Přeskočit na obsah

Návrh zákona o eHealth vystartoval do legislativního procesu

Ministerstvo zdravotnictví dokončilo svůj návrh zákona o elektronickém zdravotnictví. Zákon má zajistit interoperabilitu jednotlivých eHealth řešení v Česku a umožnit, aby stát garantoval kvalitu elektronických zdravotních služeb.

Podle návrhu zajišťuje ministerstvo zdravotnictví mimo jiné interoperabilitu informačních systémů v rámci eHealth a vydává standardy formátu datových souborů a zabezpečení zdravotnických informací. Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR má provozovat informační datové rozhraní, což bude informační systém veřejné správy, který bude obsahovat mimo jiné emergentní pacientský záznam, index zdravotnické dokumentace a výměnný systém pro dočasné ukládání kopií zdravotnické dokumentace.


Index zdravotnické dokumentace

V centrálním indexu zdravotnické dokumentace mají být záznamy o tom, kde jsou o pacientovi vedeny vybrané části zdravotnické dokumentace, tak aby si je mohl ošetřující zdravotník vyžádat. Kromě toho v indexu budou i dříve vyslovená přání pacienta. Jaké konkrétní části zdravotnické dokumentace budou v indexu k nalezení, to určí ministerstvo zdravotnictví ve vyhlášce o zdravotnické dokumentaci. Údaje do indexu zapisuje poskytovatel zdravotních služeb. Pokud poskytovatel nezapíše stanovené údaje do indexu, může dostat pokutu až 100 000 korun. Za zapsání dříve vysloveného přání si může poskytovatel říct pacientovi o úhradu, nebo jej i odmítnout. Dříve vyslovené přání může zapsat i správce pacientského osobního zdravotního záznamu. Do indexu zdravotnické dokumentace mohou nahlížet poskytovatelé zdravotních služeb, kteří pečují o daného pacienta, a jejich zaměstnanci – zdravotníci. Pacient má přitom podle návrhu právo skrýt záznamy v indexu, ne však před registrujícím lékařem.


Emergentní záznam

K emergentnímu záznamu „kritických zdravotních údajů“ budou mít přístup záchranáři. Patří do něj ty údaje, jež poskytují informace o faktorech, které mohou ohrozit život pacienta nebo ovlivnit volbu zdravotní péče. Kritický zdravotní údaj přitom do emergentního záznamu zapisuje každý lékař a zubní lékař, který takový údaj zjistí, registrující lékař pak může tyto zápisy upravovat.


Pacientský souhrn

Pacientský souhrn je veden ke sdílení základních pacientských údajů přes hranice. O vedení pacientského souhrnu rozhoduje poskytovatel zdravotních služeb, který vede o pacientovi zdravotnickou dokumentaci.


Osobní záznam pojištěnce

Údaje do osobního zdravotního záznamu pojištěnce zaznamenává jednak samotný pacient, jednak je shromažďuje zdravotní pojišťovna z dat od poskytovatelů a Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Pojišťovny totiž mají být správci osobních zdravotních záznamů pojištěnce, a to po splnění podmínek a získání oprávnění od ministerstva zdravotnictví, na základě smlouvy s poskytovateli a smlouvy s pojištěncem. Je na domluvě pojišťovny s pacientem, kolik údajů z elektronické zdravotní dokumentace bude součástí osobního zdravotního záznamu. Zdravotní pojišťovny přitom nebudou smět data z osobních zdravotních záznamů nijak využívat, jen za účelem vedení tohoto záznamu.

Do konce března chce ministerstvo zdravotnictví poslat návrh k projednání vládě. Předkladatelé doufají, že by zákon mohl být účinný od začátku roku 2021. Nejpozději rok poté má začít fungovat index zdravotnické dokumentace, rok a půl od účinnosti výměnný systém pro dočasné ukládání kopií zdravotnické dokumentace.

Podle Jany Popovičové a Stanislava Fialy z kanceláře Asociace českých a moravských nemocnic nemá asociace od svých členů žádné podstatné připomínky. „Můžete to být tím, že jde o zákon převážně technický a jeho dopady se projeví až při jeho zavádění. Není to také zákon z hlediska nemocnic nejpotřebnější,“ uvedli. „Uvidíme, zda zákon povede ke snížení administrativy. Zatím tomu při sběru a zpracovávání dat bylo často naopak, obsluha elektronických databází narostla a staré písemné administrativní povinnosti přežívají,“ dodávají.

Naproti tomu Sdružení ambulantních specialistů ČR (SAS) návrh odmítlo a žádá jeho zásadní přepracování. „Podle mě není cílem zákona ulehčení práce a ulehčení komunikace, ale shro maž ďová ní dat bez toho, aby bylo řečeno, kdo to zaplatí,“ řekl na konferenci Efektivní nemocnice předseda SAS Zorjan Jojko. Návrh zákona podle ofi ciálních připomínek sdružení neřeší hladké zabezpečené předávání informací ze zdravotnické dokumentace mezi konkrétními poskytovateli ani nepřináší zavedení identifi kátoru zdravotnického pracovníka, který by byl postaven na údajích nezávislých na jeho soukromí. Emergentní záznam považuje sdružení za neúčelný, zbytečný je podle něj i index zdravotnické dokumentace. „Vzniká důvodné podezření, že účelem ‚lndexu‘ má být jen shromažďování dat na jedno místo, neboť tak budou jistě velmi cenná, nikoli však pro samotné zdravotníky či pacienty,“ píše SAS.

Ministerští úředníci očekávají k návrhu zákona o elektronizaci košatou debatu. „Po připomínkovém řízení může zákon doznat značných změn, i v Poslanecké sněmovně je připraveno množství pozměňovacích návrhů,“ náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula.

 

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené