Přeskočit na obsah

Informační systém Administrátor atestace zpřehlední

iStock-1000968638
Ilustrační fotografie. Všechny osoby jsou modelem. Zdroj: iStock

Přečetla jsem si v Medical Tribune 18/2023 dva rozhovory se zástupci mladých lékařů – Marií Svobodovou a Martinem Pavelkou. Bohužel jsou v nich referovány i výtky směrem k Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ). Situace však není tak jednoduchá, jak je popisováno, a velmi mě mrzí, že je takto vnímána. Optimismem mě však naplňuje připravovaný informační systém pro specializační vzdělávání, tzv. Administrátor. Ten do budoucna dokáže vyřešit kritizovanou administraci, ovšem není všespásný.

Prvním krokem by mělo být především správné vyplnění přihlášky k atestaci, tak aby neobsahovala chyby a byly dodrženy povinné podmínky daného vzdělávacího programu. Přihlášku po formální stránce kontrolují pracovnice studijního oddělení a koordinátorka příslušné katedry. Po odborné stránce, tedy zda zájemce absolvoval odborné stáže v požadovaném rozsahu, na akreditovaném pracovišti apod., ji kontroluje vedoucí katedry. Nevím, z jaké zkušenosti pan doktor vychází, ale to, že by lékař zjistil až u atestace, že něco nesplňuje, se nestává. Každopádně za dobu mého působení v IPVZ se to nestalo ani jednou.

Administrátor skrze interaktivní formulář nepřijme chyby vůbec. O svých případných nesplněných povinnostech také jistě daný žadatel ví nejlépe sám a předem. Je zde ale opět budoucí role Administrátora, který umožní zdravotníkovi před atestací sledovat celý průběh svého vzdělávání v reálném čase. Proces začne jasně nastaveným vzdělávacím plánem, tedy rozpisem toho, co má splnit. Jednotlivé absolvované kursy a stáže budou akreditovaná zdravotnická zařízení zaznamenávat průběžně přímo do systému. Systém pak bude kontrolovat správnost údajů, rozsah vzdělávání dle vzdělávacího programu, školitele a další náležitosti. Navíc odpadne administrativa s přihlašováním ke zkouškám. Vše proběhne elektronicky v systému.

Zároveň je třeba pamatovat i na nutnost podání žádosti v termínu dřívějším než 60 dnů před atestací. Pokud tato podmínka není dodržena, pak už se s celou situací do atestace nedá v podstatě nic dělat, ze strany IPVZ ale nejde o jakékoli sankce. IPVZ zákonné termíny atestací neurčuje. Ale přesto musím zdůraznit, že neprobíhají pouze dvakrát ročně. Například v případě právě všeobecného praktického lékařství jsou vypisovány termíny každý měsíc, což je jednoduše ověřitelné přímo na webu Ministerstva zdravotnictví. Stejně tak je IPVZ nesprávně přisuzováno právo sankcionovat školitele za neplnění povinností vůči školencům. Takový výklad je mylná interpretace, protože školitelé jsou zaměstnanci školicích zdravotnických zařízení a nemají vůči IPVZ žádný pracovněprávní ani jiný obdobný vztah, a proto nejsme nijak oprávněni jejich práci posuzovat nebo sankcionovat. Na druhou stranu opět se zde projevuje výhoda, kterou přinese právě Administrátor. V rámci jeho nastavení a funkcionalit bude existovat jeden z modulů, který bude mít na starosti právě větší dohled nad školitelem, a i když to jde vlastně až za rámec gesce IPVZ, přesto máme zájem na tom, aby byl školitel v Administrátorovi řádně kontrolován. Cílem Administrátora je i propojení s registry, které spravuje ÚZIS, takže spoustu údajů ani nebude třeba ručně zadávat, ale nasdílejí se rovnou z těchto registrů. Nejprve se však musí změnit legislativa, a tu nemáme už vůbec ve svých rukou. Přesto na její změně společně s Ministerstvem zdravotnictví usilovně spolupracujeme a věříme, že se nám brzy podaří vše dopracovat a uvést o praxe. Je to totiž především v zájmu lékařů, to si všechny zúčastněné strany plně uvědomují.

Informační systém Administrátor má za cíl vytvořit platformu pro správu postgraduálního vzdělávání lékařů a zdravotnických pracovníků a zásadním zjednodušením celé administrativy urychlit vzdělávání, což může mít pozitivní vliv na dostupnost lékařské péče pro pacienty v ČR. O těchto cílech velmi intenzivně a dlouhodobě jednáme s oběma spolky mladých lékařů, tedy se spolkem Mladí lékaři, z. s., i s lékaři ze Sekce mladých lékařů ČLK. Všichni jsme zároveň v oblasti postgraduálního vzdělávání plně v souladu s cíli projektu Administrátor, protože bude výraznou digitální inovací ve zdravotnictví. Administrátor současně díky shromažďování dat také přinese podklady pro novelizaci pravidel a zefektivnění budoucího vzdělávání zdravotnických pracovníků. S klidným svědomím proto mohu říct, že oba spolky mladých lékařů znají harmonogram příprav a potvrzují, že naše kroky jsou v souladu s jejich požadavky. Postgraduální vzdělávání má svá pravidla a my opravdu usilujeme o jejich kultivaci.

Sdílejte článek

Doporučené