Přeskočit na obsah

Laureáti Discovery Award jsou chytří a… mladí

Ve středu 20. června se v Profesním domě MFF UK na Malostranském náměstí v Praze uskutečnilo slavnostní vyhlášení výsledků prestižní soutěže Discovery Award, která byla založena v loňském roce z iniciativy společnosti Novartis. Cena je určena mladým vědcům v oblasti medicíny a farmacie do 40 let a jejím cílem je podpořit a stimulovat odvážné a inovativní počiny pomáhající zlepšovat kvalitu života pacientů a poukázat na inovativní potenciál českého zdravotnictví i farmacie.

V úvodu slavnostního večera se prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., děkan 1. lékařské fakulty UK a člen odborné poroty zamýšlel nad tím, co lze považovat za inovaci a jak ji jednotlivé instituce a úřady nejen z biomedicínské oblasti charakterizují. „Osobně se mi líbí definice ministerstva průmyslu a obchodu Spojeného království, která za inovaci považuje úspěšné využívání nových myšlenek, z čehož je dobře patrné, že inovace je něco více než jen dobrá myšlenka. Bez kreativity a úspěšného dotažení původního nápadu do nějaké aplikovatelné podoby nelze o inovaci hovořit,“ říká prof. Zima. V oblasti zdravotnictví lze podle něj inovace nacházet v moderních způsobech léčby i diagnostiky. Je však třeba si uvědomit, že na počátku úspěšné inovace stojí základní výzkum. Pokud bychom se omezili pouze na zlepšování zlepšeného a inovování inovací bez přinášení nových poznatků ze základního výzkumu, lze podle prof. Zimy předpokládat, že tento potenciál se časem vyčerpá. Nelze také zapomínat, že každou inovaci si někdo objednává a platí. Mohou to být instituce státní i soukromé, někdy se k nim připojují i jednotlivci, kteří podporují výzkum a vývoj prostřednictvím nadačních darů. S tím souvisí také očekávání, které inovace vzbuzují. V oblasti zdravotnictví stát i zdravotní pojišťovny od inovací očekávají především úspory nákladů, zatímco pacient naopak doufá v dostupnost lepší péče, což jsou v praxi zpravidla dvě protichůdné věci, protože realizace každé inovace něco stojí a investor předpokládá, že se mu vložená investice navrátí.

Nejlepší podpora je reálná podpora

Je dobré si v této souvislosti také povšimnout postoje naší politické reprezentace, která sice deklaruje obecnou podporu inovativní a vzdělanostní společnosti, ovšem rozpočtové priority nejsou s tímto postojem vždy kompatibilní. Proto jsou různé aktivity, které se snaží podporovat vědu a výzkum nejen proklamacemi, ale i fakticky, určitě vítané. „Cena Discovery Award je snad jediná cena, která oceňuje inovativní počiny mladých vědců na poli medicíny a farmacie v České republice. Je to nesmírně důležitá iniciativa, neboť chytrých mladých hlav v medicíně i farmacii máme dostatek, což nakonec dokazují i početná zahraniční angažmá a uznání. Je však třeba je vyzdvihnout, ocenit a podpořit jejich práci zde v České republice,“ shrnuje názory odborné poroty prof. Zima.

Každý, kdo přichází s novou inovací, musí mít vedle potřebného kvalitního vzdělání, dobré myšlenky, dostatku kreativity a štěstí také určitou odvahu přicházet s něčím novým, a bořit tak některé zažité mýty. Nezbytná je i podpora spolupracovníků a nadřízených. A právě všechny uvedené předpoklady splňují i letošní laureáti Discovery Awards, jež vybrala odborná porota složená z renomovaných odborníků, kteří dlouhodobě působí v oblasti zdravotnictví. Jejími členy byli prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc., přednosta neurochirurgické kliniky 1. LF KU, IPVZ a ÚVN Střešovice a prezident Evropské asociace neurochirurgických společností; prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc., přednostka Centra diabetologie IKEM; doc. MUDr. Igor Puzanov, ředitel klinického výzkumu fáze I, Vanderbilt‑Ingram centre University Nashville v americkém Tennessee; prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN, přednosta Kliniky nefrologie 1. LF UK a VFN; prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., ředitel Masarykova onkologického ústavu a předseda České onkologické společnosti ČLS JEP; prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, děkan 1. LF UK Praha, přednosta ÚLBLD 1. LF UK a VFN; prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc., chirurg, onkolog a senátor PČR; MUDr. Pavel Horák, CSc., MBA, ředitel VZP; Bc. Vladimír Kothera, MBA, generální ředitel zdravotní pojišťovny Metal‑Aliance; Ing. Ivan Malý, CSc., děkan Ekonomicko‑správní fakulty Masarykovy univerzity, a MUDr. Marek Zeman, MBA, ředitel Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.

Oceněné byly projekty jak z oblasti diagnostiky, tak terapie

Společnost Novartis vyčlenila pro tento ročník sumu 200 000 korun. Odborná porota rozhodla, že se tato částka rozdělí mezi tři oceněné projekty. Sto tisíc korun získal MVDr. Boris Tichý, Ph.D., z Interní hematoonkologické kliniky LF MU a FN Brno, za práci „Zdokonalená molekulární diagnostika a prognostická stratifikace chronické lymfocytární leukémie a dalších lymfoproliferací“. Po padesáti tisících si pak rozdělili MUDr. Roman Škulec ze Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje, autor projektu „Terapeutická hypotermie po srdeční zástavě v přednemocniční neodkladné péči v České republice“, a MUDr. Martin Kaláb z Kardiochirurgické kliniky LF UP a FN Olomouc, jenž představil projekt „Rekonstrukce rozsáhlých defektů hrudní stěny s využitím transplantace alogenního kostního štěpu“.

„Věda a výzkum, zejména v oblasti medicíny, jsou nesmírně důležité hlavně v období, kdy narůstá počet zákeřných nemocí postihujících lidi v produktivním věku. Inovativní přístupy jim dokáží mnohdy vrátit zdraví nebo alespoň podstatně zvýšit kvalitu života a navrátit tyto pacienty do pracovního procesu. Discovery znamená objev a věda je cesta k objevování léčby onemocnění. V podpoře mladých vědců v medicíně a farmacii budeme v České republice nadále pokračovat,“ doplňuje David Skalický, Head of Market Access & Corporate Affairs Novartis s.r.o.

Další ročník ceny Discovery bude vyhlášen koncem roku 2012. Přihlášky do soutěže budou přijímány, stejně jako v loňském roce, prostřednictvím webové aplikace na www.discoveryaward.eu, kde budou uvedené všechny podmínky a příslušný postup.

Zdroj: Medical Tribune

Sdílejte článek

Doporučené