Přeskočit na obsah

Jaké kompetence by mohly sestry převzít od lékařů?

Jaké z následujících úkonů (popřípadě za jakých okolností) vykonávají ve Vaší nemocnici sestry? Popřípadě přivítala by Vaše nemocnice, kdyby sestry mohly některé z těchto kompetencí vykonávat?

Nemocnice České Budějovice, a. s., tisková mluvčí Ivana Kerlesová

1) podávání léků  - hypnotik, analgetik, laxativ bez indikace lékaře
Sestry v naší nemocnici samy léky nepodávají, vždy na základě ordinace lékaře. Domníváme se, že tuto kompetenci by mohly mít.

2) odběry a vyhodnocování biologického materiálu (i jejich indikace)
Výsledky odběrů vyhodnocuje každá sestra, ale reaguje na ně (ordinuje) pouze lékař.

3) léčba ran a dekubitů
V Nemocnici České Budějovice zdravotní sestry běžně provádějí léčbu výše uvedeného, máme i tým sester, které jsou specialistky na tuto oblast. Dekubity jsou zcela v kompetenci sester, o léčbu ran se s lékaři dělí (spolupracují, lékaři často naopak nechávají v kompletní kompetenci sestry a zasahují pouze v okamžiku, kdy je třeba naordinovat antibiotika).

4) aplikace inzulínu dle glykemického profilu
Na některých odd. provádějí sestry, vždy je ale od lékaře přesně naordinováno, kolik jednotek inzulínu mají aplikovat, pokud je hladina cukru (glykemie) v krvi v určitých hodnotách.

5) podávání diuretik
Na některých odd. si sestry samy korigují, opět ale dle ordinace lékaře, kdy mají jasně stanoveno, v kterém momentu a kolik aplikovat.

6) edukace před vyšetřením - když pacienti podepisují informovaný souhlas
Sestry pacienta poučují, ale po sesterské linii (= informace o ošetřovatelské péči). Nevidíme problém v tom, kdyby informovaly běžně místo lékaře. Zůstává ale otázka, kdo by byl zodpovědný v případě, kdyby si pacienta stěžoval, že mu byly informace špatně podány, málo vysvětleny a došlo k soudnímu sporu...

7) sběr komplexní anamnézy (ne pouze ošetřovatelské)
Sestra by mohla provádět.

8) indikace a podávání krevních derivátů
Sestry neprovádí v naší nemocnici a tuto kompetenci bychom rozhodně doporučovali nechat lékařům....

9) odstranění stehů nebo centrálního žilného katetru
Sestry na některých odd. provádějí a sestrám bychom tuto kompetenci dali.

Když to shrneme, tak kromě kompetence „indikace a podávání krevních derivátů“ by sestry mohly mít rozšířené kompetence (léčbu ran a dekubitů se přímo učí při získávání své kvalifikace), ale rozhodně by tomu předcházelo několik let praxe. Sestry by musely být vzdělané, určitě by nestačilo středoškolské vzdělání (např. při ordinování léků by musely mít již ve svém kvalifikačním vzdělání farmakologii - to je nyní při přípravě na povolání na vysoké škole) a doporučili bychom i k některým bodům absolvování specializačního studia či certifikovaných kurzů...Se zvyšováním kompetencí by ruku v ruce měla jít i úprava personální vyhlášky, která by ve všem měla být konkrétnější než doposud.

Anna Skalická, viceprezidenka České asociace sester

Česká asociace by přivítala rozšíření kompetencí sester a tomu tedy přizpůsobit náplň vzdělávání sester. Nemocnice v současné době  mají málo sester i dalších nelékařských pracovníků, ale diskuze o rozšíření kompetencí  by měla nadále probíhat.  Na vaše otázky se zcela shodujeme s odpovědí z nemocnice České Budějovice, a.s. kromě bodu edukace před vyšetřením. Zde navrhujeme, že sestry edukují , ale po sesterské linii. Místo lékaře by edukovat neměly, edukovat má ten, kdo výkon provádí.

Městská nemocnice Ostrava, Magda Otáhalová, tisková mluvčí


1) podávání léků  - hypnotik, analgetik, laxativ bez indikace lékaře. Analgetizace ano. Jsou vypracovány standardy a směrnice, jak postupovat dle stupnice bolesti. Lékař musí naordinovat hodnotové a časové údaje, které pak sestra podá dle stupnice bolesti.

2) odběry a vyhodnocování biologického materiálu (i jejich indikace) Ve směrnici nebo standardu může být popsáno, které základní odběry při dané dg.  by sestra mohla automaticky odebrat. U vyhodnocení to je podobné, zase by si organizace mohla  popsat jaké typy odběrů. U nás sestra vyšetřuje pouze glykemii glukometrem.

3) léčba ran a dekubitů – toto sestry s certifikovaným kurzem u nás provádějí

4) aplikace inzulínu dle glykemického profilu Lékař ordinuje. Sestra musí podle ordinace

5) podávání diuretik - pouze lékař ordinuje

6)  edukace před vyšetřením - když pacienti podepisují infomovaný souhlas. Sestra nemůže edukovat o něčem, co nevykonává, proto sestra edukuje pouze o přípravě a lékař o výkonu.

7) sběr komplexní anamnézy (ne pouze ošetřovatelské) Lékařskou anamnézu pouze lékař

8) odstranění stehů – mohou i sestry nebo centrálního žilného katetru – toto lékaři

Ústřední vojenská nemocnice v Praze

Václava Otcová, vrchní sestra Interní kliniky 1. LF UK a ÚVN:

Je to celkem jednoduché - vycházíme z legislativy - vyhlášky 55/2011Sb. - Vyhláška o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků:
1) podávání léků  - hypnotik, analgetik, laxativ bez indikace lékaře - bez ordinace není možné
2) odběry a vyhodnocování biologického materiálu (i jejich indikace) - bez indikace nelze
3) léčba ran a dekubitů - ano k tomu je kompetence z vyhlášky
4) aplikace inzulínu dle glykemického profilu - bez ordinace není možné
5) podávání diuretik - jen na základě ordinace lékaře
6) edukace před vyšetřením - když pacienti podepisují infomovaný souhlas - kdo výkon provádí, ten informuje; sestra může informovat o výkonech, které provádí
7) sběr komplexní anamnézy (ne pouze ošetřovatelské), - lékařská anamnéza je velmi důl. pro stanovení dg.pacienta - proto ji musí odebírat lékař
8) indikace a podávání krevních derivátů - na základě indikace
9) odstranění stehů nebo centrálního žilného katetru  - na základě indikace

Lucie Kubátová, vrchní sestra Chirurgické kliniky 2. LF UK a ÚVN
1) hypnotika a laxativa i analgetika s ordinací lékaře. Analgetika jsou ordinována při bolesti, sestry lék a možnou dávku a podávají dle bolesti na základě ordinace lékařem.
2) odběry a vyhodnocování biologického materiálu (i jejich indikace)-  jen na indikaci
3) léčba ran a dekubitů - dekubity ano a rány po zhodnocení při akutní ráně chirurgem
4) inzulín mají ordinován podle výše glykémie – úkolem sestry je glykémii držet v požadovaných hodnotách
5) diuretika jsou obdobná jako u inzulínu, podle požadované bilance tekutin
6) sestra edukuje, ale jen v rámci svých kompetencí
7) sestry odebírají pouze ošetřovatelskou anamnézu
8) indikace a podání TRF derivátů je plně na lékařích
9) stehy extrahují po ordinaci a CŽK také, pokud není v ordinaci katétr ex při teplotě

Některá léčiva ordinuje lékař fakultativně (tzn. na základě potřeby) – týká se to např. léků při bolesti, nespavosti, při zácpě apod. Fakultativní ordinace musí obsahovat max. denní dávku a minimální interval mezi dvěma podáními – na základě takové ordinace pak může sestra sama rozhodnout o podání, musí se držet stanovených mantinelů.

Renata Dušková, vrchní sestra Kliniky ortopedie 1. LF UK a ÚVN

Všechny vyjmenované činnosti provádějí sestry pouze na ordinaci lékařů.
V případě hojení ran máme na oddělení vyškolenou sestru na problematiku hojení ran, která úzce spolupracuje s lékaři, navrhuje určité materiály k hojení ran, ale všechny převazy se provádějí na základě ordinace lékaře.

Veronika Neničková, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Nemocnice Kyjov

Souhlasím za určitých podmínek (specializační vzdělávání, certifikované kurzy apod.) s rozšířením sesterských kompetencí v oblasti léčby dekubitů a chronických ran, odstranění stehů a centrálních katetrů, edukace před vyšetřením, popřípadě odběr komplexní anamnézy nebo odběr a vyhodnocení některého biologického materiálu (krev, stolice, moč, stěry z ran).

Fakultní Thomayerova nemocnice v Praze, mluvčí  Martina Štanclová

V současné době je větší nedostatek sester než lékařů, takže zvyšovat jejich pracovní zátěž bohužel neřeší problém nedostatku lékařů. Aby mohly mít sestry kompetence a dělat zmíněné úkony, musely by se hodně změnit osnovy a předměty už ve školách, což by se ale stejně neprojevilo v dohledné době.

Nemocnice Kladno, vrchní sestra Aneta Heřmanová

Myslím si, že sestry kompetence rozšířit nechtějí. Píši na toto téma práci a z počtu 160 sester, chce rozšířit kompetence 14 a to za podmínek zvýšení platu, dostatku personálu, změny legislativy. Z výše uvedených kompetencí mi vyhovují tyto kompetence:
- léčba ran a dekubitů
- odstranění stehů nebo centrálního žilného katetru

FN Motol, tisková mluvčí Pavlína Daňková

Vyjmenované kompetence sestry s přehledem mohou převzít a v odborných kruzích byla problematika opakovaně diskutována, ale musí byt na výkon připraveny již v pregraduální přípravě, což zatím není, s kompetencemi souvisí zodpovědnost. Tento model funguje v mnoha zemích a je to smysluplné, hojení chronických ran i dekubitů sestry v kompetencích mají již dnes a také to dělají. To, že sestry v současné době některé výkony dělají,neznamená, ze je mohou automaticky převzít, odpovědnost padá na lékaře, pro provádění činnosti jsou potřeba nejen praktické dovednosti, ale hlubší znalosti teoretické, mít kompetence znamená rozhodovat a zodpovídat za zdravotní stav pacienta.Změna ve vzdělávání sester by pravé měla vest k navýšení kompetencí.

ivb, www.tribune.cz

 

 

Zdroj: www.tribune.cz

Sdílejte článek

Doporučené