Přeskočit na obsah

Lékařské fakulty s IPVZ podepsaly Memorandum o vzájemné spolupráci

Memorandum o vzájemné spolupráci
Foto MZ ČR

Asociace děkanů lékařských fakult a Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) se dohodly na časově neomezené spolupráci při tvorbě systému, realizaci a rozvoji postgraduálního vzdělávání zdravotnických pracovníků, společném efektivním využívání lidských i materiálních zdrojů a společné participaci na vědecko‑výzkumné činnosti. Spolupráce, kterou obě strany stvrdily podepsáním memoranda, počítá se vznikem společné vědecké rady, spoluprací při elektronizaci systému a vytvoření i následování společné strategie specializačního vzdělávání zdravotníků.

Hlavním cílem Memoranda o vzájemné spolupráci, které obě strany podepsaly 17. května 2023, je podle ministerstva zdravotnictví postupné a systematické zkvalitňování a propojování specializačního vzdělávání. Stvrzení spolupráce mezi IPVZ a lékařskými fakultami prostřednictvím tohoto dokumentu podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka zjednoduší život mladým lékařům, sníží administrativu a zvýší jistotu všech, kteří se na systému vzdělávání lékařů podílejí. Považuji za velký úspěch, že lékařské fakulty a IPVZ navázaly spolupráci založenou na vzájemném respektu, ze které budou mít prospěch obě strany. Vzdělávání lékařů je jednou z mých zásadních priorit, a právě tato dohoda a z ní plynoucí spolupráce jsou pro mě velkým milníkem. Nejen jako pro ministra, ale i pro lékaře a vysokoškolského pedagoga. Jasně jsme stanovili to propojení, pozici. Tento krok naprosto zásadním způsobem zjednoduší život mladých lékařů, kteří si vybírají obor a připravují se k atestaci,“ uvedl ministr Vlastimil Válek, který současně očekává, že nastavení spolupráce postupně eliminuje zmatky okolo vzdělávání, se kterými se dnes musejí mladí lékaři často potýkat. „Skončilo dublování a jakékoli zmatené situace. Nastala doba úzké spolupráce fakult, vzdělávacích organizací, asociace děkanů, IPVZ a ministerstva zdravotnictví,“ pronesl ministr.

Nové organizační řízení IPVZ

Systematickému zkvalitňování a propojování specializačního vzdělávání má napomoci mimo jiné i nový model organizačního řízení IPVZ. Obnovena má být také činnost Vědecké rady Institutu. Dle memoranda má být uplatňováno nové organizační uspořádání IPVZ, které počítá s rozdělením na základní vzdělávací strukturu tvořenou vzdělávacím pracovištěm a po věcné stránce rozčleněnou na katedry a subkatedry. Toto členění bude stejné u lékařů, farmaceutů a základních pracovišť zubního lékařství. V budoucnu však mohou vzniknout i katedry zastřešující několik oborů specializačního vzdělávání. Jednotlivé katedry by měly plnit také administrativně podpůrnou funkci pro akreditační komise a jejich členy. Cílem je snížení zátěže ministerstva a členů akreditačních komisí a zajištění spolupráce s fakultami při zabezpečování aprobačních zkoušek. Vedoucí kateder a subkateder mají být dle dohody vybíráni z řad předních odborníků na dobu maximálně pěti let s možností opětovného jmenování. Pětičlenná komise pro výběrová řízení bude složena ze zástupců IPVZ, Asociace děkanů lékařských fakult, specializační oborové rady (SOR) pro daný obor, příslušné odborné společnosti a ministerstva zdravotnictví. Dle memoranda mají jmenovaní vedoucí kateder následně úzce spolupracovat se SOR příslušného lékařského oboru. Koordinaci SOR a vedení katedry pak zastřeší nejvyšší představitel IPVZ a předseda Asociace děkanů lékařských fakult.

Společná Vědecká rada

Po odborné stránce má na vzdělávací aktivity dohlížet obnovená Vědecká rada Institutu. Ta je koncipována jako odborný poradní orgán ředitele IPVZ a tvoří ji celkem 15 členů.
Osm členů jmenuje Asociace děkanů lékařských fakult, tedy jednoho zástupce za každou fakultu, zbytek nominuje ředitelka IPVZ či ministerstvo zdravotnictví. Členové následně zvolí ze svého středu předsedu a místopředsedu. Rada má projednávat všechny otázky rozvoje a činnosti institutu, koncepci postgraduálního vzdělávání, zvláště pak zásadní otázky týkající se pedagogické či vědecko‑výzkumné činnosti. Projednávat bude ale také personální obsazení jednotlivých pedagogických pracovišť. Vědecká rada tak bude mít právo vyjadřovat se také k podmínkám a výsledkům výběrových řízení na vedoucí kateder. Vědecká rada se bude scházet minimálně dvakrát do roka.

Elektronizace a digitalizace vzdělávání

Zcela zásadní výzvou následujících let z hlediska optimalizace specializačního vzdělávání je pro všechny zúčastněné elektronizace a digitalizace postgraduálního vzdělávání a akreditačního řízení. IPVZ a lékařské fakulty se proto v memorandu zavazují ke spolupráci při vývoji nového informačního systému specializačního vzdělávání. Nový informační systém by měl zautomatizovat a zracionalizovat vedení školenců celým systémem postgraduálního vzdělávání a akreditačního procesu. Plánuje se také propojení systému s registrem zdravotnických pracovníků, registrem poskytovatelů zdravotních služeb a registrem obyvatel. „Funkční systém usnadní akreditaci poskytovatelů zdravotních služeb, kontrolu plnění podmínek pro udělení akreditace a kontrolu plnění specializačního vzdělávání při přístupu k příslušným zkouškám, čímž se umožní vznik elektronického průkazu odbornosti,“ uvádí se v memorandu. Vyvíjený software má umožnit také evaluaci vzdělávání. V první fázi se počítá se třemi úrovněmi elektronického zpracování – akreditace, průvodce školence, hodnocení a zpětná vazba. Podle ředitelky institutu Ireny Maříkové by se ovšem systém časem mohl rozšířit o další moduly, které by usnadnily administraci rezidenčních míst a aprobačních zkoušek.

Citelné změny k lepšímu. Již brzy!

Podepsání tohoto memoranda, ač není závazným dokumentem a jedna či druhá strana je může bez udání důvodu vypovědět, je podle ředitelky IPVZ Ireny Maříkové i předsedy Asociace děkanů lékařských fakult Martina Repka přelomovým okamžikem. „Historicky poprvé dochází k takto úzké, navíc v podstatě smluvně vyjednané spolupráci mezi subjekty pregraduálního i postgraduálního vzdělávání, tedy lékařskými fakultami a IPVZ. Memorandem zcela jasně deklarujeme, že nám všem společně záleží na kvalitě zdravotnictví, kvalitě vzdělávání a kvalitních odbornících, kteří již jsou nebo budou našimi kolegy,“ uvedla ředitelka IPVZ Irena Maříková, podle které nejde pouze o závazek, ale především o příslib změny k lepšímu v rámci celého našeho zdravotnictví. Podobně to vidí také prof. Repko. „Věřím tomu, že to bude ku prospěchu nejen studentů a lékařů, ale především našich pacientů. Další rozvoj spolupráce mezi lékařskými fakultami a IPVZ přináší novou kvalitu vzdělávacího procesu a těsnější propojení mezi všemi zúčastněnými institucemi. Memorandum je příslibem i závazkem směřujícím k zajištění kvality nové generace lékařek a lékařů,“ pravil Martin Repko, podle něhož lékaři pocítí dopady této spolupráce velmi rychle. „Potřebujeme, aby ve vzdělávání byla jednota a kontinuita. Aby se nestávalo, že někteří studenti a lékaři nebudou vědět, kam patří, do jakého systému vzdělávání. A to si myslím, že budeme schopni nastavit velmi rychle,“ je přesvědčen Repko. Prvním krokem má být podle Ireny Maříkové svolání vědecké rady a zrevidování vzdělávacích akcí. „Chceme s akreditačními komisemi spolupracovat na nějaké smysluplné revizi vzdělávacích programů a chceme určitě spolupracovat i s mladými lékaři a proces zefektivňovat,“ naznačila další postup Maříková, přičemž zdůraznila význam spolupráce v oblasti elektronizace. „To skutečně všem účastníkům, nejen mladým lékařům, velmi usnadní život,“ dodala. Změny k lepšímu však podle ministra Vlastimila Válka lékaři pociťují již nyní, například v případě vyřizování žádostí, kdy lékaři žádali o výjimku. „Dramaticky se zrychlilo vyřizování žádostí. Některá velká pracoviště neměla až šest let akreditaci. Vinou ministerstva tu ty žádosti ležely a nebyly vypořádány. Teď už jsme ale všechny zlikvidovali, máme čistý stůl,“ vysvětlil ministr. Další změny k lepšímu by podle Válka měly následovat v příštích letech. Už v následujícím roce by absolventi měli například pocítit příznivé dopady zjednodušení vzdělávacích programů. „Nechystáme žádnou revoluci, ale zjednodušení. To znamená rušení zbytečných povinných kursů, kdy ty znalosti získávají studenti už na lékařských fakultách, a dnes kursy stojí systém i studenty peníze,“ uzavřel ­Válek.

Sdílejte článek

Doporučené