Přeskočit na obsah

Kliničtí farmaceuti nabídnou konzultace ambulancím

České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP se podařilo na příslušné pracovní skupině prosadit nový výkon do seznamu hrazených zdravotních výkonů. Umožní hradit konziliární zhodnocení medikace ambulantního pacienta klinickým farmaceutem.

Na základě požadavku ošetřujícího lékaře zhodnotí klinický farmaceut stávající nebo plánovanou medikaci, využije přitom lékový záznam i zdravotní dokumentaci pacienta, vypracuje návrh řešení, a to vše se souhlasem pacienta. Konzultace většinou proběhne nad dokumentací bez fyzické přítomnosti pacienta. Záměrem je předejít problémům s farmakoterapií, případně již vzniklé problémy řešit. Výsledkem práce klinického farmaceuta je pak farmakoterapeutické doporučení a zpráva pro ošetřujícího lékaře s návrhem dalšího postupu. Klinický farmaceut může mimo jiné navrhnout úpravu farmakoterapeutického režimu nebo dávkovacího režimu, případně navrhnout alternativy léčiva s jinými farmakodynamickými či farmakokinetickými vlastnostmi.

Tuto službu by mohli využít praktičtí lékaři, psychiatři nebo další ambulance, zejména ty, které ve zvýšené míře pečují o polymorbidní pacienty. Navržený výkon je kalkulován na jednu hodinu práce a celkem 703 body, do vyhlášky o seznamu výkonů by se mohl zařadit k lednu 2022. Navrhovatelé odhadli, že by za rok mohlo tuto službu využít pět tisíc až deset tisíc pacientů. Poskytovali by ji kliničtí farmaceuti z nemocnic, kteří již mají zkušenost se spoluprací s nemocničními ambulancemi.

Nový výkon klinického farmaceuta byl schválen jednomyslně všemi, kdo na jednání pracovní skupiny měli hlasovací právo. Podpořili jej zástupci zdravotních pojišťoven i lékařů. Při jednání přesto vznikla k návrhu diskuse. Proti přijetí návrhu se vyslovil přítomný zástupce České farmaceutické společnosti ČLS JEP, který ale nemohl hlasovat. Podle jeho vyjádření, jak je zaznamenáno v zápise z jednání pracovní skupiny, by měl být výkon jasněji vymezen z hlediska kompetencí a vůbec by měl být popis výkonu přesnější.

Česká lékárnická komora pak na jednání podotkla, že i lékárníci bez specializované způsobilosti v oboru klinická farmacie budou chtít tento výkon sdílet. Česká lékárnická komora se souběžně snaží prosadit nový hrazený výkon konzultace s pacientem nad lékovým záznamem. Probíhat má v konzultační místnosti v lékárně a hrazený ze zdravotního pojištění má být po indikaci lékařem. Pracovní skupina pro sazebník výkonů jej zatím neprojednala.

Na otázce jasného odborného i právního vymezení kompetencí a rolí klinických farmaceutů a ostatních lékárníků dosud není shoda. Téma je v lékárnické obci vnímané velmi citlivě. Klinickou praxi vykonává v Česku zhruba 150 lékárníků. Specializační obor klinická farmacie v Česku vznikl v roce 2010 a jeho obsahem je mimo jiné komplexní zhodnocení medikace s využitím zdravotní dokumentace.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené