Přeskočit na obsah

Grantová podpora rozvoje vzdělanosti v oblasti paliativní péče

paliativa, nemocnice
Foto: shutterstock.com

Paliativní péči v obecné nebo specializované podobě potřebují v České republice každý rok desítky tisíc lidí [1,2], kteří se potýkají se život ohrožující nemocí nebo jsou v závěru svého života. Pro ně je potřebné zajistit odpovídající paliativní péči, ať už specializovanou, nebo obecnou, na přiměřeně odborné úrovni ve všech aspektech – expertize, vzájemném respektu i v otevřené komunikaci.

Vzdělávání v odbornosti paliativní medicíny a paliativní péče se postupně dostává do kurikula lékařských fakult i vzdělávacích institucí nelékařských profesí v celé České republice. Zvyšuje se počet poskytovatelů specializované paliativní péče v jejích různých formách. V roce 2021 byla společným úsilím 1. LF UK a VFN v Praze založena Klinika paliativní medicíny (KPM), jejím posláním je vedle poskytování klinické péče právě také pregraduální a postgraduální vzdělávání a akademická činnost. Pro podporu rozvoje paliativní péče a paliativní medicíny v oblastech vzdělávání, výzkumu, edukace i osvěty byl v témže roce založen při Klinice paliativní medicíny 1. LF UK a VFN nadační fond. Jeho posláním je transparentní propojování dárců a odborníků při poskytování podpory pro rozvoj vzdělanosti, odbornosti i dostupnosti erudované paliativní péče.

V souladu s dlouhodobými cíli a strategickým směřováním České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP (ČSPM) tak Nadační fond KPM již druhým rokem spolupracuje na projektu grantové podpory rozvoje vzdělanosti v oblasti paliativní péče. Grantový program je financován filantropy Barborou a Vítězslavem Skopalovými, jejichž motivací je dostupnost dobré a erudované paliativní péče. „Vážíme si náročné práce všech odborníků poskytujících paliativní péči, kterou přispívají ke zlepšení kvality života pacientů se závažným onemocněním. Je nám ctí, že finančními prostředky ze zisku skupiny Solar Global můžeme podpořit rozvoj vzdělávání v této oblasti,“ shodují se.

Struktura grantového programu, tak jak je postupně vytvářena, obsahuje podporu jak pro specializační vzdělávání, tak pro vzdělávání individuální a nově i pro mentoring. Je strukturována tak, aby vyváženě podporovala rozvoj paliativní péče ve vybraných oblastech, tedy v oblasti klinické, výzkumné, edukační i osvětové. V tomto směru grantová podpora doplňuje i aktivity Kliniky paliativní medicíny, směřované do pregraduálního i postgraduálního vzdělávání mediků, tak aby v budoucnosti měli lékaři možnost prohlubovat svou expertizu nejen v průběhu stáží postgraduálního vzdělávání, ale i dalšího vzdělávání v rámci své praxe.

Program podpory specializačního vzdělávání v oblasti paliativní péče

Paliativní péče se v České republice rozvíjí poměrně rychle. Její rozvoj a dostupnost však do značné míry limituje nedostatek lékařů atestovaných v oboru, kteří mohou garantovat kvalitu poskytované péče v paliativních týmech nemocnic, v ambulancích paliativní medicíny i v hospicích. Česká společnost paliativní medicíny lékaře v tomto procesu, který je náročný jak pro ně, tak pro jejich kmenovou instituci, v co největší míře v součinnosti s Nadačním fondem KPM podporuje.

To potvrzuje i předseda výboru ČSPM MUDr. Ondřej Kopecký, MHA, člen správní rady NF KPM a člen odborné rady grantového programu. „Zvýšení dostupnosti a kvality paliativní péče v České republice v současnosti úzce souvisí s rozšířením komunity vzdělaných specialistů v oboru paliativní medicína a s rozšiřováním standardizovaných a ověřených forem služeb specializované paliativní péče. Mám velkou radost, že k naplnění dané potřeby významně přispívá i tento grantový program,“ říká MUDr. Kopecký.

Uplynulý pilotní ročník programu specializačního vzdělávání lékařů přinesl již dvě výzvy, druhá výzva byla oproti té první rozšířena i o mentoringovou podporu lékařů a lékařek v atestační přípravě v oboru. V první výzvě bylo přijato osm žádostí, ve druhé již 14. Po posouzení odbornou radou bylo podpořeno šest žádostí první výzvy a všech 14 žádostí výzvy druhé příspěvkem v celkovém finančním objemu 3 164 802 Kč. Podpora směřovala k lékařům v nemocnicích i v hospicích ze 12 krajů.

Program podpory individuálního vzdělávání v oblasti paliativní péče

Tento program je určen pro odborníky, kteří v oboru paliativní péče již působí, ale i pro ty, kteří k němu profesně směřují s motivací rozvíjet své kompetence v oboru. Část podpory slouží i ke zlepšení dostupnosti obecné paliativní péče, kterou by měl být schopen poskytovat každý, kdo pečuje o nemocné se závažným onemocněním nebo o nemocné v závěru života. Dostávají ji tedy praktičtí lékaři i lékaři specialisté jiných odborností, pečující profese pracující v domovech pro seniory, v agenturách domácí péče, kaplani, psychologové a další. V rámci tohoto programu mohou grantisté získávat i kompetence, které jim umožňují efektivně předávat nabyté vědomosti kolegům v jejich týmech.

V tomto pilotním programu bylo v roce 2022 podáno celkem 210 žádostí, po detailním posouzení všech parametrů odbornou radou bylo vybráno 87 žadatelů. Podstatné pro získání podpory bylo nejen rozvíjení dané odbornosti, ale i další zhodnocení úspěšné realizace podaného projektu. V konečném výsledku obdrželo 85 odborníků z 12 krajů podporu v celkové výši 1 836 164 Kč, která je využívána pro posílení erudice v oboru prostřednictvím stáží, odborných akcí, kursů a dalších typů vzdělávacích programů. Podpořeni byli zaměstnanci nemocnic, hospiců, domovů pro seniory i ambulantní lékaři, ale i odborníci na pozici klinický farmaceut, výzkumný pracovník, pečovatel nebo krizový intervent/poradce pro pozůstalé.

Program podpory mentoringu institucí při rozvoji specializované paliativní péče

Rozvoj a implementace služeb specializované paliativní péče může pro nositele těchto změn přinášet řadu nesnadných otázek a výzev. Zkušenost opakovaně dokazuje, že erudovaná expertiza poskytnutá instituci externím mentorem má potenciál být v takových situacích významnou podporou. Dobrý mentoring dokáže podpořit a motivovat, pomáhá příjemci mentoringového programu směrovat k praktickým a dobrým řešením v souladu s cíli a hodnotami konkrétního projektu.

V rámci tohoto programu podalo žádost o mentoring celkem sedm institucí ze šesti krajů, z toho pět nemocnic a dva hospice. Na základě hodnocení odborné rady byli podpořeni všichni žadatelé. Instituce získaly nefinanční podporu v podobě podpory mentora se zkušeností s rozvojem specializované paliativní péče v délce trvání 12 měsíců v celkovém objemu 840 000 Kč.

Potenciál a síla spolupráce

Již dnes je zřejmé, že prostředky poskytnuté v rámci všech projektů přinášejí všestranný benefit pacientům a jejich rodinám, lékařům i dalším pomáhajícím profesím a institucím. Jako jeden příklad za všechny je možno uvést tři podpořené žádosti ze vsetínské nemocnice, uplatněné ve všech třech programech. První z nich podala v rámci Programu individuálního vzdělávání zdravotní sestra Bc. Michaela Orságová, DiS., která iniciovala vznik Podpůrného paliativního týmu. Její motivací je nejen se sama vzdělávat, ale své znalosti dále v rámci budovaného týmu předávat, a jak sama říká, „… asi ten nápad přišel ve správnou dobu. Vedení nemocnice uvažovalo v té době stejně, záměr zřídit paliativní tým byl tedy oboustranný… Díky grantové podpoře jezdím po stážích a sbírám zkušenosti, což je pro mě nyní priorita číslo jedna. Všude mi vycházejí vstříc, nemám jedinou negativní zkušenost.“ [5]

Michaela Orságová pak získala pro tuto myšlenku i MUDr. Tomáše Doležela, který využil možnosti zažádat o podporu specializačního vzdělávání, aby získal atestaci potřebnou pro vedení týmu. Následně získala vsetínská nemocnice i podporu v podobě mentoringové podpory pro paliativní tým v procesu jeho budování, vytváření struktury, definování rolí a kompetencí, potřeb a priorit.

Potvrzuje se opakovaná zkušenost, že spolupráce s jasnou vizí mezi zajímavými a motivovanými lidmi přináší skvělé výsledky. Proto byly nyní připraveny další výzvy – k 15. 9. 2023 byla vyhlášena výzva „Program podpory specializačního vzdělávání lékařů v oboru paliativní medicína“ a v listopadu 2023 bude vyhlášen „Program podpory individuálního vzdělávání v oblasti paliativní péče“. Pro bližší informace sledujte stránky www.paliativnimedicina.czwww.nadacnifondkpm.cz.

Literatura:

Radbruch L. White paper on standards and norms for hospice and palliative care in Europe: Part 1. European Journal of Palliative Care. 2010;17(1):22–33.

Planning and implementing palliative care services: a guide for programme managers. WHO. https://apps.who.int/iris/handle/10665/250584 [cit. 25. 8. 2023]

https://www.paliativnimedicina.cz.

Kopecký O, Závadová I, Sláma O, et al. Strategický výhled ČSPM do roku 2027: Dokument výboru České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP. Paliativní medicína. 2023;4(2):1–3.

www.nadacnifondkpm.cz.

Doporučené