Přeskočit na obsah

Jaký je správný postup před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb

Povinností zdravotní pojišťovny je zajistit svým pojištěncům zdravotní péči, včetně její časové a místní dostupnosti, prostřednictvím poskytovatelů zdravotních služeb, se kterými na základě výsledků výběrového řízení vyhlášeného místně příslušným krajským úřadem uzavřela smlouvu o poskytování a úhradě zdravotních služeb.

VZP ČR je oprávněna uzavřít smlouvu s uchazečem pouze tehdy, bylo‑li uzavření takové smlouvy ve výběrovém řízení doporučeno. Výsledek výběrového řízení a stanovisko vyhlašovatele však nezakládají právo poskytovatele zdravotních služeb na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče.

VZP ČR jakožto plátce poskytovaných hrazených služeb akceptuje kladný výsledek výběrového řízení, pokud se konalo po datu 1. 4. 2012, tedy po nabytí účinnosti „nových“ zdravotnických předpisů (zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení poskytovaných zdravotních služeb, vyhlášky č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení, apod.).

Před konáním samotného výběrového řízení je pro pojišťovny přínosem disponovat podrobnějšími informacemi nebo záměrem od poskytovatele, kdy je pak případně možné přihlédnout i k zaslaným podpůrným argumentům.

JUDr. Barbora Písařová, vedoucí oddělení správy smluv RP Plzeň

Konání výběrového řízení je nezbytné vždy, když dochází k faktickému rozšíření poskytovaných zdravotních služeb o dosud neposkytované druhy nebo formy zdravotních služeb, popř. obory zdravotní péče.

V případě doporučujícího výsledku výběrového řízení je pak přistoupeno na základě žádosti k samotnému projednání smluvního vztahu. O rozhodnutí VZP ČR je následně poskytovatel písemně vyrozuměn.

Přehled základních dokumentů potřebných k uzavření nové smlouvy

  • žádost o smlouvu
  • kopie pravomocného rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb, resp. rozhodnutí o registraci vydaného místně příslušným správním orgánem
  • kopie zřizovací listiny schválené zřizovatelem poskytovatele u státních nebo krajských poskytovatelů
  • kopie výpisu z obchodního rejstříku u fyzických nebo právnických osob zapsaných do OR
  • sdělení poskytovatele o bankovním spojení (kopie smlouvy s bankou se nevyžaduje)
  • doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s poskytováním hrazených služeb, vydaný příslušnou pojišťovnou
  • rozpis ordinačních hodin
  • personální zabezpečení (kopie dokladů o vzdělání)
  • doklady od přístrojového vybavení
  • další dokumenty dle druhu segmentu, ve kterém je péče poskytována

Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 2, která vymezuje smluvený druh, formu a rozsah hrazených služeb, odbornost pracoviště, včetně personálního zajištění a technického vybavení pro nasmlouvané hrazené služby a dohodnutého spektra zdravotních výkonů.

Smlouvy jsou uzavírány na dobu určitou či neurčitou, dle segmentu zdravotní péče, ve kterém jsou hrazené služby poskytovány. VZP ČR preferuje uzavření smlouvy v elektronické formě; pomoc se získáním certifikátu pro elektronický podpis může poskytovatel nalézt na webových stránkách https://www.vzp.cz/e‑komunikace/vzp‑point.

VZP ČR při rozhodování o nutnosti a potřebě zajištění péče vychází nejen z platné legislativy, ale průběžně vyhodnocuje a analyzuje stav sítě poskytovatelů zdravotní péče i na základě podnětů pojištěnců, průměrného věku lékařů, oznámení o ukončení smluvního vztahu apod. a jakýkoli předpoklad nezajištění péče se snaží aktivně řešit.

JUDr. Barbora Písařová,
vedoucí oddělení správy smluv RP Plzeň

V souvislosti s vývojem epidemie COVID‑19 přijímá VZP ČR potřebná organizační opatření – sledujte stránky www.vzp.cz/poskytovatele.

Zdroj: VZP - Komerční sdělení

Sdílejte článek

Doporučené