Přeskočit na obsah

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v době COVID‑19

Obdobným způsobem proběhly také zkoušky (jak písemné testy, tak ústní zkoušky) všech aprobantů, takže žádný z řádně přihlášených nemusel své zkoušení z důvodu nedostatečného organizačního či technického zázemí odložit. S ohledem na epidemiologickou situaci od 7. října 2020 probíhá opět distanční výuka.


Ihned po vyhlášení nouzového stavu vládou ČR až do konce června 2020, kdy končí letní semestr vzdělávání, byla téměř přerušena klasická prezenční výuka v Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ). V uvedeném období bylo zrušeno 294 plánovaných vzdělávacích akcí pro lékaře a nelékaře.

Bezprostředně po vyhlášení karanténních opatření začal IPVZ organizovat distanční formy vzdělávání, a to zejména webcasty, webináře a e‑kursy. Tímto opatřením se podařilo realizovat především všechny povinné vzdělávací aktivity v rámci specializační přípravy a částečně i důležité kursy a školení v rámci celoživotního vzdělávání.

Za čtyři měsíce realizace online vzdělávání se podařilo připravit a distančně zrealizovat celkem 121 online vzdělávacích akcí, ve kterých bylo odborně proškoleno celkem 3 875 lékařů a nelékařů.

Uskutečnilo se 43 e‑kursů pro 849 účastníků, 78 webinářů a webcastů pro 3 026 posluchačů. Webináře jsou v IPVZ vysílány přes platformu Youtube a v převážné většině se realizují v Hotelu ILF, kde je zajištěno odpovídající technické zázemí. Lektorům, kteří nepotřebují pomoc s technickým zajištěním přenosu, je umožněno vysílání mimo Hotel ILF. Převážná část vzdělávacích akcí byla zakončena závěrečným testem. Po skončení vzdělávací akce byli účastníci požádáni také o vyplnění hodnoticího dotazníku, který jim byl zaslán elektronicky. Výstupy z hodnoticích dotazníků slouží jako zpětná vazba pro zvýšení kvality dalších vzdělávacích akcí. Na tvorbě online vzdělávacích akcí (bez autorů/lektorů) se podílí šest osob a osm instruktorek vzdělávacích akcí.


Zkoušky IPVZ v době COVID‑19

Institutu se podařilo realizovat všechny potřebné druhy zkoušek, jejichž přehled je uveden níže. Protože zkoušky nelze provádět distančním způsobem (resp. lze je transparentně provádět jen velmi obtížně), byla stanovena organizační a technická pravidla, která omezila přímý kontakt mezi zkušební komisí navzájem a mezi členy zkušební komise a zkoušeným. Prakticky toto řešení spočívá v oddělení jednotlivých osob průhledným plexisklem v samostatných kójích, používání roušek, respirátorů, obličejového štítu, dezinfekcí a dodržování předepsaných rozestupů. Uchazeči byli zváni ke zkouškám postupně, aby se nevytvářely shluky osob. Součástí těchto opatření bylo také pravidelné dezinfikování zkušebních prostor pomocí účinných ozónových generátorů.

Zkoušek se zúčastnilo 643 zájemců (viz tabulku). Je zřejmé, že koronavirová pandemie vedla k rychlejšímu zavádění nových distančních forem vzdělávaní.


Současný stav

S ohledem na stávající epidemiologickou situaci IPVZ od středy 7. října až do odvolání opět ruší plánované teoretické vzdělávání prezenční formou. Toto opatření se netýká praktické výuky, testů a jiných forem zkoušení (tzn. atestačních zkoušek, zkoušek po kmeni a aprobačních zkoušek).

Ve vládních opatřeních sice není aktuálně uvedeno, že by prezenční vzdělávání mělo být v IPVZ ukončeno, ale po dohodě s hlavní hygieničkou ČR MUDr. Jarmilou Rážovou, Ph.D., chce IPVZ snížit jak riziko nákazy účastníků a lektorů, tak i riziko jejich vyřazení ze zaměstnání v rámci povinné karantény, které by ve svém důsledku mohlo přispět ke snížení personálních kapacit našeho zdravotnictví.

Snahou IPVZ bude znovu převádět prezenční kursy do online podoby (webináře, webcasty a e‑learningové kursy), tak aby se tímto způsobem podařilo realizovat především povinné vzdělávací aktivity v rámci specializační přípravy a částečně i vybrané důležité kursy a školení v rámci celoživotního vzdělávání.

Posluchači, kteří byli přihlášeni k termínům prezenčního vzdělávání, budou instruktorkami informováni, zda a kdy budou kursy nahrazeny online formami výuky. Informace o nových online kursech budou také aktuálně uveřejňovány v Seznamu online vzdělávacích akcí a v rámci jednotlivých pedagogických pracovišť.

Stran hygienických opatření žádá IPVZ všechny o jejich důsledné dodržování. Tato opatření jsou o něco přísnější než v jiných oblastech. V případě potřeby je možné zajistit ubytování uchazečů ve třech patrech Hotelu ILF, která jsou zcela oddělena od ostatního komerčního provozu.

TABULKA

Počet zkoušek v jarním semestru v IPVZ
Atestační zkoušky
  • Lékaři (nástavbové obory + VPL): 106 účastníků + 18 v rámci Kvalifikačního kursu PLDD
  • Nelékařští zdravotničtí pracovníci: 73 účastníků
  • Farmaceuti: 37 účastníků
Zkoušky po kmeni
  • Kmen lékárenský: 40 účastníků
  • Kmen technologicko‑laboratorní: 1 účastník
  • Kmen všeobecné praktické lékařství: 13 účastníků
Aprobační zkoušky
  • Písemná část zkoušky: 180 účastníků
  • Ústní část zkoušky 108: účastníků
Akreditované kvalifikační kursy NZP
  • 67 účastníků

 

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Proč mají dětští psychiatři tolik práce?

27. 2. 2024

Je důvodem současného přetížení dětských psychiatrů nárůst těžkých případů, nebo spíše chybějící mezičlánky zajišťující včasnou a odbornou péčí o…

Proč transformovat síť nemocnic

23. 2. 2024

Nedostatek personálu, tlak na větší efektivitu, ale i vývoj medicíny a požadavky na kvalitu. To je jen několik důvodů, proč se změnám na mapě…