Přeskočit na obsah

Metaanalýza porovnala ocrelizumab s dalšími přípravky pro léčbu RS

Výsledky naznačují, že účinnost ocrelizumabu je vyšší nebo srovnatelná se všemi ostatními současně schválenými přípravky ve všech analyzovaných sledovaných parametrech a má podobný bezpečnostní profil.

Ocrelizumab schválila FDA pro léčbu remitentní‑relabující roztroušené sklerózy (RR RS) a primárně progresivní roztroušené sklerózy (PP RS) FDA v březnu 2017 a EMA v lednu 2018 na základě výsledků dvou randomizovaných klinických studií (RCT), OPERA I a OPERA II. V případě RR RS byl ocrelizumab porovnáván s interferonem β‑1a 44 μg a u PP RS bylo komparátorem placebo. Přímé srovnání ocrelizumabu s jinými přípravky modifikujícími onemocnění (DMD) schválenými pro RR RS však není k dispozici. Proto byla iniciována metaanalýza dříve provedených RCT.


Metodika

Systematické vyhledávání literatury bylo prováděno v MEDLINE, Embase, Cochrane Library, registrech klinických studií, na příslušných webech konferencí a webech institucí pro hodnocení zdravotnických technologií. Byly vybrány RCT, které hodnotily DMD, v nichž mělo více než 75 procent pacientů RR RS.

Za kritéria účinnosti byla zvolena dvanáctitýdenní potvrzená progrese disability (CDP) a roční počet relapsů (AAR). Bezpečnost byla posuzována podle výskytu závažných nežádoucích účinků a ukončení léčby v důsledku nežádoucích účinků.

Dále byly hodnoceny čtyřiadvacetitýdenní CDP, podíl pacientů bez relapsů a ukončení léčby z jakéhokoli důvodu.

Ocrelizumab byl porovnáván nejen s interferonem β‑1a (44 μg dvakrát týdně) a placebem (studie OPERA I a II), ale také s alemtuzumabem, cladribinem (3,5 a 5,25 mg/kg), daclizumabem (již není na trhu), s dimetyl fumarátem (240 mg dvakrát denně), fingolimodem (0,5 mg denně), glatiramer acetátem (20 mg denně), natalizumabem (400 mg každé 4 týdny), interferonem β‑1a v dalších dávkovacích schématech (22 μg dvakrát týdně subkutánně; 30 μg týdně intramuskulárně), interferonem β‑1b (250 μg ob den), s pegylovaným interferonem β‑1a (125 μg dvakrát týdně) a s teriflunomidem (14 a 7 mg denně).


Výsledky

Dvanáctitýdenní CDP byla hodnocena na základě 22 RCT. Ocrelizumab vykázal vyšší účinnost než 10 z výše uvedených 17 DMD. Nebyl nalezen důkaz, že jiný DMD má vyšší účinnost než ocrelizumab. Roční počet relapsů byl stanoven vyhodnocením 30 RCT. Ocrelizumab snižoval počet relapsů účinněji než 12 dalších léčivých přípravků. Ani v tomto kritériu nebyl žádný DMD účinnější. Vážné nežádoucí účinky byly sledovány ve 24 RCT a nebyly shledány rozdíly mezi ocrelizumabem a ostatními DMD. Ukončení léčby pro nežádoucí účinky v 31 hodnocených studiích nebylo u ocrelizumabu častější než u dalších DMD.

Metaanalýza naznačuje, že ocrelizumab má vyšší účinnost než 10 ze 17 DMD na dvanáctitýdenní progresi disability a než 12 ze 17 DMD v roční míře relapsů (AAR). V případě závažných nežádoucích účinků a ukončení léčby v důsledku nežádoucích účinků prokázal ocrelizumab bezpečnostní profil srovnatelný se všemi ostatními způsoby léčby (včetně placeba).

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené