Přeskočit na obsah

Jak odhadnout tržní cenu praxe

Odpovídá ing. František Elis

Tržní hodnotou (dle právního názvosloví též “obecnou cenou” věci) se rozumí finanční částka, kterou je možno získat prodejem majetku mezi dobrovolně a legálně jednajícím potencionálním kupujícím a prodávajícím. Přitom obě zúčastněné strany mají zájem na uskutečnění transakce a nejsou ovlivněny jakýmkoliv nátlakem nebo zvláštní motivací typu nekalé soutěže, ať už ze strany kupujícího nebo ze strany prodávajícího, a znají všechna relevantní fakta o jmění. Bylo by proto v zájmu prodávajícího i kupujícího zadat zpracování znaleckého posudku, kterým by byla předmětná praxe oceněna, a to jako podnik fyzické osoby, která vede daňovou evidenci. Jinak se Vy jako kupující sice můžete (a to dle mého názoru s vysokou pravděpodobností oprávněně) domnívat, že požadovaná částka 1 800 000 Kč je neadekvátní ale nemáte pro takovéto tvrzení žádné hodnověrné důkazní prostředky. Přitom informace, že se jedná o lékařskou praxi v centru Ostravy s průměrným měsíčním příjmem 120 000 Kč je zcela nedostatečná k tomu aby si pouze na jejím základě, jakýkoliv seriozní znalec, troufl stanovit její tržní hodnotu.

Z Vašeho dotazu vyplývá, že praxe je provozována v prostorách vlastněných stávajícím provozovatelem, že z případného prodeje bude vyloučeno vybavení ordinace a vlastním předmětem prodeje bude „ jen převod pacientů a smluv ze zdravotními pojišťovnami“. Takovýto postup považuji z pohledu kupujícího za velmi rizikový a to především z daňového pohledu. Důvodem je skutečnost, že v konečném důsledku lze odvodit, že vlastně kupujete kartotéku pacientů. Ta je dle zákona o péči o zdraví lidu neprodejná. Navíc jejím vlastníkem není lékař ale stát. Proto by jste musela počítat s tím, že pokud vydáte finanční prostředky na nákup majetku v rozporu s platným zákonem, nemůže být takovýto výdaj nikdy výdajem daňově uznatelným. Doporučuji Vám proto, v případě, že máte v úmyslu transakci realizovat za v budoucnu sice dohodnutou ale ze znaleckého posudku vycházející cenu, pak výhradně smlouvou o prodeji podniku. Takovýto výdaj je pak výdajem daňově uznatelným.

Moje odpověď jde možná nad rámec Vašeho dotazu a pokud k ní bude následovat diskuse, lze předpokládat různá nesouhlasná stanoviska. Vy však při svém rozhodování, s ohledem na komplikovanost převodu lékařské praxe, by jste měla zvážit možnosti využít služeb specialisty, který by Vám měl garantovat, že jím navržený postup převodu bude ochoten a schopen v případě potřeby obhájit, např. před správcem daně při případné daňové kontrole.

www.tribune.cz

Zdroj: www.tribune.cz

Sdílejte článek

Doporučené

Fórum: Přesčasy a dostupnost péče?

27. 11. 2023

Přes 6 000 nemocničních lékařů vypovědělo k 1. prosinci přesčasy, zhruba polovina sloužících. Teprve tento nátlak přiměl politiky, aby se začali…