Přeskočit na obsah

Jak informovat pojišťovnu o důležitých změnách při poskytování zdravotních služeb

Samotné oznámení o změně neznamená automaticky nárok na úpravu smlouvy. Změny, které mají dopad na rozsah a strukturu nasmlouvané péče, podléhají projednání a schválení na straně pojišťovny. Proto je potřebné, aby změny týkající se rozsahu nasmlouvané péče byly pojišťovně oznámeny včas, resp. s dostatečným předstihem. Důležité je také informovat pojišťovnu o dočasném přerušení poskytování péče, poruše přístroje apod. V této poradně popíšeme postup v některých konkrétních případech.

Hlášení nepřítomnosti nositele výkonu: V případě, že nepřítomnost nositele výkonu znamená nedostupnost příslušné odbornosti a bude delší než 7 dnů u ambulantních specialistů nebo 3 dny u praktických lékařů (lhůty u ostatních segmentů – viz smlouvu), poskytovatel tuto skutečnost musí oznámit pojišťovně. Hlášení zasílá buď na e-mailovou adresu uvedenou ve smlouvě (e-mail nepritomnostxx@vzp.cz, hodnota xx – viz konkrétní smlouvu), nebo poštou, případně ho doručí osobně. Oznámení lze zaslat i přes VZP Point, jako obecné podání.

Hlášení skutečností s podstatným dopadem na plnění smlouvy: Jedná se o případy, kde např. v důsledku poruchy informačního systému či jiné změny dojde:

  1. ke zrušení pracoviště nebo jeho části bez náhrady, nebo jeho uzavření na dobu delší než 30 kalendářních dnů,
  2. k odchodu zaměstnance jmenovitě uvedeného ve Smlouvě,
  3. k výpadku přístroje nezbytného pro provádění výkonu bez náhrady na dobu delší než 30 kalendářních dnů.

Poskytovatel je povinen tyto změny oznámit pojišťovně do 30 dnů. Další postup je vhodné projednat s kompetentními pracovníky pojišťovny, neboť následující kroky závisí na konkrétní situaci (např. termínu obnovení provozu).

VZP: Ing. Alena Kadlecová

Změny názvu či sídla poskytovatele, bankovního spojení, kontaktních údajů (telefon, e-mail): Také tyto změny je povinen poskytovatel nahlásit pojišťovně. Pokud má změna za následek změnu v oprávnění k poskytování zdravotních služeb, dokládají fyzické i právnické osoby rozhodnutí o změně oprávnění či registrace. Právnické osoby dokládají též výpis z obchodního rejstříku.

Změny ordinační doby: V případě navýšení ordinační doby je nutno pojišťovně doložit, jak bude ordinační doba personálně zajištěna. Navýšení rozsahu ordinačních hodin podléhá schválení pojišťovnou.

Změny místa poskytování péče, rozšíření o nové místo poskytování péče: Při změně místa poskytování péče je nutné posoudit, zda bude nutno konat výběrové řízení dle § 46 zákona č. 48/1997 Sb. Při této změně bude nutno doložit změnu oprávnění k poskytování zdravotních služeb či změnu registrace a další podklady. Změna či zřízení nového místa poskytování péče podléhá schválení pojišťovnou, takže takový záměr doporučujeme vždy předem konzultovat.

Změny nositelů výkonů (personálního obsazení): Poskytovatel musí doložit k novým nositelům výkonů jejich kvalifikační doklady, neboť pojišťovna kontroluje správné zařazení nositele výkonů do příslušné kategorie (např. L3, L2 atd.).

Změny přístrojového vybavení: K novému přístrojovému vybavení je nutno doložit nabývací doklady. V případě nového přístrojového vybavení poskytovatel obvykle žádá také o nové výkony, které podléhají schválení.

V tomto článku jsme nemohli popsat všechny změny, které souvisí s plněním smlouvy o poskytování hrazených služeb. Ve všech případech lze doporučit, aby poskytovatel včas informoval pojišťovnu o změnách a dle jejich charakteru dohodnul další postup. Vzájemná otevřená komunikace a výměna informací je základem bezproblémové spolupráce, která je zájmem obou stran.

Ing. Alena Kadlecová
Vedoucí oddělení správy smluv – VZP regionální pobočka Ostrava

Zdroj: VZP - Komerční sdělení

Sdílejte článek

Doporučené

Omluvit se

1. 12. 2023

Jestliže člověk provede druhému člověku cokoli, co ho poškozuje, měl by to napravit, chce‑li udržet vztah. Jedním ze způsobů nápravy je omluva. V…