Přeskočit na obsah

Máte zájem předat svoji praxi novému poskytovateli? Kontaktujte včas pojišťovnu, na výběr je více možností

Ze strany pojišťovny jsou jim nabídnuty tři možnosti:

  1. převod fyzické osoby na právnickou osobu (dále jen „FO“ a „PO“),
  2. převod majetkových práv,
  3. konání výběrového řízení za účelem předání praxe.

Převod fyzické osoby na právnickou osobu

První variantu mohou zvolit smluvní poskytovatelé, kteří mají s pojišťovnou uzavřenou smlouvu jako FO. Podmínka v § 46 odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění (dále jen „ZVZP“), uvádí, že v případě změny právní formy poskytovatele, který má uzavřenu smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb, a v případě, je‑li zakladatelem společnosti s ručením omezeným FO, která má uzavřenu smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb, jejíž oprávnění k poskytování zdravotních služeb jako FO zanikne při udělení oprávnění k poskytování těchto zdravotních služeb jako společnosti s ručením omezeným, se výběrové řízení koná pouze tehdy, dochází‑li k rozšíření rozsahu poskytovaných hrazených služeb. Převod tedy lze realizovat bez konání výběrového řízení; v případě splnění podmínek dojde k ukončení smluvního vztahu s FO a k uzavření nového smluvního vztahu s PO. Při následné změně zastoupení společnosti pokračuje stávající smluvní vztah dále, ve stejném rozsahu a za stejných podmínek.

Bc. Markéta Šťastná, vedoucí oddělení správy smluv RP Hradec Králové

Převod majetkových práv

Druhou možností je převod majetkových práv dle § 17 odst. 8 ZVZP. Ustanovení zde ukládá zdravotním pojišťovnám povinnost uzavřít smlouvu s poskytovateli zdravotních služeb za splnění určitých podmínek bez výběrového řízení, a to tehdy:

  • dojde‑li k převodu všech majetkových práv vztahujících se k poskytování zdravotních služeb,
  • jde‑li o převod těchto práv z poskytovatele zdravotních služeb, který požádal o odnětí oprávnění k poskytování zdravotních služeb, na jinou osobu,
  • této osobě bylo v návaznosti na to uděleno oprávnění k poskytování zdravotních služeb.

Při volbě této podmínky poskytovatel pojišťovně předkládá, kromě ostatních podkladů, i smlouvu o převodu majetkových práv uzavřenou mezi původním poskytovatelem a nástupcem. Zpravidla se jedná o smlouvu o koupi závodu, případně jinou smlouvu, kterou poskytovatel doloží splnění podmínky převodu všech majetkových práv. Pojišťovna vždy poskytovatelům doporučuje poslat návrh této smlouvy před podpisem na odsouhlasení. Pokud by totiž znění této smlouvy nebylo uznáno, dostává se do úskalí poskytovatel i pojišťovna – ve sporných případech pojišťovna trvá na konání výběrového řízení, celý proces se časově prodlouží a často není zachována návaznost poskytovaných zdravotních služeb (např. původní poskytovatel má již ukončené oprávnění k poskytování zdravotních služeb a s nástupcem pojišťovna uzavře smlouvu až po konání výběrového řízení).

Konání výběrového řízení za účelem předání praxe

U poslední varianty je postupováno dle § 46 odst. 2 ZVZP, který uvádí, že před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb se koná výběrové řízení. Poskytovatelé se tedy obracejí na příslušný krajský úřad, který vyhlásí výběrové řízení pro danou odbornost a oblast. Nástupce pak v podkladech uvádí informaci o plánovaném převzetí praxe, kterou je dobré mít stvrzenou původním poskytovatelem. V rámci hlasování je pak k této skutečnosti přihlíženo.

Z pohledu pojišťovny je velmi důležité, aby ji poskytovatel kontaktoval s úmyslem ukončení své praxe s dostatečným časovým předstihem. Pokud je v dané oblasti a odbornosti tato praxe účelná, je v zájmu původního poskytovatele, nástupce, pojišťovny a primárně v zájmu pojištěnců, aby předání praxe proběhlo hladce a byla zachována kontinuita poskytovaných zdravotních služeb.

Bc. Markéta Šťastná, vedoucí oddělení správy smluv RP Hradec Králové

Zdroj: VZP - Komerční sdělení

Sdílejte článek

Doporučené