Přeskočit na obsah

Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců

Vláda České republiky na svém zasedání dne 22. června 2009 projednala a schválila navýšení platů zdravotnickým pracovníkům při poskytování zdravotní péče.

NAŘÍZENÍ VLÁDY

č.                /2009 Sb.

ze dne           . června 2009,

kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 123 odst. 6 písm. g) a podle § 129 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve  znění zákona č. 362/2007 Sb.:

Čl. I

            Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 74/2009 Sb., nařízení vlády č.130/2009 Sb. a nařízení vlády č. 133 /2009 Sb., se mění takto:

  1. V § 4 odst. 8 se slova „a 2“ nahrazují slovy „až 3“.
  2. V § 4 odst. 10 se slova „a 2“ nahrazují slovy „až 3“.
  3. V § 5 odst. 2 se písmeno e) zrušuje.
  4. V § 5 odst. 2 se věta poslední včetně poznámky pod čarou č. 24 zrušuje.
  5. V § 5 se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámek pod čarou č. 18 a 18a zní:

„ (3) Zaměstnanci, který je zdravotnickým pracovníkem18) poskytujícím zdravotní péči ve zdravotnickém zařízení, zařízení záchranné služby nebo zařízení sociálních služeb18a), přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 3  k tomuto nařízení.

___________________

18) § 2 písm. b) zákona č. 95/2004 Sb.

     § 2 písm. b) zákona č.96/2004 Sb.

18a) § 11 odst. 1 a § 18b zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona č. 548/1991 Sb., zákona č. 290/2002 Sb., zákona č. 189/2008 Sb. a zákona č. 108/2006 Sb.

       § 34  zákona č. 108/2006 Sb.“.

  1. V § 8 odst. 1 se slova  “,nestanoví-li se v odstavci 4 jinak“ zrušují a číslo „3“ se nahrazuje číslem „4“.
  2. V § 8 odst. 3 se slova „a zvláštního příplatku podle odstavce 4“ a slova „ ,a právo na zvláštní příplatek podle odstavce 4 “ zrušují.
  3. V § 8 se odstavec 4 zrušuje.
  4. Za přílohu č. 2 se vkládá nová příloha č. 3, která zní:

 

„Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

 

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance

uvedené v § 5 odst. 3

(v Kč měsíčně)

 

Platový stupeň

Počet let započitatelné praxe

Platová třída

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

do 1 roku

7 680

8 340

9 040

9 800

10 630

11 520

12 500

13 570

14 720

15 960

17 340

18 790

20 370

22 110

24 000

26 040

2

do 2 let

7 970

8 660

9 380

10 180

11 050

11 970

12 970

14 080

15 270

16 560

17 990

19 490

21 150

22 940

24 910

27 020

3

do 4 let

8 260

8 990

9 730

10 560

11 460

12 410

13 460

14 620

15 850

17 200

18 690

20 240

21 950

23 810

25 850

28 030

4

do 6 let

8 570

9 330

10 120

10 960

11 900

12 890

13 980

15 180

16 450

17 850

19 390

20 990

22 770

24 710

26 820

29 100

5

do 9 let

8 920

9 680

10 500

11 380

12 350

13 380

14 510

15 760

17 070

18 520

20 120

21 790

23 630

25 640

27 830

30 190

6

do 12 let

9 260

10 040

10 890

11 800

12 820

13 880

15 050

16 360

17 710

19 210

20 880

22 610

24 520

26 600

28 880

31 320

7

do 15 let

9 610

10 440

11 310

12 260

13 300

14 410

15 610

16 980

18 400

19 950

21 670

23 470

25 450

27 620

29 970

32 500

8

do 19 let

9 970

10 830

11 740

12 710

13 810

14 950

16 200

17 620

19 090

20 690

22 490

24 360

26 410

28 650

31 110

33 730

9

do 23 let

10 340

11 230

12 190

13 200

14 330

15 520

16 810

18 280

19 800

21 480

23 330

25 280

27 400

29 740

32 290

35 000

10

do 27 let

10 750

11 670

12 650

13 700

14 880

16 110

17 440

18 980

20 560

22 290

24 210

26 230

28 440

30 860

33 510

36 310

11

do 32 let

11 150

12 100

13 130

14 220

15 450

16 720

18 120

19 700

21 340

23 140

25 120

27 220

29 510

32 030

34 770

37 690

12

nad 32 let

11 580

12 570

13 630

14 750

16 040

17 350

18 800

20 450

22 140

24 020

26 080

28 250

30 630

33 240

36 070

39 110“.

 

 

Dosavadní příloha č. 3 se označuje jako příloha č. 4.

 

Čl. II

Nařízení vlády č. 133/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, se zrušuje.

Čl. III

Účinnost

 

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2009.

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví

Sdílejte článek

Doporučené

O houbách a lidech

12. 4. 2024

Většina z nás považuje houby za rostliny. Nejsou jimi. Jsou samostatná říše života. Něco mají společného s rostlinami, něco s živočichy, něco mají…