Přeskočit na obsah

Jak informovat pojišťovnu o důležitých změnách při poskytování zdravotních služeb

Samotné oznámení o změně neznamená automaticky nárok na úpravu smlouvy. Změny, které mají dopad na rozsah a strukturu nasmlouvané péče, podléhají projednání a schválení na straně pojišťovny. Proto je potřebné, aby změny týkající se rozsahu nasmlouvané péče byly pojišťovně oznámeny včas, resp. s dostatečným předstihem. Důležité je také informovat pojišťovnu o dočasném přerušení poskytování péče, poruše přístroje apod. V této poradně popíšeme postup v některých konkrétních případech.

Hlášení nepřítomnosti nositele výkonu: V případě, že nepřítomnost nositele výkonu znamená nedostupnost příslušné odbornosti a bude delší než 7 dnů u ambulantních specialistů nebo 3 dny u praktických lékařů (lhůty u ostatních segmentů – viz smlouvu), poskytovatel tuto skutečnost musí oznámit pojišťovně. Hlášení zasílá buď na e-mailovou adresu uvedenou ve smlouvě (e-mail nepritomnostxx@vzp.cz, hodnota xx – viz konkrétní smlouvu), nebo poštou, případně ho doručí osobně. Oznámení lze zaslat i přes VZP Point, jako obecné podání.

Hlášení skutečností s podstatným dopadem na plnění smlouvy: Jedná se o případy, kde např. v důsledku poruchy informačního systému či jiné změny dojde:

  1. ke zrušení pracoviště nebo jeho části bez náhrady, nebo jeho uzavření na dobu delší než 30 kalendářních dnů,
  2. k odchodu zaměstnance jmenovitě uvedeného ve Smlouvě,
  3. k výpadku přístroje nezbytného pro provádění výkonu bez náhrady na dobu delší než 30 kalendářních dnů.

Poskytovatel je povinen tyto změny oznámit pojišťovně do 30 dnů. Další postup je vhodné projednat s kompetentními pracovníky pojišťovny, neboť následující kroky závisí na konkrétní situaci (např. termínu obnovení provozu).

VZP: Ing. Alena Kadlecová

Změny názvu či sídla poskytovatele, bankovního spojení, kontaktních údajů (telefon, e-mail): Také tyto změny je povinen poskytovatel nahlásit pojišťovně. Pokud má změna za následek změnu v oprávnění k poskytování zdravotních služeb, dokládají fyzické i právnické osoby rozhodnutí o změně oprávnění či registrace. Právnické osoby dokládají též výpis z obchodního rejstříku.

Změny ordinační doby: V případě navýšení ordinační doby je nutno pojišťovně doložit, jak bude ordinační doba personálně zajištěna. Navýšení rozsahu ordinačních hodin podléhá schválení pojišťovnou.

Změny místa poskytování péče, rozšíření o nové místo poskytování péče: Při změně místa poskytování péče je nutné posoudit, zda bude nutno konat výběrové řízení dle § 46 zákona č. 48/1997 Sb. Při této změně bude nutno doložit změnu oprávnění k poskytování zdravotních služeb či změnu registrace a další podklady. Změna či zřízení nového místa poskytování péče podléhá schválení pojišťovnou, takže takový záměr doporučujeme vždy předem konzultovat.

Změny nositelů výkonů (personálního obsazení): Poskytovatel musí doložit k novým nositelům výkonů jejich kvalifikační doklady, neboť pojišťovna kontroluje správné zařazení nositele výkonů do příslušné kategorie (např. L3, L2 atd.).

Změny přístrojového vybavení: K novému přístrojovému vybavení je nutno doložit nabývací doklady. V případě nového přístrojového vybavení poskytovatel obvykle žádá také o nové výkony, které podléhají schválení.

V tomto článku jsme nemohli popsat všechny změny, které souvisí s plněním smlouvy o poskytování hrazených služeb. Ve všech případech lze doporučit, aby poskytovatel včas informoval pojišťovnu o změnách a dle jejich charakteru dohodnul další postup. Vzájemná otevřená komunikace a výměna informací je základem bezproblémové spolupráce, která je zájmem obou stran.

Ing. Alena Kadlecová
Vedoucí oddělení správy smluv – VZP regionální pobočka Ostrava

Zdroj: VZP - Komerční sdělení

Sdílejte článek

Doporučené