Přeskočit na obsah

Lékařská praxe provozovaná fyzickou osobou

Převod lékařských praxí – seriál MT

Na úvod je potřeba definovat, kdy je lékař chápán jako fyzická osoba. Jde o:

• fyzické osoby, nezapsané v obchodním ani živnostenském rejstříku, podnikající na základě zvláštních předpisů (zákon č. 455/1991 Sb.) a zaměstnávající v rámci svého podnikání jiné osoby

• fyzické osoby, nezapsané v obchodním ani živnostenském rejstříku, podnikající na základě zvláštních předpisů (zákon č. 455/1991 Sb.), které nezaměstnávají v rámci svého podnikání jiné osoby a pracují na vlastní účet.

Nepatří sem podnikatelé, kteří pouze vlastní zdravotnické zařízení, ale nepracují v něm.

Jak vede lékař jako fyzická osoba daňovou evidenci

Fyzická osoba vede zpravidla daňovou evidenci dle § 7b zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů. Tato daňová evidence jejíž forma není závazně stanovena, zajišťuje zjištění základu daně z příjmů a obsahuje údaje o příjmech a výdajích, v členění potřebném pro zjištění základu daně, majetku a závazcích.

Zdanitelný příjem v daňové evidenci vzniká okamžikem připsání finanční částky na účet poplatníka nebo jejím přijetím do pokladny a daňový výdaj v okamžiku uhrazení faktury, nikoliv v okamžiku vlastní spotřeby.

Tato skutečnost dává prostor pro různé daňové optimalizace, které jsou v praxích privátních lékařů realizovány především předzásobením spotřebním a zdravotním materiálem před koncem zdaňovacího období, kdy vlastní spotřeba tohoto materiálu se odehraje až ve  zdaňovacím období následujícím. Nesleduje se časová souvislost. Např. nájem zaplacený v roce 2009 za rok 2010 je daňovým výdajem roku 2009.

Nevylučuje se však možnost aby fyzická osoba na základě vlastního uvážení vedla účetnictví (účtovala podvojnými zápisy) pokud se to pro ni jeví z jakéhokoliv důvodu jako výhodnější.

Zdanění

Počínaje zdańovacím obdobím kalendářního roku 2008 platí pro fyzické osoby jednotná sazba daně ve výši 15% z daňového základu, který lze zjednodušeně charakterizovat jako částku o kterou zdanitelné příjmy ve zdaňovacím období (kalendářním roce) převyšují výdaje prokazatelně vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení. Tento zdaňovací základ se dále snižuje o nezdanitelnou část základu daně a o odčitatelné položky od základu daně. Obě tyto kategorie vymezuje zákon o daních z příjmů.

Fyzická osoba má možnost neuplatnit výdaje v prokázané výši ale procentem z dosažených příjmů. U provozovatelů lékařských praxí je to 40% z dosažených zdanitelných příjmů. V čase vzniku tohoto článku byl připraven a již i legislativně projednáván návrh  zvýšení na 60%.

Ručení

Fyzická osoba ručí veškerým svým majetkem, tedy i osobním majetkem, který není zařazen do obchodního majetku provozovatele praxe. V případě neúspěchu v podnikání hrozí i možnost ztráty osobního majetku. Tato skutečnost se v poslední době stává hlavním argumentem při rozhodování provozovatelů privátních lékařských praxí – fyzických osob k přeměně podnikatelského subjektu na právnickou osobu, to je na obchodní společnost, v naprosté většině případů na společnost s ručením omezeným (s.r.o.).

Dědění

Lékařská praxe vedená fyzickou osobou není předmětem dědického řízení. Úmrtím provozovatele praxe zaniká registrace NZZ a předmětem dědického řízení se stává pouze hmotný majetek, nacházejí se v ordinaci. Z toho vyplývá, že např. lékařská praxe jejíž tržní hodnota stanovená znaleckým posudkem činí 1 000 000 Kč se úmrtím provozovatele praxe znehodnotí na zlomek z této částky.

Hmotné vybavení ordinace není zdaleka to rozhodující proč se lékařské  praxe prodávají. Samostatný prodej tohoto vybavení je většinou prakticky nemožný a proto nejsou výjimečné případy, kdy dědicové za likvidaci takto zděděného majetku musí zaplatit namísto aby inkasovali. Tato skutečnost se rovněž významně podílí na úvahách provozovatelů praxí o tom, zda by nabylo lepší podnikat jako osoby právnické. Tedy zpravidla transformací na s.r.o.

Prodej

Lékařskou praxi lze prodat. Prodeje se nejčastěji realizují jako prodej podniku. Získaný příjem podléhá dani z příjmů dle běžných pravidel pro zdaňování příjmů fyzických osob. Pro rok 2009 je tato sazba daně 15%. Tento příjem z prodeje podléhá platbám sociálního a zdravotního pojištění. Výdaj realizovaný u kupujícího na nákup ordinace (koupě podniku) je při dodržení podmínek stanovených zákonem o dani z příjmů daňově uznatelným výdajem kupujícího.

Vyřazení majetku                                   

Fyzická osoba může na základě svého uvážení vyřadit z obchodního majetku majetek do osobního užívání (např. osobní automobil, který bude nadále používat již jen pro soukromé účely). Takto vyřazený majetek může po čase např. darovat nebo prodat. Pokud se darování uskuteční mezi osobami zařazenými pro účely daně darovací do I. nebo II.. skupiny, je darování tohoto majetku osvobozeno od daně darovací.

Do I. skupiny patří příbuzní v řadě přímé a manželé. Do II. skupiny patří příbuzní v řadě pobočné, a to sourozenci, synovci, neteře, strýcové a tety, manželé dětí (zeťové a snachy), děti manžela, rodiče manžela, manželé rodičů a osoby, které s dárcem žily nejméně po dobu jednoho roku před převodem ve společné domácnosti a které z tohoto důvodu pečovaly o společnou domácnost nebo byly odkázány výživou na dárce.

V případě prodeje v době kratší než 5 let od vyřazení majetku z obchodního majetku poplatníka je příjem získaný prodejem z tohoto majetku zdanitelným příjmem, pokud mezi vyřazením a prodejem uplyne doba delší než 5 let je příjem z prodeje od daně z příjmů fyzických osob osvobozen.

Smlouvy se zdravotními pojišťovnami

Provozovatel lékařské praxe - fyzická osoba nemůže dle stávající legislativy, při případném prodeji praxe, převést na kupujícího registraci NZZ a smlouvy se zdravotními pojišťovnami. I tyto dvě skutečnosti mají významnou váhu pro rozhodování jednotlivých provozovatelů, zda nadále podnikat jako fyzická osoba nebo se transformovat  na osobu právnickou.

Statistické údaje o praktických lékařích

Dle údajů ÚZIS ČR bylo v roce 2006 v České republice celkem 29 230 ambulantních lékařů. Přitom praktičtí lékaři byli zastoupeni 49,8% což představuje v absolutním vyjádření 14 551. Z tohoto počtu bylo 5 123 praktických lékařů pro dospělé  a 2 281 praktických lékařů pro děti a dorost. Dále je pro názornost uvedeno věkové složení praktických lékařů pro dospělé a základní ekonomické informace vztahující se k jejich  privátním praxím tak jak je uvádí ÚZIS ČR.

Věkové složení praktických lékařů pro dospělé:

Do 34 let včetně                4,9%

35 – 44 let                         15,9%

45 – 54 let                         44,4%

55 – 64 let                         25,8%

65 let a více                       9% z celku

Základní ekonomické informace k privátním praxím

Na základě převzatých údajů z výkazů E (MZ) 5-01 (které jsou však pouze orientační, z ne příliš rozsáhlého souboru respondentů  jejich vypovídací schopnost nemusí být proto jednoznačná) za vybraná zařízení lze odvodit, že v roce 2007 celkové průměrné příjmy připadající na ordinaci praktického lékaře pro dospělé dosáhly částky 1 549 000 Kč, celkové daňově uznatelné výdaje činily za stejné zdańovací období 1 070 000 Kč a z toho vyplývající zisk (daňový základ pro daň z příjmů fyzických osob) před zdaněním představoval 479 000 Kč.

Dostupné ekonomické údaje nás opravňují k závěru, že hodnota lékařských praxí a to nejen praktických lékařů pro dospělé, není zanedbatelná. Dostupné údaje o věkové struktuře jejich provozovatelů zase k závěru, že problematika úplatných převodů těchto praxí bude nabývat na významu.

 

 ing. František Elis ing. František Elis, www.tribune.cz

autor je daňový poradce a odhadce prodeje lékařských praxí

Zdroj: www.tribune.cz

Sdílejte článek

Doporučené