB.1.5. a já se chystám na vakcínu proti chřipce. Obě jsou zdarma a podle mě je to ze strany státních orgánů dostatečná motivace k tomu, aby se každý, kdo má zájem, nechal naočkovat. A jestli chcete vědět, zda očkovat, nebo neočkovat, zeptejte se mě po sezóně. To už budeme mít výsledky naší malé randomizované rodinné studie.

 • MUDr. Jana Prattingerová,

vedoucí oddělení ústavní hygieny a epidemiologie Krajské nemocnice Liberec

Poprvé máme k dispozici vakcíny proti třem virům odpovědným za většinu hospitalizací – covidu‑19, RSV a chřipce. Já sama se chystám očkovat proti chřipce a covidu‑19. Účinnost vakcinace proti chřipce se pohybuje v rozmezí 40–60 procent v případě, kdy většina cirkulujících chřipkových virů dobře odpovídá těm, které se použily k výrobě vakcín. Přesto se proti chřipce očkuji a očkování doporučuji, protože očkování:

 • chrání před onemocněním chřipkou,
 • snižuje riziko hospitalizací spojených s chřipkou u dětí, dospělých i seniorů,
 • je důležitý preventivní nástroj, pomocí něhož lze snížit riziko onemocnění chřipkou u osob se základním chronickým onemocněním,
 • chrání ženy v těhotenství a po porodu,
 • chrání životy dětí,
 • snižuje závažnost onemocnění chřipkou u osob, které byly očkovány, a přesto onemocněly chřipkou,
 • chrání před chřipkou i osoby kolem očkovaných osob, včetně těch, které jsou v riziku závažného průběhu onemocnění chřipkou, jako jsou novorozenci, malé děti, senioři a osoby se základním chronickým onemocněním.

Proti covidu se očkuji, protože očkování zůstává nejlepší ochranou před hospitalizací a úmrtím. Očkování snižuje šanci trpět tzv. long covidem, který se může vyvinout během akutní infekce nebo po ní. Virus SARS‑CoV‑2 se neustále mění a ochrana zprostředkovaná vakcínami v průběhu času klesá, aplikace aktualizované vakcíny může obnovit ochranu a poskytnout zvýšenou ochranu proti variantám, které jsou v současnosti zodpovědné za většinu infekcí a hospitalizací. Očkování však nemusí korelovat se sníženou infekčností.

Proti RSV se zatím neočkuji, nepatřím mezi rizikové skupiny. Očkování je doporučeno zejména seniorům starším 60 let. Americké CDC očkování doporučuje i těhotným ženám k ochraně novorozenců.

V nemocnici podporujeme očkování např. tím, že očkování, které je pro zdravotníky zdarma, aplikujeme přímo na pracovištích, zdravotník tak nemusí za očkováním cestovat.

 • MUDr. Lukáš Velev, MHA,

chirurg, ředitel Nemocnice Jihlava, p. o.

Ano, chystáme. Očkujeme už dlouhodobě a začali jsme dávno před covidem‑19, standardně proti chřipce, RS viry výběrově, ohrožují malé děti a seniory. Covid jsme přidali. Očkování podporujeme osvětovou kampaní a tím, že je zaměstnancům hradíme. Zájem zaměstnanců o očkování dlouhodobě stoupá a proočkovanost proti chřipce i covidu je vysoká, byť ještě nedosahuje úrovně, kterou bych si přál. Hlavně proti chřipce, covidu se báli víc.

Samozřejmě i zaměstnanci podléhají antivaxerským nesmyslům. U zdravotnické části je to velmi politováníhodné.

 • PhDr. Martina Šochmanová, MBA,

prezidentka ČAS, náměstek ředitele pro ošetřovatelskou péči a kvalitu, hlavní sestra IKEM

IKEM jako každý rok nabízí svým zaměstnancům očkování proti chřipce a covidu‑19. Jedná se o benefit, který má zajistit ochranu našich zaměstnanců, ale i pacientů. Právě proto, že celkovou organizaci od interní kampaně přes registraci na intranetu až po samotnou aplikaci vakcín na pracovištích zajišťujeme vlastními zdroji a jdeme přímo k zaměstnancům, daří se nám proočkovat velké procento zdravotníků i nezdravotníků a zajistit minimální negativní dopad epidemií do personálních kapacit IKEM. Osobně si myslím, že očkování proti respiračním onemocněním má zejména pro zdravotníky velký smysl, a to nejen z důvodu zajištění provozu, ale především kvůli pacientům, o které se starají. Zvláště v nemocnicích, jako je IKEM, kde jsou hospitalizováni staří nebo velmi citliví, u nás imunosuprimovaní nemocní, je jejich ochrana na prvním místě.

Sdílejte článek

Doporučené