Přeskočit na obsah

Jak postupovat při prodeji praxe...

Chci prodat ordinaci praktického lékaře, funguje již 13 let.Ordinace je v mém rodinném domě,takže chci prodat jen zavednou praxi a vybavení, ne prostory. Jak mám postupovat při prodeji? Kdo se zabývá oceněním praxe, právními náležitostmi, které se týkají zdravotnictví?

Jsem fyzická osoba. Moje žena pracovala jako zdr.sestra,ale na živn.list, protože jsme manželé, nemohl jsem ji zaměstnávat. Bohužel moje žena těžce onemocněla, má nyní ID. To je jeden z hlavních důvodu skončení praxe. Jiné zaměstnance nemám. Externě pouze daňovou poradkyni.


Odpovídá JUDr. MUDr. Jan Skácel z Advokátní kanceláře Dáňa, Pergl a Partneři.Doporučuji tento postup:

 1. 1. zeptat se smluvních partnerů (osobně jednat), se kterými máte uzavřenu smlouvu o hrazených službách – zdravotních pojišťoven (zejména VZP ČR), jakou budou uplatňovat smluvní politiku v roce 2014, např. podle smluvní politiky VZP v roce 2012 platilo, že změna původního smluvního partnera – fyzické osoby – na právnickou osobu (s.r.o.), např. změna z: MUDr. Jan Novák na právnickou osobu „Praktický lékař Jan Novák s.r.o.“, nevedla k situaci, že by VZP ČR v takovémto případě neuzavřela s touto novou PO smlouvu o hrazených službách jen protože, že došlo ke změně právního subjektu z FO na PO (kde zpravidla se FO – praktický lékař stal jak jediným společníkem, tak i jednatelem nově založené PO (platí pro s.r.o.) za podmínky, že nedošlo ke změně rozsahu nebo struktury sjednané péče1.

 2. pokud tedy bude projednáno a ujednáno se všemi Vašimi dosavadními smluvními partnery něco podobného, co je uvedeno pod bodem 1., pak doporučuji po 1. 1. 2014 založit si s.r.o. (po tomto datu1 lze i vklad 1,-Kč ) a „převést“ dosavadní smlouvy s nezměněným rozsahem a strukturou dosavadní sjednané péče na nově vzniklou PO (doporučuji určit obchodní firmu = název PO, který bude vyhovovat i nabyvateli, tedy nikoliv „MUDr. Jan Novák s.r.o.“) a tu poté „prodat“ novému nabyvateli.

 3. Dokonce by možná mohly přistoupit i zdravotní pojišťovny na převod Vaší lékařské praxe z Vás (FO) na PO, kterou si založí již nový nabyvatel lékařské praxe, se kterým jste dohodnut nebo se teprve dohodnete, anebo dokonce přímo na jiného lékaře – FO za podmínky, že nedojde ke změně rozsahu a struktury sjednané péče u takto nově založené PO. Pak byste jako FO uzavřel s PO (nabyvatelem Vaší lékařské praxe) nebo dokonce přímo s jiným lékařem, který by byl také FO, smlouvu o prodeji podniku, anebo kupní smlouvu.

  Pokud by Vám tento postup zdravotní pojišťovny neschválily, pak byste nejdříve musel svou lékařskou praxi změnit na svou PO (s.r.o. – viz bod 2.) a následně smlouvou o převodu obchodního podílu byste převedl svůj obchodní podíl (se souhlasem Vaší manželky) v dosud Vaší PO na jiného společníka – nabyvatele Vaší lékařské praxe1, aniž by se jakkoli v důsledku uzavření smlouvy o převodu obchodního podílu změnili smlouvy o hrazených službách, které by byly již Vaší PO uzavřeny se zdravotními pojišťovnami.

 4. Pak už si dovoluji odkázat na články pana JUDr. Dušana Ružiče, Ph.D., advokáta v časopise Zdravotnické fórum od čísla 3/2011 a násl. „Prodej zdravotnického zařízení a soukromé praxe z pohledu práva – 1. část až 7. část“:

  a.   §23 odst. 3 zákona o zdravotních službách – pokud nebude platit bod 3., ale bod 1., tedy, že po ověření, že zdravotní pojišťovny nebudou mít problém s převodem Vaší praxe jako podnikající FO na Vaši PO, budete muset jako FO oznámit krajskému úřadu (MHMP) převod majetkových práv se žádostí FO o odejmutí oprávnění k poskytování zdravotních služeb – všeobecného lékařství a současně se žádostí PO – Vaší nově založené s.r.o. (nabyvatele majetkových práv) o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb – všeobecného lékařství (registrující poskytovatel), ideálně den odejmutí oprávnění FO a den udělení oprávnění Vaší PO a den nabytí účinnosti nových smluv mezi Vaší PO a zdravotními pojišťovnami = jeden den. Teprve poté se pustit do smluvního převodu už jako PO smlouvou o prodeji podniku či smlouvou o převodu obchodního podílu na nabyvatele (nového společníka, jednatele a lékaře). Ve Vašem případě bych doporučoval spíše smlouvu o převodu obchodního podílu, než smlouvu o prodeji podniku, jelikož nechcete převést své prostory ve Vašem domě jako součást „podniku“ na nabyvatele. Ve smlouvě o převodu obchodního podílu (prostory nebudete vkládat do Vašeho nového sro.) se určí nové sídlo (zdravotní pojišťovny nejspíš zkousnou takovou změnu sídla, pokud nové sídlo bude v obci, kde máte dosud sídlo, v případě HMP či jiného velkého statutárního města, by se nejspíš mělo jednat o stejnou městksou část), které bude rozdílné od Vašich prostor v domě.

  b.  Dle judikátů NS ČR 29 Odo 314/2001 a 29 Odo 405/2003 i smlouvou o prodeji podniku dle obchodního zákoníku např. z FO na nového nabyvatele lékařské praxe přecházejí na nabyvatele i práva a závazky prodávajícího (Vás) založené smlouvou o hrazených službách – viz §476 a 477 OBZ. Stejně tak smlouvou o převodu obchodního podílu dojde i k přechodu uzavřených smluv o hrazených službách na nového společníka (a jednatele), protože PO zůstává stejná a smlouvy o hrazených službách tak zůstanou i nadále v platnosti.

  c.  Stran Vaší paní manželky, pak pokud by se stala zaměstnankyní Vaší PO, pak dle §338 zákoníku práce by došlo k přechodu pracovněprávního vztahu na přejímajícího zaměstnavatele, pokud by tedy nabyvatel Vaší lékařské praxe si chtěl zvolit jiného zaměstnance – sestru, pak by muselo dojít k zániku pracovněprávního vztahu nejpozději předcházejícího dne platnosti (účinnosti) smlovy o převodu obchodního podílu či smlouvy o převodu podniku.


  d.  Jinak budete potřeba advokáta či notáře na právní záležitosti vztahující se k založení a vzniku PO a následného převodu obchodního podílu či převodu podniku. Stran ocenění lékařské praxe
  1 platí, že nejvyšší „cenu“ zajistí smlouvy o hrazených službách, pokud možno uzavřené se všemi zdravotními pojišťovnami a pokud možno na dobu neurčitou či alespoň na co nejdelší dobu od účinnosti převodu Vaší lékařské praxe. Vaše nová PO určená „k prodeji“ bude založena na zelené louce, takže víceméně s čístým štítem bez kostlivců ve skříni, takže i ocenění Vaší lékařské praxe nedá velkou práci účetnímu a daňovému poradci, který se již zabýval či zabývá prodejem lékařské praxe. Jinak ocenění a due diligence je spíše věcí nabyvatele, v jehož zájmu je, zjistit si veškeré podklady a informace o Vás, resp. Vaší PO.

  JUDr. MUDr. Jan Skácel


  ____________________________________________________________________________________________________________
  1.   Viz
  http://www.vzp.cz/uploads/document/infoservis-1-2012.pdf : VZP ČR nebude bránit uzavření smluvního vztahu v následujících případech: 1. změna právní formy původního smluvního partnera nebo změna z fyzické osoby na právnickou osobu, pokud nedojde ke změně rozsahu nebo struktury sjednané péče, 2. převzetí praxe z důvodu nemoci, odchodu do důchodu či úmrtí původního smluvního partnera, pokud je z pohledu regionu nezbytné zachovat tuto kapacitu v síti a zároveň se jedná o úvazek minimálně 0,8 (kapacita pracoviště u ambulantních specialistů minimálně 24 ordinačních hodin týdně, u praktiků minimálně 20 ordinačních hodin týdně, u stomatologů minimálně 28 ordinačních hodin týdně), pokud nedojde ke změně rozsahu nebo struktury sjednané péče.
  2.      §142 ZOK (zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)) 
  3.     Po 1. 1. 2014: V zakladatelské listině může být určeno, že společník může převést podíl na osobu, která není společníkem, bez souhlasu valné hromady, resp., že obchodní podíl je volně převoditelný na třetí osoby. Ve smlouvě o převodu obchodního podílu musí být ujednáno, že nabytím podílu přistupuje nabyvatel ke společenské smlouvě (k zakladatelské listině) společnosti (PO) a pospisy na smlouvě musí být úředně ověřeny. - viz §208 a 209 ZOK


  www.tribune.cz

Zdroj: www.tribune.cz

Sdílejte článek

Doporučené