Přeskočit na obsah

Ministru Vojtěchovi bude radit profesor Svačina

ČLS JEP bude účastna vnitřních připomínkových řízení k legislativním návrhům připravovaných ministerstvem. Uvádí se to v memorandu, jež 20. prosince před novináři podepsali ministr Vojtěch a profesor Svačina.

Vojtěch poté na své první tiskové konferenci v roli ministra na půdě ministerstva vyzdvihl důležitost spolupráci s lékaři. „Vážím si profesora Svačiny jakožto odborné autority a myslím si, že v názorech na systém českého zdravotnictví se velmi shodujeme. Jako ministr se budu chtít opírat o názory odborníků,“ uvedl. Zástupce ČLS JEP bude členem Stálé komise pro kategorizaci a úhradovou regulaci zdravotnických prostředků. Na jednání této komise budou zváni zástupci členských i spolupracujících odborných společností.

Lékaři by podle ministra měli být více zapojeni do přípravy a připomínkování zdravotnické legislativy, mají se podílet mimo jiné na řešení úhrad zdravotnických prostředků, pro něž musí být po výroku Ústavního soudu přijata nová zákonná úprava. Na její přípravě začalo už ministerstvo pracovat, Vojtěch nehodlá ztrácet čas čekáním, zda menšinová vláda ANO získá 10. ledna důvěru Poslanecké sněmovny.

Ve spolupráci s ČLS JEP se chce zaměřit na systematické měření kvality péče, jde zejména o nastavení jejích indikátorů. V oblasti řízením nemocnic chce řešit centrální nákupy, předpokládá, že bude s ČLS JEP spolupracovat na zavedení standardů pro zdravotnické prostředky. Dalším tématem spolupráce má být integrace péče o chronické pacienty a podpora vědecké i publikační činnosti ČLS JEP. „Tam jsem připraven i finančně podpořit například odborné publikace, které společnost vydá,“ řekl ministr.

Profesor Svačina naznačil vstřícnost k ministrovým záměrům. Vládní programové prohlášení posouvá podle něj oblast zdravotnictví směrem, jakým očekával. „Myslím, že to je ku prospěchu českého zdravotnictví,“ prohlásil.

ČLS JEP sdružuje 140 společností, disponuje rozsáhlým zázemím odborníků, o něž se může ministerstvo opřít. „V minulosti se tak nedělo, bez odborného vyjádření prošla řada návrhů, například skladba atestačních oborů, čínské léčitelství či buněčná léčba, kdy jsme museli zveřejňovat stanoviska přes média,“ řekl profesor. Vědecká rada ministerstva bude ustavena tak, aby zastoupení lékařů bylo regionálně vyvážené, nekoncentrovalo se jen na Prahu.

Profesor Svačina ocenil, že novou náměstkyní ministra se stala dlouholetá bývalá ředitelka české kanceláře WHO MUDr. Alena Šteflová a členka předsednictva ČLS JEP. Nemá přidělenou sekci, věnovat se bude prevenci a osvětě, což je pro ministra podle jeho slov jedno ze stěžejních témat. „Pro mě obecně podpora prevence je něco, co tady chybí. Souvisí to se sekundární prevencí, s péčí o chronické pacienty, ale i s prevencí primární a s rolí praktických lékařů,“ shrnul ministr.

MUDr. Šteflová chce využít svých mezinárodních zkušeností, nadhledu a komparace s okolními vyspělými systémy. „WHO velmi tlačila na reformu psychiatrické péče, snižování chronických neinfekčních onemocnění jako rakovina, obezita,“ připomněla. Do systému by se měly vnést motivační prvky. „Možná i cestou zvyšování zdravotní gramotnosti, pan ministr po velmi dlouhé době zmiňuje možnost bonifikace lidí, kteří ctí zdraví,“ řekla. Za důležitý úkol považuje vytvoření národního informačního portálu pro pacienty i zdravotníky. „Nebudeme zastírat, že zdravotní gramotnost zdravotníků není tak vysoká, podívejme se jen na kuřáctví sester, které je vyšší než u běžné populace,“ řekla.

MUDr. Šteflová nahradí na ministerstvu náměstkyni za ČSSD JUDr. Lenku Tesku Arnoštovou, která rezignovala. Druhým náměstkem byl dosud MUDr. Kamal Farhan (ANO), který se stal poslancem. Jeho místo ministr zatím neplánuje obsazovat. Dalšími případnými personálními změnami se bude zabývat v lednu, mohly by zasáhnout ředitele přímo řízených nemocnic.

ePreskripce

Povinnost ePreskripce od 1. ledna 2018 zůstane zachována. Ministr už ale předložil jako poslanec návrh na odložení sankcí pro lékaře za nepředepisování eReceptů o rok, očekává, že bude schválen v únoru. "Pokud by Státní ústav pro kontrolu léčiv zahájil nějaká přestupková řízení, což ale nepředpokládám, veškerá by se zastavila," řekl. Rok bez sankcí hodlá ministr využít k vyladění systému a k osvětové kampani, kterou zaměří zejména na lékaře s problematickým vztahem k novým technologiím. Kampaň chce připravit ve spolupráci s Českou lékařskou komorou. Zároveň bude pracovat na rozšíření funkcionalit eReceptu, od ledna 2019 by už mohl být funkční lékový záznam pacienta, časem také upozornění pro lékaře na lékové interakce, duplicity nebo na léky stažené z oběhu z důvodu závady jakosti.

Nová regulace zdravotnických prostředků

Na řešení této regulace nasadil ministr krizový management, protože času je málo. „Paragrafové znění novely, pravděpodobně zákona 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění, musí být do poloviny února, abychom stihli připomínkové řízení a celý legislativní proces tak, aby ve Sbírce zákonů vyšla novela do konce roku 2018. Pokud se to nestane, hrozí podle zdravotních pojišťoven, že nad rámec současných 6,5 miliardy korun za zdravotnické prostředky na poukaz vydají další dvě miliardy,“ uvedl ministr.

Spolupráce s pacientskými organizacemi a poskytovateli péče

Vojtěch hodlá zapojit do legislativního procesu také nedávno ustavenou Pacientskou radu a obnoví Radu poskytovatelů. Oslovil už dopisem zástupce všech segmentů. „Předpokládám, že v průběhu ledna bude rada ustavena. Budou v ní všichni relevantní zástupci českého zdravotnictví, nemocniční segment, primární sféra, ambulantním specialisté, laboratoře, následná péče, hospicová péče a podobně,“ vyjmenoval. Rada by měla mít zhruba 20 členů. Ministr spoléhá na spolupráci s vědeckou radou a hodlá ustavit ještě radu, která bude mít na starosti přímo řízené nemocnice. Reaguje tak na výtky NKÚ, že ministerstvo nemá koncepci řízení svých nemocnic. „Tato rada by koncepci měla nastavit, od jednotných účetních standardů a jednotné řízení až k srovnání nemocnic, abychom je mohli dobře řídit,“ řekl ministr. Do rady přizve vedle lidí z oblasti zdravotnictví také právníky, ekonomy a další, kteří mají zkušenosti s řízením velkých společností.

Zpětné bonusy

Metodicky bude podle ministra nutno nastavit zpětné bonusy. Orgány činné v trestním řízení se jejich fungování zabývají, zkoumají, zda nejde o porušení zákona. „Je to šedá zóna řízení nemocnic. Dělají to zejména z důvodu, že systém úhrad je pokřivený, to ale neznamená, že bonusy nemají být transparentní a že na vše nemají být dohledatelné a auditovatelné smlouvy,“ zdůraznil ministr.

Administrativní zátěž lékařů

Vojtěch chce provést audit administrativní zátěže lékařů, sepsat, co všechno dnes lékaři musejí dělat, podstupovat revize, kontroly různých institucí, zda se činnosti nedublují. „Lékaři si na to stěžují, měli by se primárně věnovat pacientům, administrativa by měla být jen v případech, kdy je to nezbytně nutné,“ řekl ministr.

Měření kvality

Nákupy, minimálně přímo řízených nemocnic, chce ministr centralizovat. Inspiruje se například Německem, jednal i s organizací, která pro tamní nemocnice společný nákup zajišťuje. „Je tedy možné, aby nemocnice takto nakupovaly významnou část léků a zdravotnických prostředků, je to jenom o standardizaci. U léků by nákupy mohly v případě inovativních léků dělat zdravotní pojišťovny, jak to navrhuje Svaz zdravotních pojišťoven,“ řekl. Nemocnicím by se ulevilo od administrativy a systém by byl transparentní. „Minimálně bychom se měli pokusit to udělat na pilotním vzorku, můj cíl v následujícím prvním pololetí 2018 je připravit pilotní vzorek léků, které bychom takto společně nakoupili,“ řekl.

K měření kvality ministr doplnil, že by se kvalita měla více projevovat v úhradách péče. Chce postupně rozvolňovat úhradovou vyhlášku a umožnit větší smluvní volnost mezi pojišťovnami a poskytovateli, aby pojišťovny mohly zohlednit výsledky péče. „Neříkám, že se to podaří v tomto volebním období, protože to je skutečně velký projekt, ale myslím si, že bychom se touto cestou měli dát, v zahraničí to funguje,“ dodal.

V plánu je příprava nového zákona o zdravotních pojišťovnách, s jednotnou strukturou orgánů, odpovědností za zajištění služeb a s jednotnými podmínkami pro všechny pojišťovny. Některé společné činnosti by se ze zákona vydělily na servisní organizaci, například revizní činnost. Při posuzování léků podle paragrafu 16 by všechny pojišťovny postupovaly jednotně. „Připravuji tým lidí, kteří provedou celkovou revizi stanovování cen a úhrad léků. Současný systém je z roku 2008, léky jsou posuzovány často několik let, nedostanou se k pacientovi. Neznamená to, že všechny lék mají být schváleny – pokud ale má lék přidanou hodnotu, ať je schválen,“ řekl ministr. Pro léky na vzácná onemocnění by chtěl ustavit speciální fond zdravotních pojišťoven, ze kterých se tyto léky budou hradit.

Text memoranda

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené